• Start
 • Wiadomości
 • Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok - zapoznaj się z jego treścią

Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok - zapoznaj się z jego treścią

Upubliczniony 17 czerwca 2020 r. przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz “Raport o stanie Miasta Gdańska 2019” to kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta w ciągu jednego roku kalendarzowego i drugi taki raport (po zeszłorocznym) w historii. Co zawiera i w jakim celu powstał?
17.06.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Iluminacje z okazji Święta Miasta w Gdańsku, maj 2020 r.
Iluminacje z okazji Święta Miasta w Gdańsku, maj 2020 r.
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Przygotowanie “Raportu o stanie miasta” to obowiązek wszystkich gmin w Polsce, wprowadzony “ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Inaczej mówiąc - chodzi o to, by mieszkańcy mieli lepszy dostęp do informacji publicznej na temat swojego miasta.

W zeszłym roku prezydenci miast oraz burmistrzowie i wójtowie po raz pierwszy w historii przedstawiali swoje raporty - za rok 2018 - przed radami miast i gmin (to organy sprawujące funkcje kontrolne nad działaniami władz samorządowych). 

Prezentacja raportu odbywa się w trakcie sesji absolutoryjnej i poddawana jest debacie publicznej. W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu sesji złożą do przewodniczącego Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Po debacie nastąpi głosowanie radnych w sprawie przyznana wotum zaufania prezydentowi miasta (radni mogą lecz nie muszą brać pod uwagę opinii mieszkańców zgłoszonych podczas debaty).

Raport wedle założeń ustawodawcy podsumowywać ma działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi sprawozdania z realizacji:

- budżetu obywatelskiego,

- polityk, programów i strategii,

- uchwał podjętych przez Radę Miasta.

 

Gdański “Raport o stanie miasta” idzie jednak dużo dalej i zawiera jeszcze czternaście rozdziałów:

- cztery wprowadzające:

 • Ogólna charakterystyka miasta,
 • Mieszkańcy - opis podstawowych cech demograficznych,
 •  Budżet miasta
 • Organizacja i zarządzanie miastem

- dziewięć nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus i Programy Operacyjne 2023 służące realizacji tejże strategii. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2019 r.

- nowością II edycji Raportu o stanie Miasta Gdańska jest rozdział 14 - Zagadnienia Horyzontalne, odnoszący się do haseł “Równe Szanse, Rewitalizacja, Bezpieczeństwo, Środowisko, Smart City”.

Zanim wprowadzono obowiązek tworzenia Raportu, Wydział Polityki Gospodarczej UMG co roku opracowywał podsumowanie wdrażania poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańska w formie odrębnych raportów dla każdego z dziewięciu kierunków strategicznego rozwoju miasta. Teraz wszystkie podsumowania zostały zebrane w “Raporcie o stanie Miasta Gdańska”. We wspomnianym powyżej dodatkowym rozdziale ujęto zagadnienia przekrojowe, wspólne jednocześnie dla kilku programów operacyjnych.

Choć w ustawie mowa jest o podsumowaniu działalności w roku poprzedzającym złożenie Raportu, ramy czasowe gdańskiego opracowania w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2013 - 2019, czyli ostatniej sześciolatki (rok temu były to lata 2012 - 2018). Szersza perspektywa czasowa pozwala zaprezentować trendy i zmiany.

Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Głównego Urzędu Statystycznego.

“Raport o stanie Miasta Gdańska” 17 czerwca trafił do Rady Miasta Gdańska, jednocześnie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej UMG i na portalu gdansk.pl. Osoby zainteresowane będą więc miały czas na zapoznanie się z dokumentem przed sesją absolutoryjną. Zapytania można kierować na adres e-mail: strategia@gdansk.gda.pl.

 

PRZEJRZYJ RAPORT O STANIE MIASTA GDAŃSKA ZA ROK 2019 W FORMIE PREZENTACJI

KLUCZOWE INFORMACJE I DANE ZAWARTE W RAPORCIE ZA ROK 2019

 

Herb Gdańska w Nowym Ratuszu, siedzibie Rady Miasta Gdańska
Herb Gdańska w Nowym Ratuszu, siedzibie Rady Miasta Gdańska
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Pierwszy rozdział „Raportu o stanie miasta” zawiera podstawowe informacje opisujące miasto.

 • Wskazują one, że Gdańsk jest szóstym pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Zajmuje obszar 262 km kw. Najdalej wysunięte punkty to: na północ - Osowa, na południe - Św. Wojciech, na zachód - Rębiechowo, na wschód zaś - Świbno.
 • Do najważniejszych zasobów przyrodniczych miasta należą tereny zielone, w tym m.in. lasy (w północno-zachodniej części miasta i w pasie nadmorskim) i parki spacerowo - wypoczynkowe. Na obszarze Gdańska występują także tereny gdzie przyroda jest chroniona szczególnie - od fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, po rezerwaty przyrody. 
 • W 2019 r. największą część powierzchni Gdańska zajmowały użytki rolne – blisko 32 proc. Gdańsk jest miastem o średnim stopniu zurbanizowania (obszary pod zabudowę mieszkaniową i przemysłową zajmowały w strukturze użytkowania gruntów 28 proc. ogólnej powierzchni miasta). Znaczny był także udział lasów i zadrzewień (blisko 19 proc.) oraz terenów komunikacyjnych (blisko 13 proc.). W 2019 r. odnotowano przede wszystkim spadek użytków rolnych oraz wzrost terenów zurbanizowanych i przeznaczonych pod zabudowę. Opracowanie zawiera mapę podziału Gdańska na obszary wg ich funkcji w oparciu o schemat kierunków zagospodarowania przestrzennego ze Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Gdańska.
 • W Gdańsku jest 35 dzielnic (najmłodsza to wydzielona z Chełmu w 2018 r. dzielnica Orunia Górna - Gdańsk Południe). Opracowanie zawiera mapę “Położenie Gdańska na tle okolicznych gmin oraz podział na dzielnice – stan na 31.12.2019 r.”.

 

 

Spacer śladami gdańskiej synagogi
Spacer śladami gdańskiej synagogi
fot . Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 1. DEMOGRAFIA

Rozdział poświęcony najistotniejszym kwestiom demograficznym. 

 • W 2019 r. odnotowano najwyższą liczbę mieszkańców w całej historii Gdańska; wyniosła 470 907 osób, poprzedni rekord z 1987 r. wynosił 469 053 osób. 
 • W ciągu roku liczba mieszkańców wzrosła o 4276 osób. Ludność Gdańska stanowiła 62,5 proc. ogólnej liczby mieszkańców Trójmiasta oraz 20,1 proc. województwa pomorskiego.
 • Tabela porównawcza “Mieszkańcy Gdańska w latach 2013 - 19” z podziałem na płeć i wiek, obrazuje dynamikę zmian populacji m.in.: rosnący systematycznie wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), który w 2018 r. wynosił 71, a w 2019 już 72,4.
 • Statystyki liczby mieszkańców w podziale na dzielnice naniesiono na mapę. Najludniejsza dzielnica to od lat Chełm - ma ponad 32 tys. mieszkańców; najmniej gdańszczan żyje na Rudnikach (1108 osób). 
 • Systematyczny wzrost liczby mieszkańców odnotowują dzielnice południowe. Liczba mieszkańców Jasienia wzrosła o 2293 os. (+13 proc. r/r), a Ujeściska-Łostowic o 1487 os. (+5,7 proc. r/r).
 • Saldo migracji Gdańska w latach 2013 - 2019 było dodatnie i wyniosło ponad 10 tys. osób - dane na ten temat wraz z informacjami o przyroście naturalnym zestawiono w tabeli Ruch naturalny oraz saldo migracji mieszkańców Gdańska w latach 2013-2019

 

Kadr z konferencji prasowej dotyczącej budżetu Miasta Gdańska na rok 2019
Kadr z konferencji prasowej dotyczącej budżetu Miasta Gdańska na rok 2019
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

3. BUDŻET MIASTA

O strukturze budżetu Miasta Gdańska i jego kondycji finansowej.

 

 • W 2019 r. dochody Miasta przekroczyły 3,6 mld i wzrosły o 346 mln. Wydatki natomiast wyniosły 3746 mln i wzrosły o 440 mln. Z roku na rok wzrastają dochody własne, w 2019 r. wyniosły one 2 847 mln zł.
 • Dochody budżetu Miasta Gdańska w 2019 r. w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły 7694 zł, natomiast wydatki 7955 zł.
 • Finanse Gdańska zostały dotknięte poprzez zmianę zasad opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych (obniżenie stawki podatkowej z 18 do 17 proc., zwolnienie z podatku dochodowego osób poniżej 26 roku życia oraz podwyższenie kosztów uzyskania przychodów). W wyniku tych zmian miasto Gdańsk zanotowało utratę dochodów z tytułu PIT na poziomie 13 mln zł.
 • Grupy dochodów budżetu Miasta prześledzić można w tabeli obejmującej lata 2013 - 2019; podobnie - kategorie wydatków budżetowych w latach 2013-2019.
 • Kolejny raz Gdańsk uzyskał bardzo dobrą ocenę ratingową, która jest świadectwem wiarygodności kredytowej dla instytucji finansowych. A minus (A-) to najwyższa z możliwych not, taka sama jaką posiada Polska.

 

Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Prezydent Miasta Gdańska Aleksandra Dulkiewicz
Fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

 

 1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE MIASTEM

Skład władz miasta i rady miasta, struktura organizacyjna UMG, jednostki organizacyjne oraz spółki z udziałem miasta, podstawowe informacje o obsłudze klientów w UMG, wyróżnienia i nagrody dla Gdańska.

 

 • Rok 2019 naznaczyła tragiczna śmierć Prezydenta Miasta Gdańska Pawła Adamowicza, który zmarł na skutek ran zadanych nożem przez zamachowca 13 stycznia, podczas finału 27. edycji WOŚP. To był początek Jego szóstej kadencji. Dnia 17 stycznia 2019 r. Prezes Rady Ministrów wyznaczył do pełnienia funkcji Prezydenta Miasta Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz, a 3 marca przeprowadzono przedterminowe wybory, w których przy frekwencji 48,98 proc., największe poparcie (82,22 proc.) uzyskała Aleksandra Dulkiewicz i w dniu 7 marca 2019 r. oficjalnie objęła to stanowisko. 
 • Rok 2019 r. był pierwszym pełnym rokiem działania Gdańskiego Centrum Kontaktu (uruchomione 1 lutego 2018 r.) - wspólnego całodobowego punktu zdalnego kontaktu dla mieszkańców Gdańska, studentów, przedsiębiorców czy osób odwiedzających miasto. Do najliczniej zgłaszanych przez mieszkańców tematów interwencyjnych należą: uszkodzenia dróg, chodników i ścieżek rowerowych; nieprzepisowe parkowanie; nielegalne wysypiska, brak odbioru odpadów; chore i martwe zwierzęta; porządek i bezpieczeństwo (graffiti, zakłócanie porządku, dewastacje, hałas). W 2019 r. zarejestrowano 60327 kontaktów, najwięcej przez telefon (68,44 proc. wszystkich zgłoszeń).
 • Sukcesy Gdańska w konkursach i rankingach w 2019 r. to m.in.: Nagroda Księżnej Asturii 2019 w kategorii „Zgoda”; I miejsce w rankingu Skarbnik Samorządu 2019 wśród miast na prawach powiatu pow. 120 tys. mieszkańców; I miejsce dla Gdańska w rankingu magazynu Forbes w kat. Najbardziej Innowacyjne Miasta w Polsce i dwukrotnie III miejsce w kat. Miasta Przyjaznego dla Biznesu oraz Miasta Otwartego na Ludzi; I miejsce w rankingu N15 Prezydenci Miast tygodnika Newsweek dla prezydenta Pawła Adamowicza; Nagroda główna Puchar Recyklingu Związku Miast Polskich za gospodarkę odpadami i edukację ekologiczną.
 • Najważniejsze wydarzenia o charakterze międzynarodowym, które odbyły się w Gdańsku w 2019 r. to Obchody 30. rocznicy częściowo wolnych wyborów parlamentarnych w Polsce (czerwiec) oraz obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej z udziałem miast partnerskich i Miast Pamięci.

 

Gdańscy uczniowie podczas finału konkursu Planeta Odzysku
Gdańscy uczniowie podczas finału konkursu Planeta Odzysku
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

5. EDUKACJA

Tę część raportu poświęcono m.in. rozwojowi gdańskiej sieci edukacyjnej, wyrównywaniu szans w edukacji, formom wspierania rozwoju osobistego dzieci i młodzieży.

 

 • Rok 2019 przyniósł duże wyzwania w obszarze edukacji. W kwietniu miał miejsce strajk pracowników oświaty, jednym z najtrudniejszych momentów była organizacja egzaminów ósmoklasisty i gimnazjalnego. Przy pełnej mobilizacji społeczności edukacyjnej udało się to zadanie z sukcesem skoordynować, egzaminy odbyły się bez zakłóceń.
 • Wyzwaniem była także rekrutacja “podwójnego rocznika” (absolwentów szkół podstawowych i likwidowanych gimnazjów) do szkół średnich. Od 1 września 2019 r. w klasach I naukę rozpoczęło 9,3 tys. uczniów; o 4,9 tys. więcej niż w roku szkolnym 2018/2019.
 • We wrześniu 2019 r. otworzono Szkołę Podstawową nr 6 przy ul. Lawendowe Wzgórze. Działalność rozpoczęły kolejne placówki publiczne niesamorządowe: przedszkole oraz liceum.
 • W ramach podnoszenia jakości edukacji zawodowej, gdańskim uczniom oferowano staże (w 2019 r. ukończyło je 501 uczniów), prowadzone było doradztwo zawodowe oraz kursy i szkolenia. W ofercie szkół zawodowych, od września 2019 r. pojawiły się 4 nowe zawody, prowadzonych było 13 nowych klas patronackich, w ramach projektu “Gdańsk miastem zawodowców – rozwój infrastruktury szkół zawodowych”, powstają nowe pracownie, laboratoria, warsztaty. 
 • Wprowadzono Gdański Bon Żłobkowy, tj. dopłatę w wysokości maksymalnie 500 zł do pobytu dziecka w niepublicznym żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Do końca 2019 r. z Bonu skorzystało blisko 600 rodzin.
 • Wykres „Przedszkola i miejsca w przedszkolach w latach 2014/15-2019/20” obrazuje systematyczny wzrost liczby miejsc w przedszkolach, w tym zwłaszcza w przedszkolach publicznych.

Młodzi gdańszczanie i gdańszczanki - uczestnicy pilotażowej edycji projektu FITKLASA
Młodzi gdańszczanie i gdańszczanki - uczestnicy pilotażowej edycji projektu FITKLASA
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

Szczegółowy opis realizacji miejskiej polityki prozdrowotnej i prosportowej.

 

 • W ramach profilaktyki zdrowia dla dzieci i młodzieży prowadzone były m.in. projekt Fitklasa (nowa formuła ćwiczeń korekcyjnych dla dzieci w klasach 0-3 - pilotażowo, w kolejnym roku szkolnym obejmie wszystkie podstawówki samorządowe) oraz Program 6-10-14-18+ (prewencja i wczesne wykrywanie chorób cywilizacyjnych związanych z otyłością dzieci i młodzieży).
 • Na szeroką skalę prowadzono działania wspierające osoby dotknięte problemami, zaburzeniami i chorobami psychicznymi pod egidą Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023. W 2019 r. kompleksową opieką i wsparciem objęto blisko 10 tys. mieszkańców Gdańska.
 • W ramach zadań finansowanych z Budżetu Obywatelskiego w przestrzeni miejskiej pojawiło się 31 nowych defibrylatorów (pod koniec 2019 r. było ich łącznie 47 ogólnodostępnych w przestrzeni miejskiej oraz 71 w pojazdach komunikacji miejskiej).
 • Dużym zainteresowaniem cieszył się program Aktywuj się w Gdańsku (18,7 tys. uczestników). W największych imprezach biegowych w Gdańsku wzięło udział 20 tys. osób.
 • Kontynuowano program TOP Talent - profesjonalne wsparcie rozwoju utalentowanych młodych gdańskich piłkarzy. Zainaugurowano program TOP Talent dziewcząt, w którym udział rozpoczęło 20 uzdolnionych piłkarek w wieku 11-14 lat.

Rozmowy przy stole - nowa forma spotkań obywatelskich w Gdańsku
Rozmowy przy stole - nowa forma spotkań obywatelskich w Gdańsku
fot. Przemek Szalecki/www.gdansk.pl
 1. INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

W rozdziale opisano, w jaki sposób w Gdańsku realizowana jest polityka integracji społecznej - wspierającej mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej. Naszkicowano także “statystyczny portret” aktywności obywatelskiej gdańszczan.

 

 • 2019 był rokiem wyborów - odbyły się: wspomniane przedterminowe wybory Prezydenta Miasta Gdańska, wybory do rad dzielnic, do Parlamentu Europejskiego i Parlamentu RP. Wysoka była frekwencja wyborcza zwłaszcza w wyborach parlamentarnych, w których osiągnęła rekordowy poziom 72,5 proc..
 • Wprowadzono nową formułę spotkań prezydenta z mieszkańcami “Porozmawiajmy przy stole”. Odbyło się 8 spotkań w różnych dzielnicach miasta; średnio w każdym uczestniczyło około 150 mieszkańców.
 • Kontynuowano Gdański Program Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym. W 2019 r. na cele programu przeznaczono kolejne lokale mieszkalne, wsparciem objęto 432 osób. Ponadto w 2019 r. Gdańsk przystąpił do projektu Housing First – Najpierw Mieszkanie, którego celem jest wdrożenie nowego rozwiązania mieszkaniowego dla osób w kryzysie bezdomności zmagających się z problemami psychicznymi i uzależnieniami.
 • Gdańska Karta Mieszkańca umożliwiała w 2019 r. jednokrotne bezpłatne skorzystanie z 25 atrakcji i z rabatów u 110 partnerów. Do końca 2019 r. Kartę odebrało 227 tys. osób (w tym 69 tys. uczniów i młodzieży z uprawnieniem do bezpłatnych przejazdów gdańską komunikacją miejską). Karta była też jednym z dokumentów pozwalających na oddanie głosu w ramach Budżetu Obywatelskiego.
 • Wsparcie społeczne, zawodowe i zdrowotne zapewniane było również dla osób niepełnosprawnych. W 2019 r. utworzono nowy środowiskowy dom pomocy dla 40 osób z chorobą Alzheimera i innymi zaburzeniami dementywnymi przy ul. Sterniczej w Brzeźnie, poszerzono miejską ofertę usług opiekuńczych i specjalistycznych dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystąpiono do programu „Opieka wytchnieniowa”.
 • W 2019 r. przeprowadzone zostały wybory rad dzielnic na kolejną kadencję. Rady zostały utworzone we wszystkich 35 dzielnicach, w tym po raz pierwszy w nowo utworzonej dzielnicy Orunia Górna-Gdańsk Południe. Działa w nich 567 radnych. Rady złożyły wnioski na dofinansowanie 776 projektów lokalnych na łączną kwotę 4,3 mln zł, czyli o prawie 2,5 mln zł większą niż w 2018 r. Wyższa kwota w dyspozycji rad dzielnic wynikała z uchwalenia przez Radę Miasta Gdańska na 2019 r. nowej stawki na jednego mieszkańca dzielnicy w wysokości 12 zł (poprzednio – 4 zł). Stawka ta – wzorem lat poprzednich – mogła być dodatkowo zwiększona w zależności do frekwencji wyborczej w danej dzielnicy – o 25 proc., jeśli frekwencja zawierała się między 14 a 16 proc., lub o 50 proc., jeśli frekwencja przekroczyła 16 proc.
 • Podczas Święta Wolności i Solidarności zorganizowano Strefę Społeczną – miasteczko namiotowe na stoczniowym terenie między Europejskim Centrum Solidarności a historyczną Salą BHP składające się z 13 namiotów tematycznych odnoszących się do różnych sfer życia społecznego. Udało się zgromadzić i wyeksponować działania ok. 200 organizacji pozarządowych z całej Polski, stworzono przestrzeń debat, strefę działań artystycznych, warsztatów tematycznych, animacji dla dzieci, miejsce do odpoczynku, a przede wszystkim przestrzeń wymiany poglądów, doświadczeń i dobrych praktyk.

 

Festiwal Narracje - 11 edycja odbyła się w 2019 r. na Siedlcach
Festiwal Narracje - 11 edycja odbyła się w 2019 r. na Siedlcach
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

8. KULTURA I CZAS WOLNY

Ten fragment raportu poświęcony jest uczestnictwu gdańszczan w życiu kulturalnym, rozwojowi sieci instytucji kultury oraz turystyce.

 

 • Na koniec 2019 r. sieć instytucji kultury Gdańska tworzyło 26 muzeów wraz z oddziałami, 7 teatrów i instytucji muzycznych, 14 galerii sztuki. Wśród wymienionych znajduje się 12 instytucji prowadzonych lub współprowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska.
 • Mieszkańcy Gdańska chętnie uczestniczą w życiu kulturalnym, a tym samym w życiu miasta. W 2019 r. z oferty kulturalnej miejskich instytucji kultury skorzystało 2,1 mln odbiorców.
 • Realizowano prace konserwatorskie zabytków architektury i obiektów sakralnych, w tym m.in.: w Bazylice Mariackiej, w Ratuszu Głównego Miasta, Dworze Artusa, spichlerzu Błękitny Baranek.
 • Rozpoczęto proces ubiegania się o wpis na Reprezentatywną Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO gdańskiej kultury carillonowej (przeprowadzono kampanię Gdańsk – carillonowa stolica Polski) oraz o wpis Stoczni Gdańskiej na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO we współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Narodowym Instytutem Dziedzictwa.
 • W wydarzeniach wokół czerwcowego Święta Wolności i Solidarności (wokół ECS i w innych lokalizacjach w mieście) wzięło udział ok. 220 tys. osób.
 • Muzeum Gdańska odnotowało w 2019 r. rekordową liczbę 512 tys. odwiedzin – o ponad 100 tys. więcej niż rok wcześniej. Najpopularniejsze oddziały MG: Ratusz Głównego Miasta, Muzeum Bursztynu, Dwór Artusa oraz Wartownia nr 1 na Westerplatte.
 • Kontynuowany był kompleksowy system wspierania twórczości i działalności artystycznej: Program Gdańskie Otwarte Pracownie, Gdańska Kolekcja Sztuki Współczesnej, Sztuka w przestrzeni publicznej, realizowano programy stypendialne; w procesie partycypacyjnym konstruowano założenia Gdańskiego Programu Edukacji Kulturowej. 
 • W ramach Gdańskiego Programu Rozwoju Czytelnictwa zorganizowano Gdańskie Targi Książki, festiwale czytelnicze, warsztaty, zrealizowano kampanię #GDANSKCZYTA.
 • Zrealizowano nową formułę konkursów grantowych dla organizacji pozarządowych – wyodrębniono konkursy na Wydarzenia Kulturalne (festiwale) i Działania Kulturalne (projekty dzielnicowe) oraz konkurs wieloletni dla dużych wydarzeń cyklicznych.
 • W 2019 r. miasto odwiedziło ponad 3,5 mln gości z Polski i zagranicy, w tym: ponad 2,2 mln turystów i 1,3 mln odwiedzających jednodniowych, co oznacza wzrost w stosunku do roku poprzedniego o ok. 13,3 proc.
 • Gdański Jarmark Bożonarodzeniowy jako jedyny w Polsce został nominowany do tytułu „European Best Christmas Market 2020”. Decyzją internautów znalazł się na podium, zajmując trzecie miejsce.
 • Hevelianum zostało uznane Turystycznym Produktem Roku 2019 podczas Kongresu Turystyki Polskiej. To coroczne wyróżnienie przyznawane instytucjom i inicjatywom, które wyróżniają się na turystycznej mapie Polski. Hevelianum zostało docenione za unikatową, interdyscyplinarną ofertę kulturalno-edukacyjną oraz wzorową dbałość o lokalne dziedzictwo historyczne.

 

Konferencja InfoShare - największe w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzenie poświęcone nowym technologiom
Konferencja InfoShare - największe w Europie Środkowo - Wschodniej wydarzenie poświęcone nowym technologiom
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Charakterystyka przedsiębiorczości i rynku pracy w Gdańsku.

 

 • Gdańsk wraz z regionem pomorskim otrzymał w 2019 r. nagrodę „Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości 2020”. Przyznaje ją Europejski Komitet Regionów, wspierany przez Parlament Europejski i Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz organizacje: European Association of Craft, Small and Medium-Sized Enterprises, Eurochambres oraz Social Economy Europe. Jej ideą jest nagradzanie regionów oraz miast UE, które stworzyły wyróżniającą się i wychodzącą w przyszłość strategię rozwoju przedsiębiorczości, a przy tworzeniu planów i warunków dla rozwoju działalności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) stosują zasady opracowanego przez Komisję Europejską programu „Small Business Act”, tworzącego kompleksowe ramy polityki na rzecz MŚP.
 • Liczba podmiotów gospodarczych wzrosła i wynosiła niemal 80 tys. (to o 3,7 proc. więcej niż w 2018 r.).
 • Niska stopa bezrobocia – 2,3 proc. na koniec 2019 r.); wspieranie rynku pracy i aktywności zawodowej odbywało się m.in. poprzez Centrum Pracy Seniorek i Seniorów oraz Punkt Pomocy Cudzoziemcom.
 • Wzrosły stawki wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw (o 8,1 proc. w porównaniu z 2018 r.)

 

Zabudowa Wyspy Spichrzów w Gdańsku prowadzona jest w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego, nz. Granaria - jedna z inwestycji
Zabudowa Wyspy Spichrzów w Gdańsku prowadzona jest w trybie partnerstwa publiczno - prywatnego, nz. Granaria - jedna z inwestycji
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Podsumowanie działalności proinwestycyjnej Gdańska w połączeniu z analizą trójmiejskiego rynku najmu powierzchni biurowych w 2019 r.

 

 • Rynek biurowy pod względem powierzchni powiększył się o 8 proc. (nowe inwestycje biurowe - Alchemia Neon, Heweliusza 18, Eternum, Garnizon Hiro, pierwsza faza Officyny) 
 • W 2019 roku oddano do użytku nowoczesne powierzchnie biurowe o łącznej powierzchni 74,7 tys. mkw.
 • Rozwój projektów partnerstwa publiczno - prywatnego (PPP) - łączna wartość portfela projektów wyniosła w 2019 r. blisko 1,6 mld zł netto, z czego około 288 mln zł netto to kwota przeznaczona na cele publiczne (kluczowe inwestycje: zagospodarowanie północnego cypla Wyspy Spichrzów, zagospodarowanie obszaru dawnej zajezdni tramwajowej na Dolnym Mieście) 
 • W porcie morskim kontynuowany był program inwestycyjny związany z modernizacją infrastruktury portowej i dostępowej od strony lądu. 

 

Na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w 2019 r. zakończono budowę hermetycznej kompostowni
Na terenie Zakładu Utylizacyjnego w Gdańsku w 2019 r. zakończono budowę hermetycznej kompostowni
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. INFRASTRUKTURA

Część poświęcona głównie rozwojowi mieszkalnictwa, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oświetleniowych oraz gospodarce odpadami.

 

 • Kontynuowano realizację programu „Jaśniejszy Gdańsk”, którego celem jest oświetlenie wszystkich zamieszkanych ulic w mieście i poprawa efektywności energetycznej. W 2019 r. oświetlono 18,5 km ulic i ciągów pieszych w 46 lokalizacjach za kwotę 9,1 mln zł.
 • Największą inwestycją ciepłowniczą w 2019 r. była rozbudowa sieci magistralnej wraz z likwidacją lokalnej kotłowni w dzielnicy Osowa. W 2019 r. wybudowano 12,7 km nowych sieci ciepłowniczych i przyłączy oraz zmodernizowano 4,2 km sieci, a także podłączono do miejskiej sieci ciepłowniczej 524 budynki mieszkalne oraz 61 budynków handlowo-usługowych, użyteczności publicznej i innych.
 • We wrześniu 2019 r. wdrożono aplikację na telefon Czyste Miasto Gdańsk, której celem jest usprawnienie komunikacji z mieszkańcami w zakresie utrzymania czystości i porządku w mieście.
 • Na terenie Zakładu Utylizacyjnego zakończono budowę hermetycznej kompostowni, która może przetwarzać 40 tys. ton odpadów biodegradowalnych rocznie. Ukończono także prace projektowe instalacji Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów – Portu Czystej Energii.
 • Rozwijano system zabezpieczenia przeciwpowodziowego. W 2019 r. dzięki zakończonej budowie zbiornika „Strzelniczka II” oraz pracom regulacyjnym okolicznego potoku zadbano o odwodnienie dzielnicy Kokoszki.
 • W 2019 r. oddano do użytku rekordową liczbę 7,3 tys. mieszkań - o blisko 0,5 tys. więcej niż w 2018 r. Wydano także 262 pozwoleń na budowę rekordowej liczby planowanych 8,7 tys. mieszkań.
 • Coraz więcej nowych mieszkań oddawanych do użytku powstaje na dolnym tarasie, zgodnie z zasadą rozwijania miasta do wewnątrz. W 2019 r. 54 proc. nowych mieszkań powstało właśnie tu.

 

Dzięki budowie alei Pawła Adamowicza mieszkańcy zyskali nowe połączenia międzydzielnicowe: piesze, rowerowe, tramwajowe oraz samochodowe
Dzięki budowie alei Pawła Adamowicza mieszkańcy zyskali nowe połączenia międzydzielnicowe: piesze, rowerowe, tramwajowe oraz samochodowe
fot. Krzysztof Wojciechowski/DRMG

 

 1. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

O szeroko pojętym transporcie: od ruchu pieszego po transport lotniczy.

 • Wiosną 2019 r. wystartował system Roweru Metropolitalnego MEVO. Z uwagi na niewywiązanie się operatora z umowy, funkcjonowanie systemu zostało zawieszone i przystąpiono do prac zmierzających do wyboru nowego operatora.
 • W 2019 r. przybyło prawie 18 km tras rowerowych, długość tras rowerowych na koniec roku wyniosła 734 km. Liczba miejsc postojowych dla rowerów wzrosła o 760. Rok raportu był rekordowy pod względem liczby przejazdów odnotowanych przez 12 referencyjnych liczników rowerowych w mieście: 5,66 mln (o ponad 4 proc. więcej niż w 2018 r.).
 • W 2019 r. prowadzono działania polegające na poprawie infrastruktury dla ruchu pieszego oraz niwelowaniu negatywnego wpływu parkowania pojazdów na warunki poruszania się pieszo. Zbudowano lub zmodernizowano ponad 44 km chodników.
 • Kamieniem milowym do większej integracji różnych środków transportu miejskiego była dotacja do wspólnego biletu Fala oraz decyzja w sprawie biletu łączącego komunikację miejską w Gdańsku z SKM, PKM i PolRegio.
 • Dzięki budowie alei Pawła Adamowicza mieszkańcy zyskali nowe połączenia międzydzielnicowe: piesze, rowerowe, tramwajowe oraz samochodowe.
 • Z transportu miejskiego w 2019 r. skorzystało 177,7 mln pasażerów ( o 2 mln więcej niż w 2018 r.).
 • W 2019 r. Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy obsłużył rekordową liczbę prawie 5,4 mln pasażerów, co oznacza wzrost o 8 proc. w stosunku do 2018 r. Pod koniec roku raportowego był 3. najbardziej popularnym lotniskiem w kraju (2. miejsce wśród regionalnych portów lotniczych). Udział w ruchu wśród krajowych portów lotniczych wyniósł 11 proc. Podpisano umowę na nowy pirs (przedłużenie terminalu T2, który pozwoli na przyjęcie jeszcze większej liczby pasażerów) oraz umowę na budowę komercyjnej inwestycji „Airport City Gdańsk” – pierwszego z siedmiu biurowców. Port lotniczy zamknął rok z rekordowo wysokim wynikiem finansowym 50 mln zł netto.
 • Port Gdańsk rok zamknął rekordem obrotów przeładunkowych i umocnił 4. pozycję wśród największych portów na Bałtyku. W 2019 r. przeładowano ponad 52 mln ton ładunków, czyli o 6,4 proc. więcej niż w 2018 r. Wzrosty odnotowano prawie we wszystkich grupach przeładunkowych, największe dotyczyły paliw płynnych (wzrost o 12,8 proc. rok do roku).

 

Targ Rakowy w Gdańsku - jedna z najnowszych przestrzeni publicznych
Targ Rakowy w Gdańsku - jedna z najnowszych przestrzeni publicznych
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 1. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Rozdział poświęcony głównie planowaniu przestrzennemu, terenom zielonym, estetyzacji przestrzeni publicznej.

 

 • W 2019 r. dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dotyczącej fragmentu plaży i lasu na Stogach. W 2019 r. dokument został poddany partycypacji społecznej. Wynikiem konsultacji była uchwała Rady Miasta Gdańska, zgodnie z którą teren wschodni został przeznaczony na plażę i zieleń krajobrazowo-ekologiczną, obszar zachodni na las z możliwością realizacji niezbędnej infrastruktury technicznej.
 • W 2019 r. uchwalono 25 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obejmujących swoim zasięgiem powierzchnię 166 ha, co odpowiada 0,6 proc. powierzchni Gdańska. Na koniec 2019 r. w trakcie sporządzania było kolejnych 75 planów obejmujących powierzchnię 1114 ha; łącznie w 2019 r. obowiązywało 697 mpzp.
 • Biuro Rozwoju Gdańska pracuje nad trzecim etapem Gdańskich Przestrzeni Lokalnych (GPL). Celem projektu jest stworzenie spójnej sieci powiązań z terenami zieleni, centrami usługowymi i systemem komunikacji miejskiej. Przeprowadzono konsultacje z radami dzielnic i jednostkami miejskimi, które dotyczyły 105 lokalizacji przestrzeni lokalnych. Wybrano 35 lokalizacji – po jednej w każdej dzielnicy.
 • W 2019 r. podjęto szereg działań informacyjnych na temat Uchwały Krajobrazowej Gdańska (UKG) skierowanych głównie do gdańskich przedsiębiorców, w tym do firm reklamowych.

 

Rewitalizacja na Biskupiej Górce
Rewitalizacja na Biskupiej Górce
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

 1. ZAGADNIENIA HORYZONTALNE. 

 

RÓWNE SZANSE:

 • Powołano Gdańskie Centrum na rzecz Równego Traktowania – sieć punktów wsparcia informacyjno-prawnego oraz psychologicznego dla osób doznających dyskryminacji.
 • Realizowano 15 projektów społecznych w obszarze upowszechniania wolności i praw człowieka. W ramach tych inicjatyw: osoby, które doświadczały dyskryminacji lub przemocy motywowanej uprzedzeniami, otrzymały wsparcie; prowadzona była edukacja antydyskryminacyjna, a także edukacja na rzecz godzenia życia rodzinnego z zawodowym - w tym działania na rzecz szerszego włączania ojców w życie rodzinne.
 • W ramach działań na rzecz seniorów podejmowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w 2019 r. zainaugurowano pilotażowy projekt pn. “Złota rączka dla seniora”, czyli bezpłatne drobne usługi naprawcze dla osób powyżej 75. roku życia, samotnych, niesamodzielnych lub schorowanych, które nie mogą lub nie potrafią samodzielnie dokonać naprawy.
 • Po raz trzeci przyznano Gdańską Nagrodę Równości (od 2019 r. - im. Pawła Adamowicza).REWITALIZACJA:

 

 • W ramach Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2017-2023 prowadzono działania na 4 podobszarach: Biskupia Górka / Stary Chełm, Dolne Miasto / Plac Wałowy / Stare Przedmieście, Nowy Port z Twierdzą Wisłoujście oraz Orunia. W minionym roku dokonano aktualizacji Programu.
 • W 2019 r. w ramach GPR zakończono pierwszy etap działań społecznych z wybranymi społecznościami lokalnymi w formie animacji, warsztatów i wspólnej realizacji zagospodarowania podwórek w celu integracji mieszkańców i poprawy jakości współużytkowanej przestrzeni.
 • Oddano do użytku Centrum Wsparcia Terapii i Rodzin na Dolnym Mieście, Centrum Wsparcia Seniora na Biskupiej Górce oraz Youth Point w Nowym Porcie.BEZPIECZEŃSTWO:

 

 • W 2019 r. przyjęty został Miejski Program Zapobiegania Przestępczości oraz Porządku Publicznego i Bezpieczeństwa Obywateli na lata 2019 - 2021. W ramach wdrażania programu w 2019 r. realizowano m.in. programy profilaktyczne i edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w szkole, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wiedzy pożarniczej.
 • Kontynuowano wspieranie działalności policji i straży pożarnej poprzez m.in. finansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia (np. dofinansowanie modernizacji energetycznej budynków Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej na kwotę ok. 4 mln zł i zakup 2 samochodów rozpoznawczo - operacyjnych).ŚRODOWISKO:

 

 • W 2019 r. uchwałą rady miasta przyjęto Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Miasta Gdańska (MPA).
 • Poprawę jakości powietrza oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych miasto chce osiągnąć dzięki dotacjom udzielanym na likwidację prywatnych źródeł niskiej emisji, programowi termomodernizacji oraz eliminacji procederu spalania odpadów w przydomowych paleniskach. Skuteczną realizację tego ostatniego celu ma zapewnić EkoPatrol - nowo powołany referat Straży Miejskiej dysponujący m.in. mobilnym laboratorium i dronem.
 • W ramach edukacji ekologicznej uruchomiono kampanię „Gdańsk bez plastiku” - przygotowano 10 zasad dla mieszkańców i 5 dla przedsiębiorców, które pomóc mają w ograniczeniu korzystania z plastiku.

SMART CITY:

 

 • Gdańsk realizuje politykę otwartości poprzez projekt Otwarty Gdańsk, tj. udostępnia zasoby danych publicznych w otwartych i uporządkowanych formatach.
 • w 2019 r. uruchomiono nową odsłonę portalu Gdańsk w liczbach, na którym prezentowane i udostępniane są dane dotyczące różnych dziedzin życia.
 • Przykłady projektów z obszaru smart city w Gdańsku: Otwarte dane ZTM, Sohjoa Baltic (w ramach którego testowany był poruszający się bez kierowcy elektryczny minibus), czy Ruggedised (inteligentne sieci ciepłownicze i elektroenergetyczne).

 

 

ZAŁĄCZNIKI

OKAZała Strzyża - jeden ze zrealizowanych w 2019 r. projektów Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku
OKAZała Strzyża - jeden ze zrealizowanych w 2019 r. projektów Budżetu Obywatelskiego w Gdańsku
fot. Anna Rezulak/KFP

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

Jest to podsumowanie działań podjętych w 2019 r. w ramach BO. 

 

 • VII edycja BO z 2019 r. była rekordowa: zgłoszono najwięcej jak dotąd projektów - 563, z czego 331 przeszło weryfikację formalną oraz merytoryczną i zostało poddanych pod głosowanie. Na realizację wybranych inicjatyw Miasto założyło kwotę 18,5 mln zł, z czego niemal 15 mln przypadło projektom dzielnicowym. We wrześniu odbyło się głosowanie, w którym wzięła udział rekordowa liczba ponad 53 tys. mieszkańców Gdańska. Wybrali oni 75 projektów (70 dzielnicowych i 5 ogólnomiejskich), które zostaną zrealizowane w latach 2020/2021.
 • W 2019 r. realizowano 138 projektów z trzech edycji BO (2017, 2018 i 2019). Najwyższych nakładów wymagały projekty: park OKAZała Strzyża (849,6 tys. zł), Bezpieczny Gdańsk - 26 defibrylatorów do ratowania życia w przestrzeni miasta (756,5 tys. zł) oraz II etap ścieżki pieszo-rowerowej Łostowice Świętokrzyska do Parku Oruńskiego (734 tys. zł). Obecnie projekty Budżetu Obywatelskiego realizowane są w trybie dwuletnim, jednakże w 2019 r. zakończone zostały trzy projekty z 2017 r.: Biskupia Górka - miejska przestrzeń rekreacyjna, Skwer Olsztyńska - teren dawnego boiska - PO RAZ TRZECI! oraz OKAZała Strzyża.
 • W sprawozdaniu znaleźć można informacje na temat wszystkich projektów BO realizowanych w 2019 r.  - w formie tabeli.

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII

Sprawozdanie ma formę kart informacyjnych, które zawierają ogólny zarys danego zagadnienia, opis podjętych działań i listę realizatorów wraz z instytucją wiodącą i instytucjami partnerskimi.

 

Nowy Ratusz siedziba Rady Miasta Gdańska
Nowy Ratusz siedziba Rady Miasta Gdańska
fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA GDAŃSKA

Informacja o stanie realizacji wszystkich uchwał podjętych przez RMG od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r.

 • w 2019 r. Radni Miasta Gdańska podjęli 429 uchwał (w tym dziewięć w sprawach formalnych) 5 apeli i 2 oświadczenia. 


PRZECZYTAJ ZAŁĄCZNIKI DO RAPORTU W FORMIE PREZENTACJI

Do pobrania:
Raport o stanie Miasta Gdańska za 2019 rok (4.66 MB)
Zał nr 1 - sprawozdanie z realizacji Budżetu Obywatelskiego (1.46 MB)
Zał nr 2 - sprawozdanie z realizacji polityk programów i strategii (1.51 MB)
Zał nr 3 - sprawozdanie z realizacji uchwal podjętych przez Radę Miasta (933.87 KB)