PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Sesja RMG. Cztery nowe plany miejscowe dotyczące m.in. Przymorza i Żabianki

Sesja RMG. Cztery nowe plany miejscowe dotyczące m.in. Przymorza i Żabianki
Radni miejscy podczas XLI sesji RMG w czwartek, 28 października, podjęli cztery uchwały ws. przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki pracom nad projektami planów, pozwolą m.in. na racjonalne zagospodarowanie terenów w granicach portu, uregulowanie kwestii transportowych na Przymorzu czy realizację tymczasowego boiska na Żabiance.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Cztery nowe plany miejscowe. Na niebiesko zaznaczone są miejsca przystąpienia do planów
Cztery nowe plany miejscowe. Na niebiesko zaznaczone są miejsca przystąpienia do planów
mat. Biura Rozwoju Gdańska

 

XLI Sesja Rady Miasta Gdańska. 14 mln złotych na kontynuację zadań profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

 

Sporządzenie planu Letnica w rejonie ulicy Marynarki Polskiej i nabrzeża Martwej Wisły pozwoli na racjonalne (dostosowane do zmieniających się potrzeb) wykorzystanie terenów przemysłowo-portowych, poprzez likwidację rezerw terenowych pod drogi publiczne. Umożliwi to powstanie nowych miejsc pracy oraz wzmocni potencjał gospodarczy miasta. Kierunek zmian jest zbieżny z wnioskami Zarządu Morskiego Portu Gdańsk i Mostostalu Pomorze SA. Opracowanie planu jest zgodne z polityką przestrzenną określoną w Studium, w zakresie kierunku rozwoju funkcji przemysłowo-usługowo-portowych wspierających zidentyfikowaną portową tożsamość miasta.

Celem sporządzenia planu Górki Zachodnie rejon ulicy Przełom i nabrzeża Wisły Śmiałej jest umożliwienie realizacji - na terenie Stoczni Jachtowej JABO – nowej hali montażu jednostek pływających. Zwiększą się też możliwości inwestycyjne terenów objętych planem, co mieści się w polityce rozwojowej Gdańska opartej o morską tożsamość miasta. Ponadto planowana jest rezygnacja z rezerwy terenu pod ujęcie wody „Stocznia Wisła”. Zgodnie z wnioskiem Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. nie ma planów jego odtwarzania w przyszłości.

Decyzją radnych przystąpiono również do planu Przymorze Wielkie rejon ulicy Obrońców Wybrzeża. Jego celem jest uregulowanie kwestii transportowych i wprowadzenie jednolitych ustaleń dla ul. Obrońców Wybrzeża, zgodnie z polityką miasta wyrażoną w Studium w zakresie zrównoważonej mobilności - ustalenie linii tramwajowej. Wprowadzenie nowych standardów dla całego ciągu ulicznego jest zgodne z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej. Objęcie granicami terenów przyległych po stronie południowej, pozwoli na wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni lokalnej, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców.

Z kolei celem prac nad projektem planu Żabianka rejon przystanku SKM Żabianka-AWFiS jest umożliwienie realizacji tymczasowego boiska treningowego na terenie zarezerwowanym w obowiązującym planie na cele publiczne - węzeł integracyjny oraz drogę. Dopuszczenie realizacji ww. boiska zaspokoi potrzeby Zespołu Szkół Sportowych i Mistrzostwa Sportowego oraz mieszkańców, a także podniesie jakość funkcjonalno-przestrzenną niezagospodarowanego obecnie obszaru.

Oprac. AO

Sesja RMG: 91 milionów złotych na współpracę z organizacjami pozarządowymi

Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze
Agnieszka SiedleckaBiuro Rozwoju Gdańska
Agnieszka Siedlecka - najnowsze