PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w trakcie epidemii? PRZEWODNIK

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w trakcie epidemii? PRZEWODNIK
Urząd Miejski w Gdańsku od początku pandemii funkcjonuje i realizuje obsługę mieszkańców przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przyjęte rozwiązania pozwalają na płynną realizację zadań, a mieszkańcy mają możliwość załatwiania swoich spraw. Obowiązują jednak pewne ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów.
Urząd Miejski w Gdańsku funkcjonuje od początku epidemii, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Gdańsku funkcjonuje od początku epidemii, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

ZALECAMY KONTAKT ELEKTRONICZNY

▪ Pisma zwykłe, skargi i wnioski / e-mail: umg@gdansk.gda.pl.

▪ Wnioski wymagające podpisu / platforma: https://epuap.gov.pl/

▪ Chcąc uzyskać informację (jak załatwić sprawę czy na jakim etapie jest toczące się postępowanie) skontaktuj się z Gdańskim Centrum Kontaktu (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) / e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl, przez portal internetowy, pod nr. tel. 58 524 45 00.

▪ We wszystkich sprawach merytorycznych związanych z pracą wydziałów i biur Urzędu Miejskiego prosimy nawiązywać kontakt telefoniczny lub mailowy /TUTAJ znajdziesz książkę adresową

 

PŁATNOŚCI

Opłaty, w tym podatek od nieruchomości, można dokonywać online za pośrednictwem strony internetowej oraz przez bankowość elektroniczną. Ponadto podatek od nieruchomości można wpłacać bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta.

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Wnioski o rejestrację można składać w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00-12:00 do skrzynek podawczych wystawionych w ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, oraz w ZOM nr 2, ul. Milskiego 1 (konieczność przeprowadzenia 24-godzinnej kwarantanny dokumentów). Informacja w tym zakresie pod nr tel.: 58 323 6928, 58 323 6929, 58 323 7170, 58 323 7167.

▪ Odbiór dowodów rejestracyjnych po wcześniejszym umówieniu telefonicznym nr tel.

58 323 6918 - ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,

58 323 7176 - ZOM nr 2, ul. Milskiego 1

lub drogą mailową na adres wk@gdansk.gda.pl. Niezbędne jest podanie w treści maila numeru rejestracyjnego pojazdu i miejsca rejestracji.

Wnioski dotyczące praw jazdy można składać w poniedziałki, środy i piątki w godzinach 8:00 – 12:00 do skrzynek podawczych wystawionych w ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, oraz w ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2 , (konieczność przeprowadzenia 24 - godzinnej kwarantanny dokumentów). Informacja w tym zakresie pod nr tel.: 58 323 7152, 58 323 7191.

Odbiór praw jazdy po wcześniejszym umówieniu terminu: tel. 58 323 71 54 lub e-mail: wk@gdansk.gda.pl.

 

NABYCIE LUB ZBYCIE POJAZDU ORAZ NA REJESTRACJA POJAZDU SPROWADZONEGO Z TERYTORIUM UE

Termin na zgłoszenie został wydłużony do 180 dni. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

 

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy ważność:

1) prawa jazdy

2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,

3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne

4) świadectwa kierowcy

5) legitymacji instruktora nauki jazdy

6) legitymacji egzaminatora

7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)

8) uprawnień do kierowania pojazdami

9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego

– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU

Dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii. Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd posiada ważne badania techniczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.

 

WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Wydawanie projektów odbywa się w środy w godz. 14.20–15.30 i piątki w godz. 8.20–9.20 (wejście C, na parterze przy windzie) po wcześniejszym umówieniu terminu: tel. 58 323 64 51.

▪ Postępowania administracyjne dla zadań, o których mowa w par. 13 ust. 2 rozporządzenia z 19.04.2020 r., prowadzimy na bieżąco. Informacje dla stron postępowania udzielane są telefonicznie lub mailowo u osoby prowadzącej sprawę. Projekty budowlane w miarę możliwości udostępniane są w wersji elektronicznej.

▪ Wszelkie zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z planu miejscowego wydawane są na bieżąco, wysyłane pocztą lub poprzez ePUAP (w przypadku braku opłaty skarbowej wnioskodawca dostarcza potwierdzenie mailem).

Nowe wnioski (w tym projekty budowlane) przyjmujemy wyłącznie pocztą lub kurierem (okno podawcze pokój nr 25 od strony parkingu), przejść muszą 24-godz. kwarantannę

 

Epidemia a urząd: papierowe pisma na kwarantannie, coraz więcej spraw składanych przez Internet

 

WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Wszystkie zadania realizowane są drogą korespondencyjną, bez bezpośredniego kontaktu z klientem.

 

URZĄD STANU CYWILNEGO

▪ Wszystkie czynności wykonywane są na podstawie wniosku złożonego drogą korespondencyjną poprzez pocztę tradycyjną lub platformę ePUAP. Mowa o: wydaniu aktu stanu cywilnego, wydaniu zaświadczenia o stanie cywilnym oraz wydaniu zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze.

Rejestracja zgonów odbywa się z osobistym udziałem klienta zgłaszającego zgon, od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–14.00.

Odbiór dokumentów po elektronicznej rejestracji noworodka odbywa się od poniedziałku do czwartku, w godz. 8.00–10.00 oraz 14.00–16.00, po wcześniejszym umówieniu terminu: tel. 58 323 61 42 lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Pozostałe czynności, które wymagają osobistego stawienia się klientów w USC, w tym wszystkie oświadczenia oraz wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu są przyjmowane w Urzędzie Stanu Cywilnego od poniedziałku do piątku, w godz. 10.00–14.00, po wcześniejszym umówieniu terminu: tel. 58 323 61 42 lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl.

 

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH

Odbiór dowodów osobistych realizowany jest w budynku Urzędu przy ul. Nowe Ogrody 8/12, po wcześniejszym umówieniu terminu: tel. 58 323 65 88 lub 58 323 65 95.

Pozostałe sprawy dotyczące dowodu osobistego (w tym złożenie wniosku o wymianę) oraz ewidencji ludności (w tym zameldowanie i wymeldowanie) realizujemy elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: https://www.gov.pl/.

Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu, numerze PESEL, innych danych wnioskodawcy zawartych w rejestrze mieszkańców realizujemy: elektronicznie przez pismo ogólne na stronie https://pz.gov.pl/ lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Zaświadczenia wydawane są po uiszczenia należnej z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku.

Szczegóły oraz wymagane dokumenty dostępne są TUTAJ

Udostępnienie danych z ewidencji ludności realizujemy: elektronicznie przez pismo ogólne na stronie https://pz.gov.pl/ lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły oraz wymagane dokumenty TUTAJ.

 

Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze
Olimpia SchneiderUrząd Miejski w GdańskuBiuro PrezydentaReferat Prasowyolimpia.schneider@gdansk.gda.pl
Olimpia Schneider - najnowsze