• Start
 • Wiadomości
 • Zgłoś kandydatury do Nagród Społecznych Prezydenta Gdańska

Zgłoś kandydatury do Nagród Społecznych Prezydenta Gdańska

Miasto Gdańsk od lat nagradza osoby i organizacje, które działają na rzecz dobra mieszkańców i mieszkanek. Co roku prezydent miasta przyznaje nagrody w trzech obszarach. Od 28 września do 15 października można zgłaszać kandydatury osób i organizacji w kategoriach: ochrony zdrowia, działalności społecznej oraz działań na rzecz równości.
28.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Siedem elegancko ubranych osób pozuje do zdjęcia przed ścianą budynku z cegły
W czwartek 28 września, przedstawione zostały nowe zasady zgłaszania kandydatów do Nagród Prezydenta Gdańska. W briefingu udział wzięli m.in. wicemarszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Radni Miasta Gdańska
fot. www.gdansk.pl

Iryna Dmytryszyn laureatką Nagrody Drahomána za 2022 rok przyznanej w Gdańsku

Nagrody Społeczne Prezydenta Miasta Gdańska

Gdańską tradycją od czternastu lat jest wyróżnianie i nagradzanie szczególnie zasłużonych pracowników ochrony zdrowia pracujących na rzecz mieszkanek i mieszkańców miasta. Nagrody przyznawane są za wybitne osiągnięcia i szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta. Stanowią okazję do wyróżnienia najbardziej oddanych pracowników i umożliwiają wyrażenie uznania władz miasta przedstawicielom zawodów medycznych oraz skutecznym realizatorom programów profilaktycznych. 

Piętnasta edycja Nagród Społecznych Prezydenta Gdańska zyskuje nową formułę: występuje pod wspólną nazwą Gdańskich Nagród Społecznych. W uznaniu zasług za całokształt działalności społecznej i zawodowej, w tym roku nagrodę nazwano imieniem Aliny Pienkowskiej.

- Często jest tak, że nie dostrzegamy tych pojedynczych ludzi czy organizacji, które na co dzień pracują na rzecz innych, w różnych obszarach społecznych. Nagrody prezydenta Gdańska, niektóre z dłuższą historią, inne z krótszą, są po to, żeby podziękować, wyróżnić, zauważyć, ale też pokazać jako przykład ludzi i organizacje, które pracują dla innych - podkreśla prezydent Aleksandra Dulkiewicz. 

Zmieniła się ponadto procedura wyłaniania laureatów i laureatek. Nominacje zbierane są przez formularz online, spośród nich Kapituły Nagród wybierze najlepsze kandydatury, które następnie zostaną poddane pod głosowanie publiczne. Ujednolicona została również wysokość przyznawanych nagród. Będą to kwoty: 20 tys. zł dla organizacji i 10 tys. zł dla osoby. A także 10 tys. nagrody wyróżnienia. Łączna kwota nagród to 120 tys. zł.

W głosowaniu może wziąć udział każdy mieszkaniec i mieszkanka Gdańska. Laureatów i laureatki poznamy na przełomie listopada i grudnia.

plakat

Za działalność w obszarze ochrony zdrowia

Gdańską Nagrodę im. Aliny Pienkowskiej za działalność w obszarze ochrony zdrowia mogą otrzymać

1. Organizacje pozarządowe lub instytucje gdańskiej ochrony zdrowia, angażujące się w realizację programów profilaktycznych, które:

 • mają w Gdańsku swoją siedzibę lub działają na terenie Gdańska,
 • w sposób widoczny przyczyniły się do promocji ochrony zdrowia, również publicznego, i profilaktyki wśród mieszkańców i mieszkanek miasta

2. Nagrodę dla osoby działającej w obszarze ochrony zdrowia i ochrony zdrowia publicznego, może otrzymać osoba, która:

 • posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w gdańskiej ochronie zdrowia na terenie Miasta Gdańska,
 • inicjuje nowatorskie działania podnoszące jakość usług zdrowotnych bądź profilaktycznych,
 • cieszy się autorytetem i uznaniem, dba o atmosferę szacunku i życzliwości w środowisku,
 • buduje system wsparcia dla mieszkańców i mieszkanek Gdańska.
plakat

Za działalność w obszarze społecznym

Gdańska Nagroda im. Lecha Bądkowskiego powstała w 2001 roku aby docenić rolę i wkład organizacji pozarządowych i aktywnych mieszkańców w budowanie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwiązywanie lokalnych problemów.

Gdańską Nagrodę im. Lecha Bądkowskiego za działalność w obszarze społecznym może otrzymać:

1. W kategorii Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku, organizacja pozarządowa, która:  

 • ma w Gdańsku swoją siedzibę lub działa na terenie Gdańska,
 • w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom miasta oraz jego mieszkanek i mieszkańców.

2. W kategorii Gdańskiego Społecznika lub Społeczniczki Roku, osoba, która:

 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkanek i mieszkańców miasta
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
plakat

Za działalność na rzecz równego traktowania

Gdańska Nagroda Równości od 2017 roku przyznawana jest osobom, które w sposób szczególny przyczyniły się do budowania Gdańska jako miasta otwartego, przyjaznego, gdzie każda osoba może znaleźć swój dom i czuć się bezpiecznie. Od 2019 roku nosi imię Pawła Adamowicza dla upamiętnienia jego zaangażowania w realizację idei solidarności, wolności i równości w Gdańsku.

Gdańską Nagrodę im. Pawła Adamowicza za działalność na rzecz równego traktowania może otrzymać:

1. W kategorii Gdańska Nagroda Równości dla Organizacji Pozarządowej, organizacja, która:

 • ma w Gdańsku swoją siedzibę lub działa na terenie Gdańska,
 • kreuje nowatorskie pomysły, śmiałe idee, innowacyjne rozwiązania w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
 • podejmuje codzienną pracę na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska.

2. W kategorii Gdańska Nagroda Równości dla osoby, może otrzymać osoba za:

 • kreowanie nowatorskich pomysłów, śmiałych idei, innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
 • codzienną wytężoną pracę na rzecz równych szans, sprawiedliwości społecznej lub przeciwdziałania dyskryminacji wśród mieszkańców i mieszkanek Gdańska,
 • bohaterski czyn na rzecz mieszkańców i mieszkanek Gdańska w obronie praw człowieka, sprawiedliwości społecznej lub godności ludzkiej.
plakat

Zasady zgłaszania kandydatek i kandydatów do nagród

Aby zgłosić swoich kandydatów do nagrody, należy wypełnić formularz nominacyjny. Przed zgłoszeniem należy uzyskać, na piśmie, zgodę osoby nominowanej. Oświadczenie znajduje się w formularzu zgłoszenia, a podpisane i zeskanowane oświadczenie należy dołączyć do formularza online.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą od 28 września 2023 r od godziny 12.00 do 15 października 2023 r. włącznie.

Jedna osoba / organizacja może zgłosić dwie kandydatury - po jednej na każdą z kategorii (łącznie 6 nominacji). Zgłaszać kandydatury mogą wszyscy: osoby prywatne, organizacje pozarządowe i instytucje.

Do nagrody mogą być zgłoszone osoby i organizacje, którzy nie otrzymali nagrody w ciągu ostatnich 5 lat. Informacje dostępne są w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, e-mail: wrs@gdansk.gda.pl.

Wybór laureatek i laureatów

Powoływani będą corocznie członkowie trzech kapituł, oddzielnie dla każdej z nagród. Członkowie kapituły, spośród zgłoszonych kandydatur, wskażą 5 kandydatów w każdej kategorii, którzy zostaną poddani pod głosowanie publiczne.

W tym roku to mieszkańcy Gdańska będą głosować na osoby i organizacje, którym przyznane zostaną nagrody. Głosowanie przeprowadzone zostanie online przy użyciu formularza zamieszczonego na stronie www.gdansk.pl. O rozpoczęciu głosowania poinformujemy osobnym komunikatem. Dodatkowo, wyróżnienie w każdej kategorii, przyzna prezydent Gdańska. 

Zainspiruj się życiorysem patronów i patronek Gdańskich Nagród Społecznych

Poznaj historię Aliny Pienkowskiej - działaczki opozycji demokratycznej, honorowej obywatelki Gdańska:

Poznaj historię Lecha Bądkowskiego - pisarza, dziennikarza, myśliciela, patrioty i wielkiego społecznika:

Poznaj życiorys Pawła Adamowicza - prezydenta Gdańska i samorządowca zaangażowanego w realizację idei solidarności, wolności i równości w Gdańsku:

Oprac. AO

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy