Sesja RMG: Kokoszki i Oliwa z nowymi planami miejscowymi

Rada Miasta Gdańska przyjęła dwa plany miejscowe, w Kokoszkach w rejonie ulicy Stokłosy oraz w Oliwie Górnej w rejonie ulicy Bażyńskiego.
07.03.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kampus oliwski Uniwersytetu Gdańskiego widziany z perspektywy Olivia Business Centre
Kampus oliwski Uniwersytetu Gdańskiego widziany z perspektywy Olivia Business Centre
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

 

Uchwały przedstawione podczas sesji przez Dyrektor Biura Rozwoju Gdańska Edytę Damszel-Turek spotkały się z akceptacją radnych. Uchwalone dokumenty pozwolą m.in. na nową zabudowę na niezagospodarowanym dotychczas terenie oraz na rozwój zaplecza socjalnego Uniwersytetu Gdańskiego.Obszar, którego dotyczy plan w dzielnicy Kokoszki, czyli rejon ulicy Stokłosy, obecnie jest niezagospodarowany. Jego niewielką część zajmuje parking tymczasowy, a w pobliżu zachodniej granicy rosną stare lipy i jesiony. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia realizacji funkcji produkcyjno-usługowych i podwyższenia dopuszczalnych parametrów zabudowy. Do prac planistycznych przystąpiono również z zamiarem zweryfikowania zasad obsługi drogowej terenu. W planie ustalono maksymalne nieprzekraczalne linie zabudowy. W celu zachowania i uzupełnienia szpaleru drzew (zabytkowej alei lipowej wiodącej do dworu Stokłosy) oraz zachowania odstępu pomiędzy nową zabudową a szkołą podstawową, linia zabudowy została odsunięta od strony ul. Stokłosy. Natomiast od strony ul. Kartuskiej linię zabudowy określono w sposób, który umożliwi kontynuację pierzei zabudowy szkoły podstawowej. Od strony ulic Kartuskiej i Stokłosy zakazano lokalizacji parkingów, placów manewrowych i dróg wewnętrznych. Ponadto uregulowano zasady rozczłonkowania budynków i ograniczono długość ciągłej płaszczyzny elewacji od strony ul. Kartuskiej. Zabudowa, która będzie mogła powstać dzięki zapisom planu (maksymalnie do 12 metrów wysokości), uzupełni strukturę i program funkcjonalny dzielnicy, a teren produkcyjno-usługowy będzie stanowić kontynuację Parku Przemysłowo-Technologicznego „Maszynowa”. Dostępność drogową do terenu zapewnią istniejące i projektowane ulice zlokalizowane poza granicami planu.Z kolei plan Oliwa Górna w rejonie ulicy Bażyńskiego 1a obejmuje teren, na którym znajdują się: budynek administracyjny i budynki techniczne Uniwersytetu Gdańskiego, korty tenisowe oraz parking. Do sporządzenia planu przystąpiono w celu umożliwienia rozwoju zaplecza socjalnego UG – dopuszczenia zabudowy mieszkaniowej oraz zwiększenia programu usługowego. Celem wprowadzonych zmian jest także wzmocnienie potencjału inwestycyjnego obszaru. W planie określono układ urbanistyczny przyszłej zabudowy, ustalając jej maksymalne nieprzekraczalne linie oraz stopniowanie wysokości zabudowy (począwszy od 15 m od strony ul. Wita Stwosza). Określono preferowane usługi: nauki i szkolnictwa wyższego, hotele, hotele asystenckie, domy studenckie, przedszkole, żłobek. Na maksymalnie 10 proc. powierzchni użytkowej umożliwiono prowadzenie usług uzupełniających. Funkcja mieszkaniowa ma stanowić maksymalnie 30 proc. powierzchni użytkowej. W celu ochrony walorów krajobrazowych pomiędzy ulicami Bażyńskiego i Wita Stwosza a przyszłymi budynkami zakazano lokalizacji dróg serwisowych i wewnętrznych, placów manewrowych i miejsc parkingowych. Jednocześnie zniesiono rezerwę drogową przeznaczoną na poszerzenie ul. Wita Stwosza. Ustalono obligatoryjne wloty ciągów pieszych łączących planowany kompleks sportowy z kampusem UG. W celu ochrony drzew rosnących wzdłuż ul. Wita Stwosza oraz od strony ul. Bażyńskiego wprowadzono zapis o maksymalnym zachowaniu zieleni. Ponadto od strony ul. Bażyńskiego wyznaczono obszar zieleni do utrzymania i wprowadzenia, a wzdłuż zachodniej granicy terenu wyznaczono szpaler drzew do utrzymania i uzupełnienia. W przypadku powstania zabudowy mieszkaniowej, ustalono wymóg realizacji rekreacyjnej zieleni przydomowej.