Raport o stanie Miasta Gdańska w 2018 roku

Upubliczniony 31 maja 2019 r. przez prezydent Gdańska Aleksandrę Dulkiewicz “Raport o stanie Miasta Gdańska 2018” to pierwsze w historii tak kompleksowe opracowanie podsumowujące działanie władz miasta. 270 stron/15 rozdziałów spróbowaliśmy streścić na 10 stronach, odsyłając po więcej do załączonych, pełnych wersji rozdziałów.
30.05.2019
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak i zastępca prezydenta Miasta Piotr Borawski prezentują Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018r.
Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, przewodnicząca RMG Agnieszka Owczarczak i zastępca prezydenta Miasta Piotr Borawski prezentują "Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018r."
zdj. Grzegorz Mehring/gdansk.pl


Raport o stanie Miasta Gdańska za 2018 rok (3.93 MB)

Zobacz też: serwis dotyczący Raportu o stanie Miasta Gdańska

Przygotowanie “Raportu o stanie miasta” to nowy obowiązek dla wszystkich gmin w Polsce, wprowadzony “ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych”. Inaczej mówiąc - chodzi o to, by mieszkańcy mieli lepszy dostęp do informacji publicznej na temat swojego miasta.

Odbiorcami raportu są również Radni Miasta Gdańska, którzy sprawują funkcję kontrolną nad działaniami władz miasta. W 2019 r. prezydenci miast (również burmistrzowie i wójtowie) po raz pierwszy muszą przedstawić raport dotyczący 2018 r. podczas sesji absolutoryjnej Rady, która w Gdańsku odbędzie się 27 czerwca, i poddać go debacie publicznej.

W debacie, oprócz radnych, zgodnie z ustawą uczestniczyć może także 15 mieszkańców, pod warunkiem, że najpóźniej w przededniu sesji złożą do przewodniczącego Rady Miasta Gdańska pisemne zgłoszenie poparte co najmniej 50 podpisami. Po debacie nastąpi głosowanie radnych w sprawie przyznana wotum zaufania prezydentowi miasta (radni mogą lecz nie muszą brać pod uwagę opinii mieszkańców zgłoszonych podczas debaty).

Raport wedle założeń ustawodawcy podsumowywać ma działalność władz miasta w roku poprzednim i zawierać musi trzy sprawozdania z realizacji:

- budżetu obywatelskiego,

- polityk, programów i strategii,

- uchwał podjętych przez Radę Miasta.

 

Gdański “Raport o stanie miasta” idzie jednak dużo dalej i zawiera jeszcze trzynaście rozdziałów:

- cztery wprowadzające (charakterystyka miasta, mieszkańcy, budżet miasta, organizacja i zarządzanie miastem)

- oraz dziewięć nawiązujących do głównych kierunków strategicznego rozwoju miasta, wyznaczonych przez Strategię Rozwoju Miasta Gdańska 2030 Plus i Programy Operacyjne 2023 służące realizacji tejże strategii. W tych rozdziałach pokazano najważniejsze dane statystyczne, opisano kluczowe inwestycje i projekty miejskie zrealizowane w 2018 r.

- Co roku przygotowujemy podsumowanie wdrażania poszczególnych Programów Operacyjnych Gdańska. Do tej pory były to odrębne raporty dla każdego z dziewięciu kierunków strategicznego rozwoju miasta, teraz wszystko prezentujemy w “Raporcie o stanie Miasta Gdańska” - mówi Katarzyna Drozd-Wiśniewska, z-ca dyrektora Wydziału Polityki Gospodarczej UMG, która koordynowała prace nad Raportem. - Staraliśmy się zaprezentować tu wszystkie najważniejsze działania miasta kompaktowo, w pigułce.

 

Ramy czasowe Raportu w większości przedstawionych statystyk dotyczą lat 2012 - 2018.

- W ustawie jest mowa o podsumowaniu działalności w roku poprzednim, ale prezentując dane statystyczne nie ograniczamy się wyłącznie do 2018 r. Uznaliśmy, że warto zaprezentować również trendy i zmiany - podkreśla Katarzyna Drozd-Wiśniewska i odsyła chętnych na stronę Gdańsk w liczbach, gdzie wiele statystyk prześledzić można wstecz nawet do 2000 roku.

Dane opublikowane w Raporcie pochodzą ze źródeł własnych gdańskiego magistratu i jednostek organizacyjnych Miasta, a także z Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Wracając do sesji absolutoryjnej Rady Miasta Gdańska, wprowadzenie obowiązku przedstawienia Raportu o stanie miasta przez prezydenta, zmienia jej porządek. Prezydent najpierw przedstawić musi ten dokument i poddać pod debatę (procedura jak już wspominaliśmy kończy się głosowaniem nad uchwałą o przyznaniu wotum zaufania). Następnie - jak dotąd - przedstawia radnym sprawozdanie z realizacji budżetu Miasta Gdańska za rok 2018, które zresztą mocno wiąże się z treścią Raportu, a radni głosują nad kolejną uchwałą - o przyznaniu absolutorium.

“Raport o stanie Miasta Gdańska” 31 maja trafił do Rady Miasta Gdańska, jednocześnie opublikowany został w Biuletynie Informacji Publicznej UMG i na portalu gdansk.pl. Zainteresowani będą więc mieli blisko miesiąc czasu na zapoznanie się z dokumentem przed sesją absolutoryjną. Katarzyna Drozd-Wiśniewska podkreśla, że raport zawiera kluczowe dane i informacje i zachęca do kontaktu z zespołem redakcyjnym.

 

Dodatkowych informacji udzielą: Marcin Hryniewicz, Radosław Kleina, Żaneta Kucharska, Michał Miguła, Robert Wójcik i Jacek Zabłotny. Zapytania można kierować na adres strategia@gdansk.gda.pl.

 

 

STRESZCZENIE RAPORTU Z ODESŁANIEM DO POSZCZEGÓLNYCH ROZDZIAŁÓW

 

02_2019-05-27_wielka_aleja_lipowa_02_799x533
Łukasz Ogrodziński/www.gdansk.pl
 1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA MIASTA

Pierwszy rozdział „Raportu o stanie miasta” poświęcony jest ogólnej charakterystyce Gdańska i zawiera podstawowe wskaźniki opisujące miasto.

 • Wskazują one, że Gdańsk jest szóstym pod względem liczby ludności miastem w Polsce. Zajmuje obszar 262 km kw. Najdalej wysunięta na północ dzielnica to Osowa, na południe - Św. Wojciech, na zachód - Rębiechowo, na wschód zaś - Świbno.
 • Do najważniejszych zasobów przyrodniczych miasta należą tereny zielone, w tym m.in. lasy (w północno-zachodniej części miasta i w pasie nadmorskim) i parki spacerowo - wypoczynkowe. Na obszarze Gdańska występują także tereny gdzie przyroda jest chroniona szczególnie - od fragmentu Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, po rezerwaty przyrody. (Zagadnienia związane ze strukturą terenów zielonych opisane są szczegółowo w rozdziale 13. raportu “Przestrzeń publiczna”).
 • Najistotniejsze elementy, które kształtują tożsamość urbanistyczną Gdańska to: tarasowość, nadmorskie położenie, policentryczność i historyczność. Raport zawiera definicje tych charakterystycznych elementów i schemat obszaru ich występowania na mapie miasta.
 • W 2018 r. podział miasta na dzielnice zmienił się - obowiązujący podział na 35 (zamiast 34) dzielnic i położenie Gdańska na tle okolicznych gmin obrazuje mapa. Najmłodsza dzielnica Gdańska to Orunia Górna - Gdańsk Południe, wydzielona z Chełmu.
 • Wykres kołowy z kolei obrazuje strukturę użytkowania gruntów w Gdańsku - wynika, z niej że Gdańsk jest miastem o średnim stopniu zurbanizowania.01_2018-04-29_spacer_slonce_gdansk_001_799x533.JPG
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 1. MIESZKAŃCY

Ten rozdział Raportu poświęcony jest najistotniejszym kwestiom demograficznym. Pokazano w nim między innymi:

 • Dynamikę zmian populacji: w 2018 r. w Gdańsku mieszkało 466 tys. 631 osób, więcej o 2377 niż rok wcześniej. Tabela porównawcza “Mieszkańcy Gdańska w latach 2012 - 18” obrazuje dynamikę zmian populacji, m.in.: dodatnie saldo migracji (1968 os. w 2018 r.), dodatni przyrost naturalny (232 os.), ale także rosnący systematycznie wskaźnik obciążenia demograficznego (ludność w wieku nieprodukcyjnym na 100 osób w wieku produkcyjnym), który w 2012 r. wynosił 57,8; w 2018 r. - 71.
 • Statystyki liczby mieszkańców w podziale na poszczególne dzielnice, dane naniesiono na mapę. Z danych wynika, że najludniejszy wciąż jest Chełm (mimo wydzielenia z jego obszaru Oruni Górnej - Gdańska Południe) - ma ponad 32 tys. mieszkańców; najmniej gdańszczan zaś żyje na Rudnikach (1848 osób), wyszczególniono jeszcze kilka granicznych przykładów dzielnic pod kątem liczby mieszkańców.
 • Gęstość zaludnienia,  jest ona mocno zróżnicowana. Najgęściej jest w dzielnicy Zaspa-Młyniec (10 tys. 830 os. na km kw.); na drugim biegunie ponownie znalazły się Rudniki (78 os na km kw.). Opracowanie zawiera jeszcze kilka przykładów dzielnic “naj” w tym zakresie.
 • Strukturę mieszkańców Gdańska według kategorii wiekowych, dane za lata 2012 - 18 obrazuje wykres, na którym widać, jak nieznacznie przybywa miastu najmłodszych mieszkańców i jak wyraźnie z roku na rok ubywa ludności w wieku produkcyjnym.
 • Piramidę płci i wieku gdańszczan w 2018 r., z której wyczytać można, że od pierwszego do 19 roku życia w populacji występuje nadwyżka mieszkańców płci męskiej (odsetek mężczyzn na 100 kobiet), a mniej więcej od 21 roku życia do 85+ dynamicznie rośnie nadwyżka mieszkanek. Współczynnik feminizacji dla populacji Gdańska wynosi 111 i od lat pozostaje prawie niezmienny (porównaj: 111,1 w 2012 r.).
 • Ruch naturalny oraz saldo migracji mieszkańców Gdańska w latach 2012 - 18” zestawiono w formie tabeli danych dotyczących: urodzin i zgonów, zawieranych małżeństw (od roku 2015 wyraźny coroczny skok na plus) oraz napływu i odpływu ludności (tendencja wzrostowa w zakresie napływu).
 • W raporcie przeczytać można także, dokąd wyprowadzają się i skąd najczęściej przybywają nowi gdańszczanie i gdańszczanki - niektóre cele obu kierunków migracji pokrywają się.
 • Urodzenia, zgony i przyrost naturalny w Gdańsku ujęto dodatkowo w formie wykresu słupkowego. Wyraźnie widać tu rok przeskoku z przyrostu ujemnego na dodatni. Jednak, gdy zestawi się wartość uzyskaną dla 2018 r. (przyrost 232) ze współczynnikami z dwóch lat poprzedzających, występuje wyraźna tendencja spadkowa - choć wciąż “in plus”.
 • Słupki pokazujące dynamikę napływu i odpływu mieszkańców i saldo migracji w latach 2012 - 18 uzupełnia wyszczególnienie dzielnic o największym dodatnim i największym ujemnym saldzie migracji wewnętrznej. Najwyższe dodatnie saldo w ciągu 12 miesięcy ubiegłego roku odnotowało Ujeścisko-Łostowice (+662 os.); najwyższe ujemne zaś - Śródmieście (-306 os.). Znaleźć tu można więcej przykładów dla obu tendencji.

 

03_20170411_urzad_miejski_13_799x533.JPG
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl
 1. BUDŻET MIASTA

W rozdziale tym opisano podstawowe kwestie związane ze strukturą budżetu Miasta Gdańska oraz kondycję finansową naszego miasta, w tym m.in:

 • W 2018 r. zarówno dochody jak i wydatki budżetowe Gdańska po raz pierwszy przekroczyły sumę 3 mld złotych. W porównaniu z 2017 r. dochody miasta wzrosły o 354,2 mln zł, wydatki zaś o 434,7 mln zł, a budżet zamknął się deficytem 28,6 mln zł.
 • Poprzednio deficyt w budżecie odnotowano w 2012 r. Wówczas wyniósł 36,8 mln zł - przy znacznie niższych dochodach (o 344 mln) i niższych wydatkach (o blisko 345 mln) w porównaniu z rokiem 2018.
 • Dynamikę dochodów, wydatków i wyników budżetu miasta w latach 2012-18 obrazuje wykres słupkowy.
 • Źródła dochodów budżetu Miasta Gdańska w latach 2012-18 prześledzić można w tabeli. Niezmienne największym źródłem dla kasy miasta jest udział w podatkach - głównie w podatku dochodowym. Na drugim miejscu plasują się subwencje, w tym najwyższa - oświatowa; na trzecim - lokalne opłaty i podatki.
 • W odrębnej, słupkowej formie, przedstawiono strukturę dochodów własnych miasta, które w 2018 r. wyniosły 2 mld 681,6 mln zł i wzrosły w ciągu 12 miesięcy o 271,4 mln zł. Wyszczególniono również ich źródła, z których najbardziej znaczącym jest udział w podatku od osób fizycznych (48,23 proc. ogółu dochodów własnych w 2018 r.).

 

 • Miasto zabiega o to, by osoby mieszkające w Gdańsku składały zeznania podatkowe na miejscu, prowadząc loterię “PIT w Gdańsku. Się opłaca!”. W 2018 r. 1985 uczestników deklarowało, że po raz pierwszy rozliczyło podatek w Gdańsku.

 

 

 • Strukturę wydatków budżetu Miasta Gdańska w latach 2012-18 ujęto w tabelę. Niezmiennie pozycję nr 1 wśród wydatków zajmuje edukacja, opieka wychowawcza i pomoc materialna (31,2 proc. w 2018 r.); kolejne pozycje to system komunikacji miejskiej (odpowiednio 21,5 proc.) oraz pomoc społeczna i realizacja instrumentów polityki społecznej (16 proc.).
 • Raport wyjaśnia także różnicę między wydatkami budżetowymi bieżącymi i majątkowymi. Ich strukturę w latach 2012-18 (wraz z inwestycjami) przedstawiono w formie wykresu słupkowego.
 • Na jednym z wykresów prześledzić można również dynamikę oceny ratingowej Gdańska w latach 2012 - 18. Nasze miasto jako jedno z pierwszych w Polsce poddało się tej ocenie. Wysoka ocena od lat jest świadectwem wiarygodności dla instytucji finansowych i pozwala Miastu pozyskiwać kredyty na korzystnych warunkach. Więcej szczegółów w raporcie.
 • Wykres “Zadłużenie Gdańska, dochody oraz dług w relacji do dochodów 2012-18” przedstawia, jak przez lata maleje dług naszego miasta, również w relacji do dochodów.  

  

 1. ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE MIASTEM

Z rozdziału tego można dowiedzieć się m.in. jak zorganizowane jest Miasto Gdańsk w zakresie realizacji gminnych i powiatowych zadań publicznych.

 • Rok 2018 był ostatnim rokiem piątej kadencji prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza (2014-2018). Raport uwypukla charakterystyczne cechy ostatnich lat jego prezydentury i przypomina skład władz miasta w tym czasie.
 • Rok 2018 był wyjątkowy także jeśli chodzi o funkcjonowanie Rady Miasta Gdańska - organu uchwałodawczego i kontrolnego samorządu. Prace zakończyła Rada Miasta Gdańska VII., czteroletniej kadencji; rozpoczęła zaś Rada VIII., o rok dłuższej, kadencji (2018-23). Raport przypomina skład i strukturę komisji obu RMG, a także najważniejsze dokonania Rady, która ustąpiła w 2018 r.
 • Na wykresie słupkowym zobaczyć można jak kształtowało się zatrudnienie w gdańskim magistracie na koniec 2018 r. według grup wiekowych i płci: 77,1 proc. z 1233 osób pracujących w urzędzie to kobiety.
 • Z raportu dowiedzieć się można, że z usług UMG korzysta codziennie ponad 4 tys. osób., obsługiwanych w 4 zespołach obsługi mieszkańców i w Urzędzie Stanu Cywilnego.

 

 • W 2018 r. 46,6 tys. gdańszczan zarezerwowało wcześniej wizytę w urzędzie korzystając z internetowego i telefonicznego systemu rezerwacji, a dzięki przywoławczemu systemowi kolejkowemu, skrócono czas oczekiwania z kilkudziesięciu do maks. kilkunastu minut.

 

 

 • 98 proc. respondentów badania satysfakcji klientów Urzędu w 2018 r. oceniło pozytywnie jego pracowników.

 

 • Coraz więcej klientów korzysta z elektronicznej formy kontaktu z magistratem. W 2018 r. na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą wpłynęło ponad 11 tys. pism, a 3847 osób potwierdziło swój profil zaufany w punkcie w UMG.
 • W raporcie podsumowano też pierwsze miesiące działalności całodobowego Gdańskiego Centrum Kontaktu - uruchomionego we wrześniu 2018 r. punktu zdalnego kontaktu. Można tu zgłosić dosłownie każdą miejską sprawę i uzyskać informację. Tylko do końca 2018 r. GCK zarejestrowało 6036 kontaktów z mieszkańcami. Wykres kołowy przedstawia z jakich form kontaktu najchętniej korzystali gdańszczanie.
 • Oprócz urzędu miejskiego, przy pomocy którego prezydent Gdańska wykonuje gminne i powiatowe zadania publiczne (na koniec 2018 r. było w nim 26 wydziałów), w Gdańsku działa także 36 jednostek organizacyjnych (nie licząc placówek oświatowych i powiatowych jednostek administracji, jak np. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Gdańsku): od Biura Rozwoju Gdańska poprzez Europejskie Centrum Solidarności i Teatr Miniatura aż po Gdański Zespół Żłobków czy Straż Miejską. Wszystkie wyszczególniono w raporcie, podobnie jak 26 spółek, które gmina Miasta Gdańska utworzyła lub do których przystąpiła.
 • Tabela obrazuje osiągnięcia Gdańska w kluczowych dla miast rankingach i konkursach, np. “Perły Samorządu”.
 • Wiele miejsca poświęcono przynależności Gdańska do fundacji, stowarzyszeń i związków (na koniec 2018 r. nasze miasto należało do 18 krajowych i 9 międzynarodowych organizacji tego typu).
 • W opracowaniu przypomniano także kilkanaście międzynarodowych wydarzeń, w których uczestniczyli oficjalni przedstawiciele Gdańska i imprezy o randze międzynarodowej zorganizowane w mieście w 2018 r.

 

04_gda_laki-014_798x533
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. EDUKACJA

Tę część raportu poświęcono m.in. rozwojowi gdańskiej sieci edukacyjnej od żłobków po szkoły średnie.

 • Rozwój opieki nad dziećmi do lat 3 w okresie 2012-18 prześledzić można w formie wykresu słupkowego, na którym uwzględniono liczbę żłobków oraz miejsc w żłobkach samorządowych i niepublicznych. Wynika z niego np. że między 2012 a 2108 r. liczba żłobków w Gdańsku wzrosła z 9 do 35, przy czym w samym tylko 2018 r. powstało ich 5.
 • Jeśli chodzi o zapewnienie opieki przedszkolnej dzieciom w wieku 3-5 lat, między rokiem 2012 a 2017 odsetek korzystających z niej małych gdańszczan wzrósł z 75,2 proc. do 91,7 proc. (szczegółowe dane w formie tabeli). Rozwój sieci przedszkolnej przedstawia wykres słupkowy obejmujący lata 2014 - 2018: w ciągu tych lat utworzono w Gdańsku 41 nowych przedszkoli publicznych i niepublicznych. Tylko w roku 2018 otwarto cztery nowe placówki publiczne. W raporcie opisano proces rozwoju sieci opieki przedszkolnej.
 • Rok szkolny 2018/19 jest ostatnim rokiem funkcjonowania gimnazjów i zasadniczych szkół zawodowych. W raporcie opisano proces powstawania nowej sieci szkół, uzupełniając go danymi na temat liczby uczniów w szkołach samorządowych i niesamorządowych w Gdańsku - w formie porównawczego wykresu słupkowego. W 2018 r. ponad 30 tys. gdańszczan uczęszczało do publicznych szkół podstawowych, 6,8 tys. do niepublicznych.
 • Ciekawą lekturą są także wykresy porównawcze obrazujące średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego`2018 z sześciu przedmiotów - osiągnięcia gdańskich gimnazjalistów zestawiono z danymi w skali województwa, kraju oraz miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Gdańskie wyniki w większości przypadków były najlepsze. Nieco gorzej było ze zdawalnością matury - w Gdańsku wyniosła 80 proc. - identycznie jak na poziomie krajowym, o trzy proc. mniej niż w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców.
 • Raport przypomina w formie tabeli kilkanaście najważniejszych inwestycji i projektów w obszarze edukacji realizowanych w 2018 r., m.in.: otwarcie metropolitalnej szkoły podstawowej w Kowalach (uczy się tu ponad 300 gdańszczan) i zakończenie realizacji dwóch przełomowych projektów współfinansowanych ze środków UE dla blisko 20 tys. uczniów i 3 tys. nauczycieli.

 

05_2018-09-23_bieg_westerplatte_083_799x533.JPG
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 1. ZDROWIE PUBLICZNE I SPORT

W rozdziale tym opisano szczegółowo miejską politykę zdrowotną i prosportową.

  • Znaleźć tu można m.in. opis działań, jakie podejmuje Gdańsk by promować zdrowy tryb życia i przeciwdziałać chorobom cywilizacyjnym (program realizowany w latach 2017-20). Narzędziem realizacji jest m.in. Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia, z którego wsparcia (edukacyjnego, diagnostycznego i interwencji zdrowotnych) skorzystało w 2018 r. ponad 4,5 tys. dzieci i 20 tys. dorosłych gdańszczan.

 

 • Tylko w 2018 r. w ramach Gdańskiego Programu Prokreacji, przyszło na świat 73 dzieci rodziców, którzy dzięki programowi skorzystali z dofinansowania zabiegów in-vitro.

 

 • Sporo miejsca poświęcono działaniom miasta zachęcającym mieszkańców do  aktywności fizycznej. W dziewięciu gdańskich imprezach biegowych 2018 r. udział wzięło blisko 27,7 tys. osób, liczba biegaczy startujących w miejskich zawodach rośnie z roku na rok od 2012 r. (statystyki ujęto w tabeli).
 • Rośnie także wsparcie finansowe miasta dla sportowców. Zawodnicy otrzymują nagrody m.in podczas Gdańskiej Gali Sportu i Gdańskiej Gali Sportu Młodzieżowego (informacje o liczbie nagrodzonych i puli finansowej w latach 2012-18: w tabeli).
 • W Systemie Sportu Młodzieżowego - rankingu osiągnięć młodzieżowców, juniorów i młodzików prowadzonym przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, Gdańsk zajął w  2018 r. VI miejsce w klasyfikacji wszystkich gmin w Polsce.
 • Rozdział kończy się listą kilkudziesięciu inwestycji i projektów dotyczących zdrowia publicznego i sportu z 2018 r.
06_pola_nadziei_16_799x533.JPG
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl
 1. INTEGRACJA SPOŁECZNA I AKTYWNOŚĆ OBYWATELSKA

W rozdziale opisano, w jaki sposób w Gdańsku realizowana jest polityka integracji społecznej - wspierającej mieszkańców w trudnej sytuacji życiowej. Naszkicowano także “statystyczny portret” aktywności obywatelskiej gdańszczan.

 • Kluczowym krokiem 2018 r. było przyjęcie przez Radę Miasta Gdańska Modelu na rzecz Równego Traktowania służącego budowaniu miasta przyjaznego dla wszystkich, bez względu na płeć, orientację seksualną, wyznanie, pochodzenie etniczne czy stopień sprawności. Nad dokumentem pracowało ponad 90 ekspertów, zawiera 179 rekomendacji.
 • W publikacji zawarto wykres słupkowy, który pokazuje, z jakich najczęściej przyczyn rodziny w naszym mieście korzystają ze wsparcia (z podziałem na lata). W 2018 roku na pierwszym miejscu była niepełnosprawność.
 • Z publikacji dowiedzieć się można np. jakie grupy mieszkańców Gdańska i w jakiej formie korzystają z usług pomocy społecznej. Z roku na rok rośnie liczba mieszkańców objętych usługami opiekuńczymi, w 2018 r. przyznano je 1248 osobom, podczas gdy w 2012 r. - 1054 (w tabeli statystyki dotyczące poszczególnych lat).
 • Jedna z tabel pokazuje jak w latach 2012-18 działały w Gdańsku rodziny zastępcze i ile dzieci było pod ich opieką.
 • Jeśli chodzi o organizacje pozarządowe, ich współpraca z samorządem rozwijana jest m.in. poprzez zlecanie realizacji części działań podejmowanych w Gdańsku na rzecz mieszkańców NGO`som. W 2018 r. z miastem współpracowało 439 organizacji pozarządowych, a na współpracę wydatkowano z budżetu miasta ponad 55 mln złotych (o 13 proc. więcej niż w r. 2017).
 • Wykres na podstawie danych Regionalnego Centrum Wolontariatu w Gdańsku pokazuje, że między rokiem 2013 a 2018 blisko dwukrotnie wzrosła liczba mieszkańców, którzy podjęli działalność woluntarystyczną za pośrednictwem Centrum.    
 •  

 

 • W 2018 r. działały w Gdańsku już 23 domy i kluby sąsiedzkie, a Gdańskie Dni Sąsiadów osiągnęły rekordową liczbę spotkań - 253, z udziałem ponad 19 tys. osób.

 

 • Rozdział kończy się listą kilkudziesięciu najważniejszych inwestycji i projektów dotyczących integracji społecznej i aktywności obywatelskiej z 2018 r.

 

 

 

07_La_Industrial_Teatrera_-_Castaways_43_799x533
Karol Stańczak/FETA
 1. KULTURA I CZAS WOLNY

Ten fragment raportu poświęcony jest głównie uczestnictwu gdańszczan w życiu kulturalnym oraz turystyce.  

 • W Gdańsku na koniec 2018 r. działało 20 publicznych instytucji kultury (z łącznie 76 oddziałami/filiami). 12 z nich (z 62 oddziałami/filiami) prowadził lub współprowadził Gdańsk. Z oferty tychże instytucji skorzystało wówczas ponad 1,4 mln odbiorców.
 • Samo Muzeum Gdańska, które właśnie w 2018 r. skróciło swoją nazwę z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, odnotowało wówczas rekordowe 400 tys. odwiedzin.
 • Aktywność kulturalną gdańszczan na przestrzeni lat 2012-17 obrazuje wykres z tendencją wzrostową w zakresie zwiedzania muzeów i wystaw oraz tendencją spadkową między 2016 a 17 rokiem wśród widzów teatralnych i uczestników koncertów.
 • Najliczniejszą grupą instytucji kultury są oddziały Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku (29 filii). Wykres pokazuje ciągły wzrost liczby czytelników i woluminów w zbiorach Biblioteki między 2012 a 18 rokiem. Tylko w 2018 r. odnotowano 1,6 mln wypożyczeń.
 • Raport przypomina wyniki pierwszego kompleksowego badania publiczności instytucji kultury w Gdańsku przeprowadzone w 2018 r. 94 proc. respondentów wzięło udział w co najmniej jednym wydarzeniu kulturalnym w ostatnich 12 miesiącach. W 5-stopniowej skali oceny wydarzenia średnia wyniosła 4,66.
 • W 2018 r. przeprowadzono lub rozpoczęto kilkanaście prac konserwatorskich zabytków gdańskiej architektury i obiektów sakralnych, raport przypomina te projekty.
 • Na Listę Pomników Historii RP wpisano w 2018 r. Twierdzę Wisłoujście oraz Stocznię Gdańską.
 • W opracowaniu przypomniano raport “Turystyka Gdańska 2018”: nasze miasto odwiedziło ponad 3,1 mln gości, o 17 proc. więcej niż rok wcześniej. Tabela zawiera charakterystykę turystów, a wykres kołowy przedstawia najczęstsze kraje pochodzenia gości zagranicznych (na I miejscu: Niemcy - 34,5 proc.). Najchętniej odwiedzane miejsce to historyczne centrum Gdańska (wskazane przez 95,5 proc. respondentów), kolejne - molo w Brzeźnie (wskazane przez 16,3 proc. ankietowanych).
 • W 2018 r. pięć działających w sezonie punktów informacji turystycznej w Gdańsku odwiedziło niemal 410 tys. turystów (o 20 proc. więcej niż w 2017 r., wykres sięga do 2012 r.)
 • Rozdział kończy się listą najważniejszych inwestycji, projektów i działań w obszarze kultury i czasu wolnego w 2018 r.

 

08_kainos_otwarcie_biura_10_799x533.JPG
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl
 1. INNOWACYJNOŚĆ I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

To rozdział poświęcony charakterystyce przedsiębiorczości w Gdańsku i rynkowi pracy.

 • W Gdańsku utrzymuje się trend wzrostowy w zakresie rejestracji nowych podmiotów - w rejestrze REGON na koniec roku objętego raportem stanowiły 9,4 proc. ogólnej liczby podmiotów. Dla porównania (dane w załączonej tabeli): w 2012 r. zarejestrowano w naszym mieście 5862 firmy, a w 2018  - 7263.
 • Z kolejnej tabeli (podmioty gospodarcze wg. klasy wielkości w latach 2012-18) wynika, że 96,6 proc. ogólnej liczby podmiotów w 2018 r. stanowiły zatrudniające do 9 pracowników.
 • Wykres kołowy wyszczególnia dominujące rodzaje prowadzonej w Gdańsku działalności gospodarczej - najwięcej podmiotów w naszym mieście (16 proc.) zajmowało się handlem i naprawą samochodów, obsługą rynku nieruchomości (10 proc.) oraz budownictwem i przetwórstwem przemysłowym (po 9 proc.).
 • Raport przypomina dziewięć gdańskich przedsiębiorstw z największymi przychodami, które w 2018 r. znalazły się na “Liście 500” - prowadzonym przez dziennik Rzeczpospolita rankingu największych polskich firm (od Grupy Lotos SA po Wirtualną Polskę).
 • w 2018 r. uruchomiono serwis internetowy www.przedsiebiorczygdansk.pl, który zawiera kompleksowe informacje dotyczące zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ofertę wsparcia dla przedsiębiorców w Gdańsku.
 • Podrozdział poświęcony rynkowi pracy zawiera m.in. informacje o liczbie osób z Gdańska ubezpieczonych w ZUS o innym niż polskie obywatelstwie. Między rokiem 2017 i 18 liczba ta wzrosła o 51,56 proc. (17 905 zgłoszonych w 2018 r.), podano główne kraje pochodzenia pracowników.
 • Statystyki przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń brutto w sektorze przedsiębiorstw w latach 2012-18 przedstawiono w formie wykresu. W 2018 r. wyniosło 5830 zł i było wyższe o 4,6 proc. w porównaniu z rokiem 2017; jednocześnie było wyższe o 18,6 proc. niż wartość analogicznego wskaźnika dla województwa pomorskiego i o 20,1 proc. względem gospodarki krajowej.
 • Śledzenie zmian w zakresie stopy bezrobocia w Gdańsku, w porównaniu z danymi  dla województwa i Polski ułatwia wykres. W 2012 r. stopa bezrobocia w naszym mieście wynosiła 6,3 proc., w 2018 r. - 2,6 proc.
 • W podsumowaniu najważniejszych inwestycji i projektów w obszarze innowacyjności i przedsiębiorczości z 2018 r. wymieniono 33 przedsięwzięcia.

 

09_widoki_olivia_star_36_799x533.JPG
Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl
 1. ATRAKCYJNOŚĆ INWESTYCYJNA

Rozdział jest podsumowaniem działalności proinwestycyjnej Gdańska połączonym z analizą trójmiejskiego rynku najmu powierzchni biurowych w 2018 r.

 • Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (investGDA) - spółka miejska powołana w celu pozyskiwania i wspierania inwestorów, zrealizowała usługi dla 47 klientów gospodarczych.
 • Miejskie tereny przeznaczone pod skoncentrowaną działalność gospodarczą obejmowały na koniec analizowanego okresu ponad 270 ha głównie w czterech lokalizacjach, na ich obszarze zainwestowało 76 podmiotów tworząc ok. 2 tys. miejsc pracy.
 • W sektorze nowoczesnych usług dla biznesu pozyskano nowe i powiększono już istniejące oddziały łącznie 9 firm, co przyniosło ok. 790 nowych miejsc pracy (wyszczególnienie w tabeli).

 

10_tbs_piotrkowska-004_798x533
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. INFRASTRUKTURA

Cześć poświęcona głównie rozwojowi mieszkalnictwa, systemów wodociągowych, kanalizacyjnych, ciepłowniczych, oświetleniowych oraz gospodarce odpadami.

  • Wykresy słupkowe obrazują zasoby mieszkaniowe w Gdańsku oraz liczbę nowych mieszkań oddanych do użytku w latach 2012-18. Dynamika na rynku budowlanym w Gdańsku rośnie od 2017 r. i powinna utrzymać się także w r. 2019. 47 proc. nowych mieszkań w roku raportowym powstało na dolnym tarasie.
  • Na koniec 2018 r. w Gdańsku było 17 391 mieszkań komunalnych, o 43 więcej niż rok wcześniej. Zasób TBS zwiększył się o 77 lokali i wynosił 2916 mieszkań. W opracowaniu jest więcej szczegółowych informacji na ten temat.
  • Grupa GPEC wybudowała bądź zmodernizowała ok 36 km sieci ciepłowniczej, łączna długość sieci wyniosła blisko 700 km, przyłączono do niej 310 obiektów.

 

 • Gdańsk osiągnął poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użytku papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na poziomie 44 proc. Drogę do tego poziomu (wyższego niż wymaga prawo) prześledzić można na wykresie (dane za lata 2013-18).

 

 • Rozdział kończy lista najważniejszych inwestycji  i projektów w obszarze infrastruktury 2018 roku.

 

11_2018-07-04_skrzyzowanie_chelm_020_799x533.JPG
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 1. MOBILNOŚĆ I TRANSPORT

Rozdział poświęcony szeroko pojętemu transportowi: od ruchu pieszego po lotniczy. Uwzględnia działania podjęte w 2018 r.  w zakresie poprawy infrastruktury dla pieszych i rowerzystów.

 • W 2018 r. Rada Miasta Gdańska przyjęła Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Gdańska, który ustala strategiczne kierunki rozwoju transportu do 2030 r., uwzględniając zmiany zachowań transportowych ostatnich lat.
 • Od 1 lipca 2018 r. blisko 64 tys. uczniów do 24 roku życia zyskało prawo do bezpłatnej komunikacji miejskiej. Koszt tej ulgi w 2018 r. wyniósł ok. 4 mln 366 tys. zł.
 • Zbudowano lub zmodernizowano ponad 29 km chodników w Gdańsku, 63,5 proc. dróg publicznych w mieście to ulice z uspokojonym ruchem (tempo 30). Rozwój ich sieci w latach 2012-18 zebrano w jeden wykres wraz z rozwojem sieci tras rowerowych.  
 • Monitoring ruchu drogowego prowadzony w 28 lokalizacjach wykazał 5,4 mln przejazdów rowerowych w 2018 r. - wzrost o 17,5 proc. w porównaniu z rokiem 2017.
 • Proces przyrostu pasażerów komunikacji miejskiej na przestrzeni lat obrazuje - między rokiem 2012 a 2018 r. przybyło w Gdańsku 13 mln pasażerów. W raporcie scharakteryzowano także strukturę taboru (w formie tekstu i tabeli), podano długość linii autobusowych (były dłuższe o 44 km w porównaniu z rokiem 2017) i tramwajowych.
 • 10 listopada 2018 r. oddano do użytku most 100-lecia Niepodległości na Wyspę Sobieszewską służący przeprawie przez Martwą Wisłę.
 • Tabela przedstawia dane dotyczące liczby pojazdów zarejestrowanych w latach 2012-2017. W ciągu 2017 r. gdańszczanie zarejestrowali o 17,5 proc. więcej pojazdów (przede wszystkim samochodów osobowych) niż 12 miesięcy wcześniej.
 • W zestawieniu ujęto najważniejsze inwestycje i projekty 2018 r. w obszarze mobilności i transportu.

 

12_glowne_miasto-006_798x533
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Rozdział zawiera informacje na temat: stanu realizacji Gminnego Planu Programu Rewitalizacji (rewitalizacja 4 dzielnic) i innych kluczowych działań Biura Rozwoju Gdańska, struktury terenów zielonych, kąpielisk morskich i bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej (działania Komendy Miejskiej Policji i Straży Miejskiej).

 • W 2018 r. Rada Miasta Gdańska uchwaliła Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Gdańska, czyli politykę przestrzenną dla miasta w perspektywie 30 lat. W ramach partycypacji społecznej w pracach nad studium uczestniczyło blisko 3 tys. osób. Drugi bardzo ważny dokument to Uchwała Krajobrazowa Gdańska - narzędzie ochrony krajobrazu i ładu przestrzennego.
 • Na koniec 2018 r. w Gdańsku obowiązywało 677 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (plus 75 w trakcie sporządzania) - w 2012 r. było 506 mpz. Rozwój sieci planów przedstawia wykres.
 • Nowością w zagospodarowaniu zieleni w Gdańsku są ogrody deszczowe i parki kieszonkowe. Pierwsze powstały w 2018 r., w raporcie opisano ich rolę.
 • Rozdział zawiera najważniejsze inwestycje i projekty 2018 r. w obszarze przestrzeni publicznej.

 

13_park_przymorze-007_798x533
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2018

Rozdział zawiera szczegółowe statystyki na temat ewolucji budżetu obywatelskiego w Gdańsku, który do 2018 r. miał sześć edycji (na lata 2014 - 2019; głosowane w latach 2013-2018 r.). Zawiera również listę projektów poddanych głosowaniu w 2018 r. (BO`2019) i wybranych do realizacji oraz zestawienie 126 projektów BO realizowanych w 2018 r. (BO 2016, 17 i 18) zawierające zakres wykonanych prac i szacowany koszt całkowity.

 • Pula środków finansowych przeznaczonych na sześć edycji BO w Gdańsku wyniosła w sumie 72,8 mln zł (wyszczególnienie w formie wykresu).

 

15_spacer_majowy-011_798x533
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl
 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII W 2018 R.

“Strategia Rozwoju Miasta Gdańska 2030 plus” i jej integralna część jaką jest dokument “Gdańsk Programy Operacyjne 2023” to nadrzędne instrumenty zarządzania rozwojem Gdańska. Programy Operacyjne zawierają konkretne działania rozwojowe dla Gdańska, ujęte w dziewięć obszarów:

 • Edukacja
 • Zdrowie Publiczne i Sport
 • Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska
 • Kultura i Czas Wolny
 • Innowacyjność i Przedsiębiorczość
 • Atrakcyjność Inwestycyjna
 • Infrastruktura
 • Mobilność i Transport
 • Przestrzeń Publiczna.

Nad wdrażaniem założeń każdego z dziewięciu Programów Operacyjnych czuwają koordynatorzy, a działania realizowane są przez konkretne Programy Strategiczne, które często obejmują więcej niż jeden z dziewięciu obszarów Programów Operacyjnych. Gminny Program Rewitalizacji np. dotyczy obszarów: przestrzeń publiczna oraz integracja społeczna i aktywność obywatelska.

W ramach Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi z kolei (poza oczywistym celem rozwoju aktywności obywatelskiej i integracji społecznej), realizowane są także działania dotyczące edukacji, kultury i zdrowia publicznego, ponieważ Miasto zleca NGO`som wykonywanie zadań z tych obszarów.

Opracowanie zawiera sprawozdanie z realizacji 35 Programów Strategicznych w 2018 r.

 

14_2019-03-28_sesja_RMG_045_800x465.JPG
Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl
 1. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI UCHWAŁ RADY MIASTA GDAŃSKA podjętych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 r.

W analizowanym przedziale czasowym RMG podjęła ogółem 394 uchwały, 4 apele i jedno oświadczenie; 6 uchwał dotyczyło spraw formalnych.

388 uchwał przekazano do realizacji Prezydentowi Miasta Gdańska, stan ich realizacji przedstawiono w formie tabeli z podziałem na odpowiedzialne za wprowadzenie ich w życie wydziały urzędu/jednostki miasta. Najwięcej uchwał trafiło do Biura Rozwoju Gdańska i Wydziału Rozwoju Społecznego (po 76).

W dalszej części opracowania opisano szczegółowo stan realizacji poszczególnych uchwał.


Zobacz zapis konferencji, na której zaprezentowano raport:

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów