• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie projektów planów do 6 września: rejonu w Brzeźnie oraz dwutorowej linii elektroenergetycznej

Wyłożenie projektów planów do 6 września: rejonu w Brzeźnie oraz dwutorowej linii elektroenergetycznej

Od 9 sierpnia do 6 września w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów w Brzeźnie oraz linii elektroenergetycznej planowanej w rejonie obwodnicy południowej Gdańska. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
( 09.08.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Rejon ulic Krasickiego i Sybiraków
Rejon ulic Krasickiego i Sybiraków. Ma tutaj stanąć basen
fot. gdansk.polska3d.pl

 

Głównym celem sporządzenia projektu planu Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków jest budowa basenu dla trzech dzielnic: Brzeźna, Nowego Portu i Letnicy przy zespole szkolnym w Brzeźnie. Ponadto nowe zapisy podniosą jakość i poprawią bezpieczeństwo dostępu do szkoły poprzez zabezpieczenie ciągów pieszych oraz ustanowienie rezerw terenowych dla obsługi drogowej. Okolice szkoły zyskają również ogólnodostępne tereny zieleni urządzonej.

 

Granice projektu planu nr 0320 Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków
Granice projektu planu nr 0320 Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków

 

Projekt planu dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański zapewni możliwość realizacji inwestycji celu publicznego w postaci dwutorowej linii elektroenergetycznej 110 kV. Budowa przedmiotowej linii jest kluczowym warunkiem dla rozwoju budownictwa oraz zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w dzielnicy Gdańsk Południe.

 

Granice projektu planu nr 1615 Dwutorowa linia elektroenergetyczna
Granice projektu planu nr 1615 Dwutorowa linia elektroenergetyczna

 


Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

- Brzeźno w rejonie ulic Krasickiego i Sybiraków

58 308-44-98, dorota.korzeniowska@brg.gda.pl

- dwutorowa linia elektroenergetyczna 110 kV relacji GPZ Gdańsk Błonia – GPZ Maćki – GPZ Pruszcz Gdański

58 308-44-29, tomasz.lewandowski@brg.gda.pl

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: 58 308 44 51, 58 308 44 44.


POZNAJ DOKŁADNE LOKALIZACJE PROJEKTÓW PLANÓW NA ANIMACJI

 

Terminy dyskusji publicznych

Dyskusje publiczne, nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami, zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach: 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej

Zgłaszanie uwag – do 20 września

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego lub w strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pomocą poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.

Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 20 września 2021 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag 

Uwagi do projektu planu oraz wnioski i uwagi w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie uwag zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Informacje na temat dostępności budynku oraz świadczenia usług tłumacza migowego

oprac. WG