Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Zaspa-Rozstaje

A
A
zr mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Zaspa-Rozstaje, jedna z północnych części dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, powstała w latach 70. XX wieku w rejonie dawnego lotniska Gdańsk-Wrzeszcz. Dzielnica ma zróżnicowaną strukturę funkcjonalno–przestrzenną z dość dużymi obszarami miejskiej zieleni. Funkcja mieszkaniowa jest dominująca, a składają się na nią osiedla wielo- i jednorodzinne. Funkcję usługową ponadlokalną pełni przede wszystkim szpital w rejonie al. Jana Pawła II. W południowej części dzielnicy jest zlokalizowany lokalny ośrodek usługowy, w którym realizowane są podstawowe usługi handlu, gastronomii oraz drobnego rzemiosła.

Zabudowa mieszkaniowa w rejonie ulic Żwirki i Wigury oraz Burzyńskiego tworzy osiedle mieszkaniowe o charakterystycznym heksagonalnym układzie urbanistycznym wielorodzinnych bloków z tzw. wielkiej płyty. Pozostałe tereny mieszkaniowe wielorodzinne, o mniej zdefiniowanej kompozycji, są zlokalizowane w rejonie ul. Meissnera. Wielorodzinne bloki mieszkalne mają zróżnicowaną wysokość od 4 do 11 kondygnacji. Wzdłuż al. Jana Pawła II w ostatnich latach zostały zrealizowane współczesne zespoły zabudowy deweloperskiej o wysokiej intensywności. Jedyny kompleks budynków szeregowych jednorodzinnych znajduje się w rejonie ul. Leszczyńskich i Majewskich. 

Dzielnica jest dobrze wyposażona w usługi podstawowe takie jak szkoły i przedszkola, przy szpitalu funkcjonuje też publiczny ośrodek zdrowia. Poza przestrzeniami rekreacyjnymi wokół bloków mieszkalnych w dzielnicy znajdują się dwa duże parki: Park Zaspa im. Jana Pawła II i Park Millenium, a także historyczny cmentarz w rejonie ul. Chrobrego.

Dzielnica jest doskonale skomunikowana poprzez linie tramwajowe i autobusowe w al. Jana Pawła II i Rzeczpospolitej.


Kierunki rozwoju

Podstawowym kierunkiem rozwoju dzielnicy będzie systematyczne podnoszenie jakości i atrakcyjności terenów publicznych, skwerów i terenów rekreacyjnych. Istotne będą też działania zmierzające do poprawy dostępności i jakości usług, w tym publicznych. W północnej części dzielnicy planowane jest wzmacnianie funkcji rekreacyjnych m.in. poprzez realizację parku sportowego tzw. Velodromu. Istniejące tereny zieleni rekreacyjnej będą systematycznie rewaloryzowane i wyposażane w elementy małej architektury. Zgodnie z przyjętymi założeniami rozwoju miasta do wewnątrz i wypełniania ukształtowanych struktur zakłada się stopniowe przekształcenia ogródków działkowych w tereny mieszkaniowe oraz tereny zieleni ogrodowej, ogólnodostępnej.

Zakłada się włączenie istniejących i planowanych urządzonych terenów rekreacyjnych do Ogólnomiejskiego Systemu Terenów Aktywnych Biologicznie (OSTAB). W ramach rozbudowy systemów transportowych w mieście, wzdłuż ul. Czarny Dwór planowana jest realizacja trasy tzw. Zielonego Bulwaru wraz z linią tramwajową.


Środowisko

obszary i obiekty objęte ochroną:

  • brak

tereny wskazane do ochrony:

  • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

  • 37,2


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Odprowadzenie wód opadowych systemem grawitacyjnym. Na obszarze zlokalizowane jest Ujęcie Wody Zaspa.

 

Opracowanie: Biuro Rozwoju Gdańska

 

***