PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Informacje o dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Aniołki Osowa Matarnia Kokoszki Oliwa Żabianka... PrzymorzeMałe Ujeścisko-Łostowice Orunia Górna-Gdańsk Południe VII Dwór PrzymorzeWielkie Brętowo Jasień Orunia- Św. Wojciech-Lipce Olszynka Śródmieście Rudniki Stogi Wyspa Sobieszewska Krakowiec-Górki Zachodnie WrzeszczGórny PieckiMigowo Chełm Siedlce Młyniska Przeróbka Suchanino Letnica NowyPort Brzeźno WrzeszczDolny ZaspaRozstaje ZaspaMłyniec
Wrzeszcz Dolny
Powierzchnia: 3,50 km2
Liczba ludności: 22350 osób
Gęstość zaludnienia: 6386 os/km2
Radni miejscy w dzielnicy
Młyniska, Wrzeszcz Dolny, Wrzeszcz Górny, Strzyża, Brętowo
Dzielnicowe telefony alarmowe

Gdańskie Centrum Kontaktu
przyjmuje zgłoszenia przez całą dobę
pod nr tel.: 58 52 44 500
email: kontakt@gdansk.gda.pl

Gdańskie Centrum Kontaktu (Dyżurny Inżynier Miasta) przyjmuje zgłoszenia dotyczące wszelkich nieprawidłowości funkcjonowania elementów infrastruktury miasta i przekazuje dyspozycje odpowiednim służbom. W przypadku gdy sprawa dotyczy terenu nie znajdującego się w zakresie działań Urzędu Miejskiego w Gdańsku i jego jednostek, GCK informuje osobę zgłaszającą, do jakiej instytucji zwrócić się w konkretnej sytuacji.

Straż Miejska
Referat Dzielnicowy III
tel. 58 344 33 27
al. Grunwaldzka 186
Kierownik Referatu – Artur Młodawski
Referat czynny w godzinach 07:00 - 15:00
strazmiejska.gda.pl
Komisariat Policji III w Gdańsku
tel. 58 521 15 22
ul. Biała 1A
Komendant komisariatu – nadkom. Grzegorz Piórkowski

www.gdansk.policja.gov.pl
Rada dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Skład Rady Dzielnicy
 • Przewodnicząca Zarządu Dzielnicy
  Królczyk Halina

 • Zastępca Przewodniczącego Zarządu Dzielnicy
  Jarosz Marcin

 • Członek Zarządu 
  Jackowski Roger

 • Przewodnicząca Rady Dzielnicy
  Kulma Aleksandra

 • Zastępca Przewodniczącego Rady Dzielnicy
  Tyburski Kamil

 • Andruszkiewicz Piotr
 • Burzyńska Hanna
 • Cholewczyński Adam
 • Dendor Patrycja
 • Dwojacka Lolita
 • Glinkowski Kazimierz
 • Hubert Hanna
 • Janiszewski Tomasz
 • Kaczmarek Adam
 • Kalwasiński Sławomir
 • Kordoński Władysław
 • Lipecki  Daniel
 • Olejarz Bogna
 • Przybyłowska Krystyna
 • Stachula Jakub
 • Turek Jerzy
Kontakt

Siedziba 
ul. Manifestu Połanieckiego 36, 80-406 Gdańsk

Telefon
503-537-124

E-mail: 
rada@wrzeszczdolny.org
wrzeszczdolny@radadzielnicy.gdansk.pl

Portal
http://wrzeszczdolny.org/

Dyżury
Czwartek 17:00-18:30

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Wrzeszcz Dolny

Planowanie i kierunki rozwoju dzielnicy Wrzeszcz Dolny
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
wd mapa

 

Uwarunkowania urbanistyczne

Jednostka pomocnicza Wrzeszcz Dolny to północno-wschodnia część dzielnicy urbanistycznej Wrzeszcz, położonej w środkowej części Gdańska. Jest to dzielnica o zróżnicowanej strukturze przestrzennej: wyraźnie dominującej funkcji usługowo–mieszkaniowej w południowej części i przeważającej funkcji mieszkaniowej w części północnej.

Południowa części dzielnicy, w rejonie dworca kolejowego Wrzeszcz, znajduje się w zasięgu Centralnego Pasma Usługowego (CPU). Tu koncentrują się obiekty usługowe o ponadlokalnym charakterze jak Galeria Metropolia. Na terenie dzielnicy zlokalizowany jest także Wydział Farmacji Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, natomiast w rejonie al. Hallera i ul. Klinicznej skoncentrowanych jest kilka obiektów usług społecznych, w tym m.in. Centrum Edukacji Nauczycieli, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Pogotowie Opiekuńcze oraz Studium Medyczne. W północnej części dzielnicy przy al. Hallera znajduje się duży kompleks sportowo–rekreacyjny Gedania 1922.

W dzielnicy są wyraźnie zachowane historyczne założenia urbanistyczne z XIX i XX w. – charakterystyczne układy kwartałowej zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej w rejonie alei Legionów, ulic Kościuszki i Białej, zespoły osiedli socjalnych w rejonie al. Hallera, zespoły zabudowy szeregowej, np. przy ulicy Zbyszka z Bogdańca czy Kunickiego. Kompleksy zabudowy jednorodzinnej są zarówno historyczne, jak np. w rejonie ul. Pstrowskiego i Kopalnianej, jak i współczesnej w rejonie ul. Wrzeszczańskiej. W północnej części dzielnicy znajdują się także duże tereny ogrodów działkowych.

Dzielnica jest bardzo dobrze wyposażona w podstawowe usługi społeczne – szkoły i przedszkola. Dość równomiernie zlokalizowane są parki, skwery i tereny rekreacyjne, z których część wymaga rewaloryzacji.

Działania rewitalizacyjne w rejonie ulicy Wajdeloty wraz z inwestycjami na terenie dawnego browaru Heweliusz zapoczątkowały proces przemian w południowej części dzielnicy. Poprawa wizerunku Wrzeszcza Dolnego i podniesienie jakości przestrzeni publicznych przyczyniło się do wzrostu aktywności gospodarczej, co widać na przykład na ulicy Wajdeloty. 


Kierunki rozwoju

Rozwój dzielnicy planowany jest w oparciu o realizację założeń rozwoju miasta do wewnątrz poprzez kontynuację i intensyfikację funkcji mieszkaniowej. W rejonach zabudowanych dzielnicy będzie to dogęszczanie i uzupełnianie istniejącej zabudowy oraz przekształcenia uwzględniające ochronę dziedzictwa kulturowego układów urbanistycznych. Możliwe są tu jedynie uzupełnienia istniejącej struktury mieszkaniowej i usługowej (zwłaszcza o usługi społeczne) oraz, w miarę możliwości, wykreowanie lub wzmocnienie istniejących przestrzeni publicznych. Prowadzone będą prace remontowe i modernizacyjne zdekapitalizowanych budynków wraz z rewaloryzacją przestrzeni publicznych, jako kontynuacja rozpoczętego procesu rewitalizacji w rejonie ulicy Wajdeloty. Kolejne etapy przekształceń terenów dawnego browaru we Wrzeszczu w zakresie usług wspierać będą rozwój CPU. W rejonie węzła przy ul. Klinicznej, na terenie gdzie obecnie zlokalizowany jest szpital położniczy planowane są przekształcenia w kierunku usług związanych z ochroną zdrowia i opieką nad osobami starszymi.

W ekstensywniej zabudowanej północnej części dzielnicy planowane są większe zmiany w strukturze funkcjonalno – przestrzennej.

W rejonie al. Hallera i ulicy Chrobrego (tereny zajezdni autobusowej) planowana jest realizacja zespołu mieszkaniowego, wielorodzinnego z usługami towarzyszącymi. W rejonie ogródków działkowych w okolicy ulic Kolonia Żeńcy i Kolonia Uroda zakłada się rehabilitację zabudowy i stopniowe przekształcenie terenu w kierunku zabudowy mieszkaniowej jedno i wielorodzinnej.

W związku z intensywnym rozwojem tej części miasta planowane są realizacje nowych tras transportowych m.in. tzw. Nowej Kościuszki (od al. Żołnierzy Wyklętych w stronę Brzeźna i Nowego Portu) czy Drogi Czerwonej a także rozbudowa sieci tramwajowej. 

 

Środowisko:

obszary i obiekty objęte ochroną

 • 3 pomniki przyrody

tereny wskazane do ochrony

 • brak


Powierzchnia pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego [%]

52,2


Inżynieria

Zapewniony dostęp do wszystkich sieci inżynieryjnych. Ogrzewanie realizowane jest w znacznym stopniu poprzez indywidualne i lokalne systemy. Na obszarze jednostki biegnie odcinek potoku Strzyża wraz ze zbiornikiem Kilińskiego oraz ujściowy fragment Potoku Królewskiego. Odprowadzenie wód opadowych realizowane jest grawitacyjnie do potoków w ich bezpośredniej zlewni. Północna część jednostki oraz rejon Węzła Kliniczna posiadają odwodnienie systemem mechanicznym. Na obszarze są zlokalizowane dwie pompownie: Kochanowskiego oraz Kliniczna.

 

Opracowanie:
Pełnomocnik Prezydenta Miasta Gdańska do spraw Rad Dzielnic Aleksandra Stefańska
Wydział Rozwoju Społecznego Urząd Miejski w Gdańsku