• Start
 • Wiadomości
 • Większe granty i więcej opcji - nowości w Gdańskich Funduszach 2021

Większe granty i więcej opcji - nowości w Gdańskich Funduszach 2021

Masz pomysł na ciekawą akcję dla lokalnej społeczności, ale nie masz jak jej sfinansować? W tym mogą pomóc Gdańskie Fundusze. W tym roku pula dofinasowania wzrosła z 500 do 700 zł na zadania realizowane przez grupy nieformalne i z 5000 do 7000 zł dla organizacji pozarządowych. Obok Funduszu Młodzieżowego, Senioralnego i Sąsiedzkiego pojawił się Fundusz Sportowo-Rekreacyjny.
22.03.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
1

 

Zadaniem Gdańskich Funduszy jest pobudzanie aktywności społecznej gdańszczanek i gdańszczan oraz zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w inicjatywy podejmowane na rzecz szeroko pojętego dobra wspólnego, dziejącego się w konkretnych dzielnicach miasta.

- Zawsze, ale szczególnie w tym roku, ważne jest budowanie pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami i mieszkankami Gdańska. Celem funduszy jest wsparcie aktywności i wspólnotowości różnych grup poprzez zapewnienie łatwego dostępu do środków na realizację ich działań. Zachęcamy i zapraszamy do zgłaszania swoich projektów. Jesteśmy ciekawi Państwa nowych pomysłów - mówi Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. 

Dofinansowanie dla dwóch grup

Gdański Fundusz skierowany jest do dwóch grup realizatorów. O środki dostępne w tegorocznej puli środków finansowych, mogą się ubiegać grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe.

 • Grupy nieformalne to minimum 4 osoby zamieszkujące na terenie Gdańska. W przypadku Funduszu Młodzieżowego grupa może składać się z osób w wieku od 13 do 26 lat, jednakże jeśli w grupie są tylko osoby niepełnoletnie, grupa musi mieć także pełnoletniego opiekuna. Grupy nieformalne mogą starać się o dofinansowanie w wysokości do 700 zł.
 • Organizacje pozarządowe – same nie muszą być zarejestrowanie w naszym mieście, ale ich inicjatywa musi być skierowana stricte do gdańszczanek i gdańszczan. Organizacja może dostać dofinansowanie w wysokości do 7000 zł.

Ideą regrantingu jest ułatwienie obu grupom kwestii pozyskiwania środków finansowych. W następnej kolejności oznacza to także wsparcie przy rozliczaniu przyznanych dotacji oraz przy realizacji dofinansowanych projektów.

 

2

 

Formy wsparcia z Gdańskich Funduszy

Grupy nieformalne oraz organizacje pozarządowe, które są zainteresowane dofinansowaniem ze środków Gdańskich Funduszy, mogły do tej pory korzystać z trzech form wsparcia. Od tego roku, oferta funduszu została rozszerzona o jeszcze jedną opcję, skupioną na aktywności fizycznej:

 1. Gdański Fundusz Młodzieżowy, którego celem jest dofinansowanie działań skierowanych do dzieci i młodzieży w bardzo różnej formie – od warsztatów artystycznych, ruchowych, edukacyjnych, aż po inicjatywy integracyjne jak np. urządzenie kącików zieleni, klubu osiedlowego, gry miejskiej lub koncertu.
 2. Gdański Fundusz Sąsiedzki, przeznaczony na wszelkie inicjatywy organizowane na rzecz integracji sąsiedzkiej w dzielnicach, w szczególności: na obchody Gdańskich Dni Sąsiadów 2021, wydarzeń prorodzinnych (jak np. kluby rodziców, familiady) oraz wzmocnienie relacji i więzi sąsiedzkich.
 3. Gdański Fundusz Senioralny, wspierający działania skierowane do seniorek i seniorów, jak również realizowane przez osoby starsze, jak np. organizację wycieczek, warsztatów artystycznych, inicjatyw na rzecz rozwoju pasji, integracyjnych spotkań w ramach klubów seniora, jak również promujących wolontariat osób starszych.
 4. Gdański Fundusz Sportowo-Rekreacyjny, promujący realizację akcji związanych w następujących opcjach:
 • Inicjatywy sportowe dla różnych grup mieszkańców bez względu na płeć, wiek, pochodzenie czy poziom sprawności.
 • Promocja aktywności fizycznej wśród mieszkańców Gdańska przy wykorzystaniu miejskiej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej.
 • Realizacja dzielnicowych inicjatyw sportowych dla mieszkańców Gdańska integrujących społeczność lokalną.
 • Promocja i konkretne działania w zakresie zdrowego stylu życia i związanych z tym korzyści.

 

3

 

Składanie wniosków

Każda z dostępnych opcji Gdańskiego Funduszu ma swojego operatora, który czuwa nad całą koordynacją naboru i konkursu, prowadzi konsultacje, sprawdza wnioski oraz przypomina o sprawozdaniach. W celu złożenia wniosku o dofinansowanie swojego projektu, trzeba zgłosić się pod wskazany adres mailowy we właściwym czasie:

Gdański Fundusz Młodzieżowy - operator: Stowarzyszenie Morena

Gdański Fundusz Sąsiedzki - operator: Fundacja RC

Gdański Fundusz Senioralny - operator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Gdański Fundusz Rekreacyjno-Sportowy - operator: Fundacja RC

 

4

 

Ważne fakty i liczby z edycji 2020

Wyniki zaprezentowane przez operatorów Gdańskich Funduszy w sprawozdaniach za rok 2020 należy uznać za duży sukces, biorąc pod uwagę pandemię COVID-19, która dopadła naszą rzeczywistość. Lockdown, zamknięcie szkół, wprowadzenie nauki zdalnej, troska o osoby starsze i z niepełnosprawnościami, obostrzenia dotyczące organizacji wydarzeń, brak możliwości wykorzystania infrastruktury miasta oraz konieczność przeniesienia wielu inicjatyw do przestrzeni online – to wszystko nie pozostało bez wpływu na liczbę zrealizowanych inicjatyw.

Jednakże doświadczenie operatorów oraz zmiany wprowadzone po konsultacjach z Wydziałem Rozwoju Społecznego, umożliwiające modyfikację wniosków oraz przystosowanie ich do nowej rzeczywistości, pozwoliły na skuteczne przeprowadzenie 80% projektów.

Łącznie w 2020 roku udało się dofinansować 224 inicjatywy, w tym:

 • 41 - grupy nieformalne, 16 - organizacje pozarządowe, w ramach Gdańskiego Funduszu Młodzieżowego dla 2244 uczestników
 • 35 - grupy nieformalne, 29 - organizacje pozarządowe, w ramach Gdańskiego Funduszu Sąsiedzkiego dla 3250 uczestników
 • 86 - grupy nieformalne, 17 - organizacje pozarządowe, w ramach Gdańskiego Funduszu Senioralnego dla 2749 uczestników.

Przykładowe projekty zrealizowane przez grupy nieformalne:

 • Grupa młodzieżowa Zielony Żak - stworzono zielony zakątek obok wejścia głównego do budynku Centrum Pomocowego Caritas, co pozwoliło ożywić miejsce wokół placówki i stworzyć przestrzeń, która przerodziła się w zieloną enklawę spokoju, sąsiedzkich spotkań i odpoczynku.
 • Grupa nieformalna “Kubana u Uphagena” - międzykulturowy dialog poprzez taniec i spotkanie z kulturą kubańską. Uczestnicy mogli nauczyć się podstawowych kroków tanecznych i wspólnie śpiewać przy akompaniamencie marakasów. 
 • Zakątek dla owadów - grupa inicjatywna "Sąsiedzi z Pomorza": inicjatywa podjęta z celem stworzenia hotelu i ogródka kwietnego dla pszczół i owadów na terenach zielonych przylegających do osiedla, na którym zamieszkują pomysłowi seniorzy. Dodatkowo odbyło się znakowanie roślin oraz pogadanki dla mieszkańców okolicznych osiedli o roli owadów i warsztat robienia hoteli dla owadów.

 

5

 

Przykładowe projekty zrealizowane przez organizacje pozarządowe:

 • Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii - zadanie polegało na zrealizowaniu wsparcia hipoterapeutycznego z elementami socjoterapii dla 15 dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym (tj. przemoc w rodzinie, alkoholizm, narkomania, losowe sytuacje kryzysowe itp.). Każdy uczestnik wziął udział w sześciu 2-godzinnych zajęciach. Głównym celem działań była pomoc dzieciom w przezwyciężaniu traumy oraz zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, przestrzeni do rozmów i pracy nad niepożądanym zachowaniem. W zajęciach każdorazowo uczestniczył psycholog z ramienia Fundacji, który czuwał nad procesem terapeutycznym, obserwował zachowania uczestników projektu oraz przeprowadzał z nimi rozmowy wspierające.
 • Fundacja Magnolia - edukacja proekologiczna dla rodzin z dzielnicy Osowa: budowanie i montowanie domków dla jeży, karmników dla ptaków i poidełek dla owadów; sąsiedzka manufaktura w warunkach domowych - ekologiczne dekoracje świąteczno-mikołajkowe w stylu DIY.
 • Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki - Muzyczne wtorki. Cykl wydarzeń kulturalnych (koncerty, spotkania muzyczne, występy artystyczne) adresowanych do osób w wieku senioralnym z Nowego Portu, mających na celu integrację seniorów poprzez wspólne obcowanie z kultura muzyczną. Występy zostały sfilmowane i udostępnione także w wersji online.

 

TV

W zoo zamieszkały dwa lemury