Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

"Kamerdyner" - epicka filmowa opowieść o Polakach, Kaszubach, Niemcach

We wrześniu odbędzie się premiera "Kamerdynera", najnowszego filmu Filipa Bajona z Januszem Gajosem, Sebastianem Fabijańskim, Adamem Woronowiczem, Borysem Szycem i gdańszczanką Marianną Zydek, którego akcja dzieje się na Pomorzu. O czym opowiada epicka historia - przeczytacie poniżej po polsku i kaszubsku. Zobaczcie także znakomite zdjęcia z planu filmowego.

"Kamerdyner" - epicka filmowa opowieść o Polakach, Kaszubach, Niemcach
A
A
data publikacji: 14 sierpnia 2018 r.
Reżyser Filip Bajon
Reżyser Filip Bajon
fot. Rafał Pijański

O czym jest "Kamerdyner" - czytaj po polsku (poniżej po kaszubsku) 

„Kamerdyner” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opowiedziana z epickim rozmachem historia splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX stulecia. W roku obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości film ma szansę stać się przyczynkiem do dyskusji o historii, wolności i niepodległości. Premiera już 21 września.

I wojna światowa otworzyła przed Polakami szanse na odzyskanie niepodległości. To tragiczne wydarzenie pozwoliło uwierzyć, że Polska może powrócić na mapę Europy. Data ta jest też istotnym punktem zwrotnym w filmie „Kamerdyner” w reżyserii Filipa Bajona. Opowieść o miłości kaszubskiego chłopaka Mateusza Krola i pruskiej arystokratki Marity von Krauss z wielką historią w tle – ukazana została przez pryzmat skomplikowanych relacji sąsiedzkich i narastających narodowościowych konfliktów. Nieprzypadkowo film Filipa Bajona ma swoją premierę właśnie w roku obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.


Widzieliście zwiastun “Kamerdynera”? Kaszubska saga w reż. Filipa Bajona od września w kinach

„Kamerdyner” przywołuje ważne, choć nieznane szeroko, historyczne wydarzenia, które miały miejsce na Kaszubach w pierwszej połowie XX wieku, i czyni je kanwą fabuły. Podczas I wojny światowej Kaszubów masowo powoływano w szeregi armii pruskiej. Wielu z nich zginęło, nie wróciło z wojny. Podpisanie traktatu wersalskiego w 1919 roku, który wprowadził nowy ład polityczny po zakończeniu I wojny światowej, okazało się dla Kaszubów wyzwoleniem. Na mocy traktatu Polska odzyskała dostęp do morza, większość ziem zamieszkałych przez Kaszubów włączono do Polski, a także ostatecznie wytyczono nowe granice, co diametralnie zmieniło stosunki między mieszkańcami Pomorza. W tym epokowym wydarzeniu miał swój udział Antoni Abraham, kaszubski działacz społeczny i propagator polskości Pomorza. To pierwowzór postaci Bazylego Miotke, w którego rolę w filmie „Kamerdyner” wciela się Janusz Gajos. Zwany „Królem Kaszubów” Abraham uczestniczył w konferencji pokojowej w Wersalu, walcząc o włączenie Kaszub do Polski.

Sebastian Fabijański na planie "Kamerdynera": - Kaszubi są nostalgiczni, prawi i żywiołowi

Walka o niezależność i wolność narodu polskiego, odzyskanie po 123 latach niepodległości to także czas wielu konfliktów, trudnego integrowania ziem i społeczności kształtowanych w trzech państwach zaborczych. Mimo zażegnania sporów, nadal utrzymywało się duże napięcie spowodowane ogólnym kryzysem politycznym w Europie oraz wrogością Niemiec do Polski. „Kamerdyner” pokazuje, jak bardzo sytuacja ta wpłynęła na Kaszubów, których wyróżniała silna tożsamość regionalna. Władze polskie im nie ufały, uważając za narodowo niepewnych. Najgorsze miało jednak przyjść wraz z początkiem II wojny światowej, kiedy to hitlerowcy dokonali zbrodni w Lasach Piaśnickich – pierwszego ludobójstwa tej wojny.

Kortez nagrał teledysk do „Kamerdynera” Filipa Bajona. Występuje Sebastian Fabijański


Historia przestawiona w filmie „Kamerdyner” została zaopiniowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako wpisująca się w Program Wieloletni „Niepodległa” do końca 2018 roku.

***

„Kamerdyner” to inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i opowiedziana z epickim rozmachem historia splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX stulecia. Mateusz Krol (Sebastian Fabijański), kaszubski chłopiec, po śmierci matki zostaje przygarnięty przez pruską arystokratkę Gerdę von Krauss (Anna Radwan). Dorasta w pałacu. Rówieśniczką Mateusza jest córka von Kraussów Marita (Marianna Zydek). Między młodymi rodzi się miłość. Ojcem chrzestnym chłopca jest kaszubski patriota Bazyli Miotke (Janusz Gajos), który podczas konferencji pokojowej w Wersalu walczy o miejsce Kaszub na mapie Polski, a potem buduje symbol jej gospodarczego sukcesu: Gdynię. Traktat wersalski, który daje Polsce niepodległość, sprawia, że von Kraussowie tracą majątek i wpływy. Wszyscy bohaterowie czują, że świat, który znali, wkrótce diametralnie się zmieni. Wśród żyjących obok siebie Kaszubów, Polaków i Niemców narasta niechęć i nienawiść. Wybucha II wojna światowa. W Lasach Piaśnickich naziści dokonują mordu na ludności cywilnej – pierwszego ludobójstwa tej wojny. 

Historia Kamerdynera  opowiada dzieje pierwszej połowy XX wieku na Pomorzu
Historia "Kamerdynera" opowiada dzieje pierwszej połowy XX wieku na Pomorzu
fot. Rafał Pijański

Zwierzęta podczas zdjęć nie ucierpiały
Zwierzęta podczas zdjęć nie ucierpiały
fot. Rafał Pijański

Żołnierze w okopach
Żołnierze w okopach
fot. Rafał Pijański

W filmie pokazany jest także mord hitlerowców na ludności cywilnej w Lasach Piaśnickich
W filmie pokazany jest także mord hitlerowców na ludności cywilnej w Lasach Piaśnickich
fot. Rafał Pijański

Bohaterowie drugiego planu odtwarzani przez (od lewej): Borysa Szyca, Adama Woronowicza, Daniela Olbrychskiego
Bohaterowie drugiego planu odtwarzani przez (od lewej): Borysa Szyca, Adama Woronowicza, Daniela Olbrychskiego
fot. Rafał Pijański

Janusz Gajos, czyli kaszubski patriota Bazyli Miotke
Janusz Gajos, czyli kaszubski patriota Bazyli Miotke
fot. Rafał Pijański


O czym jest "Kamerdyner" - czytaj po kaszubsku

„Kamerdiner” to inspirowónô prôwdzëwima wëdarzeniama, òpòwiedzónô z epicczim rozmôchã historiô spëzglonëch kawlów Pòlôchów, Kaszëbów i Miemców na tle bùrzlëwëch wëdarzeniów pierszi pòłowë XX stalatégò. W rokù òbchôdaniô 100-latégò òdzwëskaniô przez Pòlskã samòstójnotë film mô mòżlëwòtã stac sã przëczinkã do dikùsji ò historii, wòlnoce i samòstójnoce. Premiera mdze ju 21 séwnika.

I swiatowô wòjna òtemkła przed Pòlôchama szanse na òdzwëskanié samòstójnotë. To tragedné wëdarzenié pòzwòlëło ùwierzëc, że Pòlskô mòże przińc nazôd na kôrtã Eùropë. Data ta je téż wôżnym nôwrotnym pùnktã w filmie „Kamerdiner” w reżiserii Filipa Bajona. Òpòwiésc ò miłoce kaszëbsczégò knôpa Matéùsza Krola i prësczi wiôlgòrodny pani Maritë von Krauss z wiôlgą historią w tle – ùkôzónô òstała przez prizmat spëzglonëch sąsedzczich ùprocëmnieniów i narôstającëch nôrodowòscowëch sztridów. Nieprzëtrôfkòwò film Filipa Bajona mô swòjã premierã prawie w rokù òbchôdaniô stalatégò òdzwëskaniô przez Pòlskã samòstójnotë.


Filip Bajon, Janusz Gajos, Sebastian Fabijański kręcą kaszubską sagę. Filmowcy zajrzą też do Gdańska


Kamerdiner”
przëwòłiwô wôżné, chòc szerok nieznóné, historiczné wëdarzenia, chtërne miałë môl na Kaszëbach w pierszi pòłowie XX stalatégò, i robi je spòdlim fabùłë. Òb czas I swiatowi wòjnë Kaszëbi ùrmama bëlë pòwòłiwóny do prësczi armii. Wiele z nich zdżinãło, nie przëszło nazôd z wòjnë. Pòdpisanié wersalsczégò traktatu w 1919 rokù, jaczi wprowôdzył nowi pòliticzny pòrządk pò zakùńczenim I swiatowi wòjnë, òkôzało sã dlô Kaszëbów wëzwòlenim. Na mòcë traktatu Pòlskô òdzwëskała przistãp do mòrzégò, wikszosc zemiów zamieszkónëch przez Kaszëbów òstała wparłãczonô do Pòlsczi, a téż slédno òstałë wëznaczoné nowé grańce, co czësto zmieniło ùprocëmnienia midzë mieszkańcama Pòmòrzô. W nym epòkòwim wëdarzenim miôł swój ùdzél Antón Abraham, kaszëbsczi spòlëznowi dzejôrz i zachwôlôrz pòlskòscë Pòmòrzégò. Je to prototip pòstacë Bazyla Miotke, w chtërnégò rolã w filmie „Kamerdiner” wcelô sã Janusz Gajos. Zwóny „Królã Kaszëbów” Abraham brôł ùdzél w pòkòjowi kònferencji w Wersalu, biôtkùjącë sã ò wparłãczenié Kaszëb do Pòlsczi.

Biôtka o niezanôleżnosc i wòlnotã pòlsczégò nôrodu, òdzwëskanié pò 123 latach samòstójnotë to téż czas wiele sztridów, drãdżégò integrowaniô zemiów i spòlëznów sztôłtowónëch w trzech zabòrczich państwach. Nimò zażegnaniô spiérków, wcyg ùtrzimiwało sã wiôldżé napiãcé, jaczégò przëczëną béł òglowi pòliticzny krizys w Eùropie, a téż niezgara Miemców do Pòlsczi. „Kamerdiner” pòkôzywô, jak baro jeleżnosc ta wpłënãła na Kaszëbów, chtërnëch wëapartniwała mòcnô regionalnô tożsamòsc. Pòlsczé rządzënë nie dôwałë Kaszëbóm wiarë, ùznôwającë jich za nôrodno niegwësnëch. Nôgòrszé miało równak przińc razã z zôczątkã II swiatowi wòjnë, czedë to hitlerowcë dokònelë przesprawë w Piôsznicczich Lasach – pierszégò lëdobójstwa ny wòjnë. 

Sebastian Fabijański na planie "Kamerdynera": - Kaszubi są nostalgiczni, prawi i żywiołowi


Historiô przedstawionô w filmie „Kamerdiner” òstała zaòpiniowónô przez Ministerstwò Kùlturë i Nôrodny Spôdkòwiznë jakno wpisëjącô sã w Wielelatny Program „Niepodległa” do kùńca 2018 rokù.

***

Kamerdiner” to inspirowónô prôwdzëwima wëdarzeniama, òpòwiedzónô z epicczim rozmôchã historiô spëzglonëch kawlów Pòlôchów, Kaszëbów i Miemców na tle bùrzlëwëch wëdarzeniów pierszi pòłowë XX stalatégò. Matéùsz Krol (Sebastión Fabijańsczi), kaszëbsczi knôp, pò smiercë nënczi òstôwô przëgarniãti przez prëską wiôlgòrodną panią Gerdã von Krauss (Ana Radwan). Dozdrzeléwô òn w pałacu. Rówienicą Matéùsza je córka von Kraussów Marita (Mariana Zydek). Midzë młodima rodzy sã miłota. Kmòtrã knôpa je kaszëbsczi patriota Bazyl Miotke (Janusz Gajos), chtëren òb czas pòkòjowi kònferencji w Wersalu biôtkùje sã ò môl Kaszëb na kôrce Pòlsczi, a pòtemù bùdëje symbòl ji gòspòdarczi zwënédżi: Gdiniã. Wersalsczi traktat, chtëren dôwô Pòlsce samòstójnotã, sprôwiô, że von Kraussowie tracą majątk i wpłëwë. Wszëtcë herojowie czëją, że swiat, jaczi znelë, wnetka czësto sã zjinaczi. Midzë żëjącyma kòl se Kaszëbama, Pòlôchama i Miemcama wzmôgô sã niechãc i niezgara. Zaczinô sã II swiatowô wòjna. W Piôsznicczich Lasach nazyscë dokònywają mòrdu na cywilnym lëdztwie – pierszégò lëdobójstwa ny wòjnë.

Borys Szyc sprawdza czy ujęcie się udało
Borys Szyc sprawdza czy ujęcie się udało
fot. Rafał Pijański
Sebastian Fabijański i Marianna Zydek i ekipa techniczna na plaży
Sebastian Fabijański i Marianna Zydek oraz ekipa techniczna na plaży
fot. Rafał Pijański

Marianna Zydek, odtwórczyni roli Marity von Krauss
Marianna Zydek, czyli Marita von Krauss
fot. Rafał Pijański
Sebastian Fabijański, czyli Mateusz Krol
Sebastian Fabijański, czyli Mateusz Krol
fot. Rafał Pijański

Siedziba von Krausów
Siedziba von Krausów
fot. Rafał Pijański

Nie ma śniegu? Już jest
Nie ma śniegu? Już jest
fot. Rafał Pijański

Janusz Gajos (z prawej) na planie
Janusz Gajos (z prawej) na planie
fot. Rafał Pijański

Reżyserowi Filipowi Bajonowi nic nie umknie
Reżyserowi Filipowi Bajonowi nic nie umknie
fot. Rafał Pijański


Film „Kamerdyner” w reż. Filipa Bajona będzie w kinach od 21 września. W rolach głównych: Janusz Gajos, Sebastian Fabijański, Marianna Zydek, Adam Woronowicz, Anna Radwan, Borys Szyc, Łukasz Simlat, Daniel Olbrychski, Kamilla Baar-Kochańska, Marcel Sabat, Diana Zamojska oraz Sławomir Orzechowski.


Film „Kamerdiner” w reżiserii Filipa Bajona mdze w kinach 21 séwnika. W przédnëch rolach: Janusz Gajos, Sebastión Fabijańsczi, Mariana Zydek, Adóm Wòronowicz, Ana Radwan, Bòris Szic, Łukôsz Simlat, Daniél Òlbrichsczi, Kamilla Baar-Kòchańskô, Marcél Sabat, Diana Zamòjskô i Sławòmir Òrzechòwsczi.

-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl
-
oprac. WG (0)
www.gdansk.pl