• Start
  • Wiadomości
  • Wyłożenie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Wyłożenie dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

Od 21 lutego do 21 marca 2022 roku w Biurze Rozwoju Gdańska do publicznego wglądu wyłożone są dwa projekty miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dotyczące terenów na Ujeścisku i Przymorzu Małym. Dyskusje publiczne zostaną przeprowadzone za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
22.02.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

 

Projekt planu Ujeścisko – zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej obejmuje w większości teren niezagospodarowany, za wyjątkiem odcinków istniejących ulic: Warszawskiej, alei Pawła Adamowicza i alei Armii Krajowej, pętli tramwajowej i autobusowej oraz przedszkola zlokalizowanych odpowiednio – w południowo-zachodniej oraz południowo-wschodniej części planu. Celem sporządzenia projektu planu jest określenie zakresu rezerwy terenu niezbędnego do realizacji celu publicznego – zajezdni autobusowej i tramwajowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i usługami. Dodatkowo projekt dopuszcza na części terenów, poza funkcją usługową, powstanie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu nr 1853 Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej
Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu nr 1853 Ujeścisko - zajezdnia autobusowa i tramwajowa w rejonie ulicy Warszawskiej
BRG

 

Wizja zabudowy w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej - zachować charakter dzielnicy

 

Celem sporządzenia projektu planu Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej jest umożliwienie realizacji polityki przestrzennej miasta w zakresie ochrony historycznej struktury zespołu zabudowy mieszkaniowej. Zapisy planu gwarantują ochronę historycznej zabudowy z I połowy XX wieku oraz skali i charakteru całego założenia urbanistycznego wraz ze szpalerami drzew w ulicach, a także pojedynczych okazałych drzew na terenach mieszkaniowych i mieszkaniowo-usługowych. Dodatkowo projekt pozwala poprawić jakość przestrzeni publicznej wzdłuż ulicy Kołobrzeskiej, narzucając wykończenie elewacji z zastosowaniem wysokiej jakości materiałów i rozwiązań projektowych, jak również wprowadzenie frontów usługowych z przeszkleniami i witrynami w kondygnacji parteru. Projekt pozwala również na realizację celu publicznego postulowanego przez mieszkańców oraz radę dzielnicy poprzez wskazanie dwóch terenów miejskiej zieleni rekreacyjnej. 

Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu nr 0156 Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej
Granice projektu planu wyłożonego do publicznego wglądu nr 0156 Przymorze Małe w rejonie ulic Szczecińskiej i Słupskiej
BRG

 

Fragment dzielnicy między ulicami Słupską i Szczecińską
Fragment dzielnicy między ulicami Słupską i Szczecińską
gdansk.polska3d.pl

 

Wraz z projektami planów do wglądu udostępnione są również prognozy oddziaływania na środowisko z uzgodnieniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku, dotyczącymi zakresu i stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie. Dokumenty dostępne są na stronach: Biura Rozwoju GdańskaBiuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.

Projektanci udzielają informacji od poniedziałku do piątku między godziną 9:00 a 15:00 pod numerami telefonów lub za pośrednictwem maila:

Osoby chcące zapoznać się z ustaleniami projektów planów osobiście, będą mogły to zrobić po uprzednim umówieniu wizyty pod numerami telefonów: (58) 308 44 51, (58) 308 44 44.

 

Poniższa animacja przedstawia dokładne lokalizacje obszarów objętych projektami planów

 

 

Informacje na temat dostępności budynku, świadczenia usług tłumacza migowego oraz pętli indukcyjnej.

Termin dyskusji publicznej

Dyskusje publiczne nad przyjętymi w projektach planów miejscowych rozwiązaniami zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość i odbędą się w następujących terminach:

 

Informacja dotycząca formy i zasad udziału w dyskusji publicznej

Wymagania techniczne dotyczące udziału w dyskusji publicznej

Instrukcja dołączania podczas dyskusji publicznej

Instrukcja obsługi aplikacji

Klauzula informacyjna dotycząca zdalnej dyskusji publicznej


Zgłaszanie uwag – do 4 kwietnia

Każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego może wnieść swoje uwagi.

Należy je złożyć do Prezydenta Miasta Gdańska w formie:

papierowej na adres:
Biuro Rozwoju Gdańska
Wały Piastowskie 24, IV piętro
80-855 Gdańsk

lub

elektronicznej, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres email: brg@brg.gda.pl lub przez platformę ePUAP.
Uwaga musi zawierać imię i nazwisko albo nazwę firmy oraz adres zamieszkania albo siedziby.

Ostateczny termin zgłaszania uwag mija 4 kwietnia 2022 r.

21 dni na rozpatrzenie uwag

Uwagi są rozpatrywane przez Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 21 dni od dnia upływu terminu ich składania. Rozpatrzenie zostanie opublikowane na stronach internetowych Biura Rozwoju Gdańska, Biuletynu Informacji Publicznej BRG oraz Biuletynu Informacji Publicznej Gdańska.
 

TV

Seniorom - Wesołego Alleluja!