Link do opisu wydarzenia: LXX Sesja Rady Miasta Gdańska

LXX Sesja Rady Miasta Gdańska

Data: 30 listopada 2023 r.
Godzina: 9:00
Miejsce: Transmisja na www.gdansk.pl
Wstęp: wolny
Organizator: Rada Miasta Gdańska

Szczegóły wydarzenia

W czwartek, 30 listopada, w Nowym Ratuszu przy ul. Wały Jagiellońskie 1 odbędą się obrady LXX sesji Rady Miasta Gdańska. Transmisja od godz. 9.00 na www.gdansk.pl.

Sesję rozpoczną komunikaty Przewodniczącej Rady Miasta Gdańska, Komisji Rady Miasta Gdańska, Prezydent Miasta Gdańska oraz oświadczenia Klubów Radnych.

34 uchwały

W porządku obrad znalazły się 34 uchwały, które dotyczyć będą m.in.:

 • zmiany uchwały w sprawie opłaty miejscowej;
 • ustanowienia Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy;
 • podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka;
 • określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;
 • ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku;
 • przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2024-2026.

 

Porządek obrad:

1. Sprawy regulaminowe

 • otwarcie sesji.

 

Wpłynęła autopoprawka:

- druk 1841 - pkt 4, ppkt 18
 

2. Komunikaty:

 • Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska,

 • Komisje Rady Miasta Gdańska,

 • Prezydent Miasta Gdańska.

 

3. Oświadczenia Klubów Radnych.

4. Uchwały:

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Gdańska na 2023 rok (druk 1858);

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w Europejskim Banku Inwestycyjnym na finansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Gdańska oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (druk 1838); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty miejscowej (druk 1852); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Izabela Kuś – Skarbnik Miasta Gdańska

Agnieszka Trojanowska – Dyrektor Wydziału Budżetu Miasta i Podatków

 

 1. w sprawie ustanowienia Gdańskiego Stypendium Kulturalnego Fundusz Twórczy (druk 1856); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Aleksandra Dulkiewicz – Prezydent Miasta Gdańska

Barbara Frydrych – Dyrektor Biura Prezydenta ds. Kultury

 

 1. w sprawie podniesienia wysokości wynagrodzenia rodzinom zastępczym zawodowym i prowadzącym rodzinne domy dziecka (druk 1826); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

 1. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 - 2028 (druk 1848); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

 1. w sprawie przyjęcia programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2024 - 2028 (druk 1849); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia „Gdańskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021 - 2024” (druk 1857); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Agnieszka Chomiuk – Dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia źródeł dochodów własnych gromadzonych na wydzielonym rachunku i ich przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planów finansowych dla wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych (druk 1831); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Renata Topór – Zastępca Dyrektora Wydziału Edukacji

 

 1. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk, liczby punktów za każde
  z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia
  (druk 1853); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Dyrektor Wydziału Edukacji

 

 1. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Gdańsk (druk 1854); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Grzegorz Kryger – Dyrektor Wydziału Edukacji

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023 (druk 1834); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Damian Awieruszko – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2023 roku (druk 1835); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Damian Awieruszko – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na lata 2024-2026 (druk 1859); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Damian Awieruszko – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. w sprawie ustalenia miesięcznej kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Gdańsku w 2024 roku (druk 1836); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Monika Chabior – Zastępczyni Prezydenta Miasta Gdańska

Damian Awieruszko – Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Społecznego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Seniorów w Gdańsku
  (druk 1860); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Agnieszka Owczarczak – Przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osowa pas przykolejowy w rejonie ul. Barniewickiej w mieście Gdańsku
  (druk 1829); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejon kąpieliska morskiego Stogi II w mieście Gdańsku (druk 1841)
  + autopoprawka; uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej w mieście Gdańsku (druk 1843); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Olszynka - rejon ulicy Zawodzie w mieście Gdańsku (druk 1845); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej w mieście Gdańsku (druk 1840); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Siedlce rejon ulic Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego II
  w mieście Gdańsku
  (druk 1830); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku (druk 1842); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Biura Rozwoju Gdańska (druk 1844); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Grzelak – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Edyta Damszel-Turek – Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska

 

 1. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów powstałych
  w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu z drogi
  (druk 1855); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Joanna Pińska – Dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Zastępcy Prezydenta Miasta Gdańska do reprezentowania Miasta Gdańska w Zgromadzeniu Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej, wyboru dodatkowych członków Zgromadzenia oraz udzielenia upoważnienia do oddawania głosów w imieniu członków Zgromadzenia (druk 1862); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Olga Goitowska – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie uchwalenia aktualizacji „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Miasta Gdańska” (druk 1850); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Mariusz Sadłowski – Dyrektor Biura Energetyki

 

 1. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody (druk 1851); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Maciej Lorek –Dyrektora Wydziału Środowiska

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki InnoBaltica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
  z siedzibą w Gdańsku
  (druk 1839); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Borawski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1832); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. w sprawie wyrażenia woli objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym jednoosobowej spółki Gminy Miasta Gdańska działającej pod firmą Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Motława” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku (druk 1833); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Iwona Bierut – Dyrektor Wydziału Polityki Gospodarczej

 

 1. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia jednostkowych stawek kalkulacyjnych dotacji przedmiotowej dla Gdańskich Nieruchomości samorządowego zakładu budżetowego w Gdańsku na 2023 rok (druk 1837); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Anna Trzuskolas – Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej

 

 1. w sprawie zasad przeznaczania oraz warunków sprzedaży nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste na rzecz ich użytkowników wieczystych (druk 1827); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

 1. w sprawie warunków sprzedaży na żądanie użytkowników wieczystych nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste (druk 1828); uzasadnienie

Referent występujący w imieniu wnioskodawcy:

Piotr Kryszewski – Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Tomasz Lechowicz – Dyrektor Wydziału Skarbu

 

5. Wnioski, oświadczenia osobiste.

 

6. Zakończenie obrad.