• Start
  • Wiadomości
  • Sesja Rady Miasta: Cztery nowe plany miejscowe: Oliwa Górna, Jelitkowo, Rudniki, Piecki Migowo

Sesja Rady Miasta: Cztery nowe plany miejscowe: Oliwa Górna, Jelitkowo, Rudniki, Piecki Migowo

Radni miejscy, podczas XLVII sesji RMG, uchwalili cztery miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Pozwoli to m.in. na poprawę zagospodarowania terenu w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A czy rozwój i wzrost jakości usług turystycznych w Jelitkowie. W Rudnikach zwiększy się potencjał funkcji związanych z nadwodnym położeniem, a Piecki Migowo zyskają nową zabudowę mieszkaniowo-usługową, usługi społeczne oraz dwa niewielkie parki.
( Publikacja: 03.03.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów uchwalonych na sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 3 marca
Mapa Gdańska z zaznaczonymi granicami planów uchwalonych na sesji Rady Miasta Gdańska w czwartek, 3 marca
mat. BRG


Gdańsk zerwał instytucjonalne relacje z miastami Federacji Rosyjskiej. Wszyscy radni zagłosowali ZA

Przyjęty przez Radę Miasta Gdańska w czwartek, 3 marca, plan Oliwa Górna w rejonie ulicy Czyżewskiego 31A umożliwia wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z polityką miasta w zakresie rozwoju do wewnątrz. Budynki dawnej kotłowni, które nie są użytkowane przez Zespół Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych, są obecnie przeznaczone na cele edukacyjne, co ogranicza możliwość zagospodarowania tej nieruchomości. Zmiana przeznaczenia wpłynie na poprawę jakości zagospodarowania terenu.

Plan Jelitkowo w rejonie ulic Nadmorskiej i Kaplicznej wpisuje się w politykę miasta polegającą na wzmocnieniu rozwoju i poprawie jakości usług turystycznych w Pasie Nadmorskim. Rozszerzenie wachlarza funkcji usługowych związanych z obsługą ruchu turystycznego (wraz z obiektami kongresowymi i konferencyjnymi) oraz wprowadzone parametry urbanistyczne wpłyną na poprawę wizerunku tej części Jelitkowa. Jednocześnie ochroną objęte zostają istniejące szpalery drzew wzdłuż ulicy Kaplicznej oraz zadrzewiony obszar, w tym pojedyncze drzewa, na terenie inwestycyjnym.

Kolejny uchwalony plan Rudniki rejon ulicy Tarcice określa sposób zagospodarowania terenu i zabudowy umożliwiający efektywniejsze wykorzystanie jego nadwodnego położenia. Nowe zapisy pozwolą na rozwój funkcji przemysłowo-usługowo-składowych związanych m.in. z przemysłem stoczniowym - elementem zidentyfikowanej i wspieranej tożsamości Gdańska. W planie ustalono także szpalery drzew wzdłuż rzeki Rozwójki i Trasy Sucharskiego, które pełnić będą funkcję izolacyjną i krajobrazową.

Z kolei plan Piecki Migowo rejon ulic Piekarniczej i Lema pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Przyczyni się to do optymalnego wykorzystania terenów niezagospodarowanych, położonych w bliskim sąsiedztwie transportu publicznego.

W planie tym zostały również wyznaczone nowe tereny rekreacji - dwa niewielkie parki, obszary koncentracji rekreacyjnej zieleni przydomowej (w ramach planowanej zabudowy wielorodzinnej) oraz liczne szpalery drzew. Dla stawu Piecewskiego, wraz z jego otoczeniem, ustalono formułę parku retencyjno-rekreacyjnego, uwzględniającą wymagania przeciwpowodziowe i ochronę elementów przyrodniczych. Od strony kluczowych przestrzeni publicznych przewidziano fronty usługowe w parterach budynków mieszkalnych, a na dwóch terenach inwestycyjnych ustalono obowiązek realizacji usługi społecznej (np. przedszkole, dom sąsiedzki). Wyznaczono ponadto ciągi piesze i rowerowe łączące tereny mieszkaniowe z centrum handlowym (poza granicami planu), przystankami transportu publicznego i terenami rekreacyjnymi. Uwzględniono również możliwość realizacji ulic Piekarniczej i Lema z wyposażeniem w obustronne chodniki i trasy rowerowe.

Oprac. AO

Długie Pobrzeże jeszcze piękniejsze. Ogłoszono przetarg na remont konstrukcji i nową nawierzchnię