Przyjdź, zobacz, zgłoś uwagi. Miasto wykłada projekty

Miesiąc mają gdańszczanie na zgłaszanie uwag do dziewięciu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, z którymi od 2 maja do 2 czerwca 2016 roku można zapoznać się w Biurze Rozwoju Gdańska. Potem będzie dwa tygodnie na składanie dodatkowych uwag.

Przyjdź, zobacz, zgłoś uwagi. Miasto wykłada projekty
A
A
data publikacji: 04 maja 2016 r.

Wojtek Jakubowski/www.gdansk.pl

Projekty planów wyłożone są do publicznego wglądu w siedzibie Biura Rozwoju Gdańska przy ul. Wały Piastowskie 24. Projektanci udzielają chętnym wszelkich informacji od godziny 9.00 do 15.00.

- Nad każdym z dziewięciu miejskich projektów przewidziane są dyskusje publiczne - mówi Dariusz Marciniak asystent dyrektora BRG. - To jest czas, kiedy można projektantów zapytać o wszystko, wyjaśnić wątpliwości, ale też zgłosić swoje uwagi, zastrzeżenia, pomysły. To nie jest częste, ale jeśli uwagi są merytoryczne, wnoszą nowe spojrzenie, są brane pod uwagę.

Po 2 czerwca 2016 roku projekty znikną z siedziby BRG, wtedy gdańszczanie mają dwa tygodnie na składanie pisemnych uwag. Może i powinien zrobić to każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Należy je złożyć na piśmie do Prezydenta Miasta Gdańska z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej wraz z adresem oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.

Pisma zaadresować na: Biuro Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, 80-855 Gdańsk. Uwagi można przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres mailowy: brg@brg.gda.pl.


Po 16 czerwca 2016 roku uwagi i wnioski trafią do prezydenta Gdańska, który ma na zapoznanie się z nimi i ich ocenę 21 dni. Rozpatrzone uwagi będą opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Biura Rozwoju Gdańska na stronie internetowej.

- Wydaje się, że najwięcej uwag może dotyczyć projektu “Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno” - dodaje Marciniak. - Nawet nie dlatego, że to projekt budzący kontrowersje, ale po prostu jest to duży projekt spośród tych dziewięciu. Wydaje się, że wiele osób czy instytucji zechce zabrać w tej sprawie głos.


Terminy dyskusji publicznych

Wszystkie dyskusje publiczne na temat projektów planów i prognozy oddziaływania na środowisko odbywają się zawsze w siedzibie BRG o godzinie 17:00.

  • 04.05.2016 roku - Kiełpinek w rejonie przystanku PKM
  • 05.05.2016 roku - Klukowo rejon ulicy Radarowej
  • 09.05.2016 roku - VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego
  • 10.05.2016 roku - Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
  • 12.05.2016 roku - Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej
  • 16.05.2016 roku - Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego
  • 17.05.2016 roku - Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno
  • 18.05.2016 roku - Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II
  • 19.05.2016 roku - Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej


PROJEKTY WYŁOŻONE W BIURZE ROZWOJU GDAŃSKA

Kiełpinek w rejonie przystanku PKM
Obszar planu, o powierzchni około 55 ha, położony jest na wschód od Obwodnicy Trójmiasta oraz po południowej stronie trasy Pomorskiej Kolei Metropolitalnej (PKM) i przystanku PKM Kiełpinek. Celem jest weryfikacja planowanego układu drogowego oraz powiązań pieszych w rejonie przystanku PKM Kiełpinek (zlokalizowanego poza granicami planu), wyznaczenie ciągu pieszo-rowerowego od kładki nad Obwodnicą Trójmiasta do przystanku PKM Kiełpinek, intensyfikacja zabudowy oraz ustalenie ośrodka usługowego w rejonie przystanku PKM Kiełpinek.
Klukowo rejon ulicy Radarowej
Obszar objęty granicami planu, o powierzchni około 36 ha, położony jest w Klukowie-Rębiechowie. Celem sporządzenia jest zarezerwowanie terenu niezbędnego do poszerzenia ulic Radarowej i Radiowej zgodnie z parametrami wymaganymi dla ulic publicznych. Umożliwiono także realizację zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej oraz usług na terenach obecnie niezainwestowanych.
VII Dwór w rejonie ulic Piotra Norblina i Aleksandra Orłowskiego
Celem sporządzania planu, stanowiącego fragment dzielnicy VII Dwór o powierzchni ok. 0,52 ha, jest wykorzystanie walorów ekonomicznych gruntów gminnych poprzez dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na miejscu zaniedbanych ogródków warzywnych. Plan usankcjonuje także funkcję mieszkaniową na działce prywatnej. Podniesiony zostanie również standard i wizerunek publicznego dojścia pieszego do Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Siedlce – węzeł integracyjny w rejonie ulic Kartuskiej i Struga
Obszar objęty granicami planu położony jest w dzielnicy Siedlce i obejmuje teren węzła integracyjnego (pętla tramwajowa i autobusowa) przy ulicy Kartuskiej oraz obszar zlokalizowany bezpośrednio przy ulicy Struga na zachód od kościoła p.w. Św. Franciszka z Asyżu aż do ulicy Łostowickiej. Celem sporządzenia planu jest umożliwienie realizacji pierzei usługowej na krawędzi z przestrzenią publiczną, oraz wykreowanie nowej jakości przestrzeni publicznej w rejonie węzła, który po realizacji PKM i linii tramwajowej do przystanku Brętowo stał się ważnym miejscem w sieci ogólnomiejskich powiązań funkcjonalno-przestrzennych.
Jasień rejon ulicy Nowej Leszczynowej
Projekt planu, o powierzchni około 33,3 ha, sporządzono celem zabezpieczenia rezerwy terenowej pod kontynuację projektowanej ulicy lokalnej tzw. Nowej Leszczynowej stanowiącej połączenie ulicy Kartuskiej z tzw. Nową Stężycką. Zostanie również zmieniona funkcja usługowa na mieszkaniowo-usługową na terenach głównie gminnych położonych w południowo-wschodniej części obszaru objętego planem. Dodatkowo objęcie granicami planu terenu przewidzianego pod szkołę, pozwoli zmniejszyć wymaganą dla planowanej szkoły minimalną powierzchnię biologicznie czynną, co umożliwi w przyszłości realizację na tym terenie boisk sportowych o sztucznej nawierzchni.
Wrzeszcz Górny rejon alei Zwycięstwa i ulicy Konarskiego
Obszar objęty planem, o powierzchni około 0,69 ha, położony jest we Wrzeszczu Górnym. W planie zweryfikowano m.in. obowiązujące parametry urbanistyczne celem rozszerzenia możliwości inwestycyjnych przy jednoczesnym braku negatywnych konsekwencji dla istniejącej zabudowy. Zweryfikowano również budynki o walorach kulturowych.
Wyspa Spichrzów rejon dawnego dworca Kłodno
Projekt planu, o powierzchni około 13,67 ha, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko był po raz pierwszy wyłożony do publicznego wglądu w styczniu br. Do projektu planu wpłynęły uwagi, które w części zostały uwzględnione. Celem sporządzania planu było wprowadzenie możliwości atrakcyjnego i ekonomicznego zagospodarowania terenów poprzez ustalenie odpowiednich parametrów zabudowy zgodnych z potrzebami/ uwarunkowaniami inwestycyjnymi oraz w poszanowaniu walorów kulturowych miejsca. Zmiany mają również podnieść prestiż obszaru opracowania poprzez wprowadzenie zabudowy o wysokim standardzie uwzględniającej historyczne uwarunkowania oraz współczesne wymogi urbanistyczno-architektoniczne. Plan umożliwi także uzyskanie śródmiejskiego charakteru miejsca i powstania systemu przestrzeni publicznych, zwłaszcza wzdłuż nabrzeży: ciągi piesze, place i bulwary nadwodne jak również utworzenia połączenia wodnego pomiędzy rzeką Motława, a rzeką Nowa Motława. Zweryfikowano także przebieg ulicy tzw. Nowej Chmielnej, by wykreować miejską ulicę z pierzejami i aleją drzew.
Oliwa Górna rejon Katedry Oliwskiej II
Obszar planu, o powierzchni 3,6 ha, położony jest w Oliwie Górnej w sąsiedztwie Katedry Oliwskiej. Celem opracowania jest umożliwienie odnowy obszaru z poszanowaniem wartości przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych zespołu pocysterskiego. Głównym celem jest stworzenie możliwości realizacji atrakcyjnej przestrzeni publicznej, podkreślającej ekspozycję Katedry Oliwskiej, a także ułatwienie przekształceń prowadzących do ożywienia i wzbogacenia oferty usługowej w obszarze planu. Ponadto poprzez realizację funkcji mieszkaniowej oraz powiązanej z nią przestrzeni publicznej i zieleni, realna stanie się poprawa wizerunku terenów na osi pomiędzy Katedrą Oliwską a terenami rekreacyjnymi u zbiegu ulic Spacerowej z Opacką.
Ujeścisko rejon ulic Warszawskiej i Białostockiej
Obszar planu, o powierzchni około 23,7 ha, położony jest na Ujeścisku na terenie dawnej wsi Ujeścisko. Celem sporządzenia planu jest zmiana zapisów dotyczących: ograniczenia powierzchni maksymalnej usług do 30% (zniesienie zapisu umożliwi realizację na całej działce np. przedszkoli, zgodnie z wnioskiem); zniesienie minimalnych podziałów na działki budowlane - przywrócenie możliwości realizacji małych domów - do 4 mieszkań włącznie, wykluczonych w związku ze zmianą definicji budynku jednorodzinnego w prawie budowlanym oraz zarezerwowanie terenu dla realizacji łącznicy ulicy Cedrowej z aleją Armii Krajowej, co usprawni obsługę transportową terenu.Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora
Alicja Katarzyńska (0)
www.gdansk.pl
alicja.katarzynska@gdansk.pl
więcej tekstów autora