• Start
  • Wiadomości
  • Tarcza antykryzysowa po raz siódmy. Przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie 5000 zł

Tarcza antykryzysowa po raz siódmy. Przedsiębiorcy mogą ponownie skorzystać z dotacji w kwocie 5000 zł

Gdański Urząd Pracy 1 lutego 2021 r. rozpocznie przyjmowanie wniosków o dotację w wysokości 5 000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw w ramach siódmej odsłony tzw. Tarczy antykryzysowej. Wnioski będą przyjmowane jedynie w formie elektronicznej do 31 marca 2021 r.
01.02.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Dokumentację dotyczącą tarczy antykryzysowej  można przesyłać jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
Dokumentację dotyczącą Tarczy antykryzysowej można przesyłać jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl
fot. Engin Akyurt / Pixabay

 

Wraz z pierwszym dniem lutego 2021 r. w życie wchodzą przepisy rozporządzenia Rady Ministrów, na podstawie których realizowana będzie 7 odsłona tzw. Tarczy antykryzysowej. Rozszerza ona listę podmiotów uprawnionych do otrzymania wsparcia w wysokości 5 000 zł, a także umożliwia ponowne skorzystanie z pomocy firmom, które dotację otrzymały w grudniu 2020 r. lub styczniu 2021 r.

Kto może otrzymać dotację?

Z dotacji mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy Prawo przedsiębiorców. Zgodnie z obowiązującymi przepisami:

  • mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro;
  • mały przedsiębiorca to przedsiębiorca, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą.

Czy jeśli firma otrzymała już dotację z Tarczy antykryzysowej 6.0 może ubiegać się o kolejną?

Przedsiębiorcy, którzy skorzystali już z dotacji w grudniu 2020 roku lub w styczniu 2021 roku mogą ubiegać się o nową dotację - o ile spełniają poniższe warunki.

  • rozpoczęli działalność najpóźniej w listopadzie 2019 r.
  • prowadzili działalność gospodarczą, na dzień 30 listopada 2020 r.
  • uzyskali przychód niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub analogicznym miesiącu roku poprzedniego,
  • nie zawiesili wykonywania działalności gospodarczej na okres obejmujący dzień 30 listopada 2020 r.

Jakie są wymagane dokumenty i gdzie należy je składać

Przedsiębiorcy zainteresowani uzyskaniem wsparcia powinni w terminie do 31 marca 2021 r. przesłać do Gdańskiego Urzędu Pracy prawidłowo wypełniony wniosek wraz z załącznikami. Dokumentacje można przesyłać jedynie w postaci elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl. W przypadku, gdy przedsiębiorca złoży wniosek w wersji papierowej jego sprawa pozostanie bez rozpatrzenia. Przed wypełnieniem wniosku zachęcamy do zapoznania się z Zasadami udzielania dotacji.

Czy aby otrzymać dotację przedsiębiorca musi prowadzić działalność w określonej branży?

Wsparcie w ramach Tarczy antykryzysowej 7.0 przysługuje jedynie mikro i małym przedsiębiorcom, którzy na dzień 30 listopada 2020 r. prowadzili działalność gospodarczą, oznaczoną według Polskiej Klasyfikacji (PKD) 2007, jako rodzaj przeważającej działalności, kodami zgodnymi z poniższym wykazem:

47.71.Z - Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.72.Z - Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
47.81.Z - Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach,
47.82.Z - Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach,
47.89.Z - Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach,
49.39.Z - Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany,
52.23.Z – Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy
55.10.Z – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania
55.20.Z – Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania
55.30.Z – Pola kempingowe (włączając pola dla pojazdów kempingowych) i pola namiotowe
56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne,
56.10.B - Ruchome placówki gastronomiczne,
56.21.Z -Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering),
56.29.Z - Pozostała usługowa działalność gastronomiczna,
56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów,
59.11.Z - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.12.Z - Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi,
59.13.Z - Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych,
59.14.Z - Działalność związana z projekcją filmów,
59.20.Z - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych,
74.20.Z - Działalność fotograficzna,
77.21.Z - Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego,
79.11.A – Działalność agentów turystycznych
79.12.Z – Działalność organizatorów turystycznych
79.90.A - Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych,
79.90.C – Pozostał działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej nieskalsyfikowana
82.30.Z - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów,
85.51.Z - Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych,
85.52.Z - Pozaszkolne formy edukacji artystycznej,
85.53.Z - Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu,
85.59.A - Nauka języków obcych,
85.59.B - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane,
86.10.Z - Działalność szpitali,
86.90.A - Działalność fizjoterapeutyczna,
86.90.D - Działalność paramedyczna,
90.01.Z - Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych,
90.02.Z - Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych,
90.04.Z - Działalność obiektów kulturalnych,
91.02.Z - Działalność muzeów,
93.11.Z - Działalność obiektów sportowych,
93.13.Z - Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej,
93.19.Z - Pozostała działalność związana ze sportem,
93.21.Z - Działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki,
93.29.A - Działalność pokojów zagadek, domów strachu, miejsc do tańczenia i w zakresie innych form rozrywki lub rekreacji organizowanych,
93.29.B - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana,
93.29.Z - Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna,
96.01.Z - Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich,
96.04.Z - Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Czy otrzymana dotacja jest bezzwrotna?

Dotacja jest bezzwrotna pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca lub mały przedsiębiorca będzie wykonywał działalność gospodarczą przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia dotacji. Za datę udzielenia dotacji uznaje się dzień wypłaty środków przez GUP na konto przedsiębiorcy

Dodatkowe informacje

Szczegółowych informacji z zakresie wsparcia udzielanego w ramach 7 odsłony tzw. Tarczy antykryzysowej udzielają doradcy Gdańskiego Urzędu Pracy.

 

TV

Huczne obchody 50-lecia Zaspy