• Start
  • Wiadomości
  • 5 mln zł więcej od Gdańska dla organizacji pozarządowych w 2018 roku

5 mln zł więcej od Gdańska dla organizacji pozarządowych w 2018 roku

W mieście działa 1 116 stowarzyszeń, 420 fundacji, 350 stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, w tym 55 uczniowskich klubów sportowych. Miasto postanowiło, że w przyszłym roku przeznaczy na wsparcie NGO-sów blisko 55 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż w obecnym. Najwięcej pieniędzy trafi do pomocy społecznej.
26.10.2017
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Prezydent Miasta Gdańska co roku nagradza najlepsze organizacje pozarządowe w mieście. W styczniu tego roku, w Europejskim Centrum Solidarności, odbyła się gala wręczenia Nagrody Prezydenta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego dla wyróżniających się organizacji trzeciego sektora

Na październikowej sesji Rady Miasta uchwalono „Program współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Opracowanie programu zajęło zespołowi - który składał się z przedstawicieli organizacji pozarządowych i urzędników miejskich - kilka miesięcy. Został on pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego, a jego założenia skonsultowano też z trzecim sektorem.

W ramach Programu Miasto przeznaczy na współpracę z organizacjami pozarządowymi 55 mln zł, czyli o 5 mln zł więcej niż w roku obecnym. Najwięcej, bo blisko 36 mln przeznaczonych będzie na pomoc społeczną, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, jak również w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz wyrównywania szans takich rodzin.

Miasto Gdańsk będzie wzmacniało działające w mieście organizacje społeczne na każdym etapie ich rozwoju, również pod kątem specjalistycznych usług wsparcia: rozwijać współpracę z NGO w obszarze innowacji społecznych oraz uczyć jak pozyskiwać finansowanie z innych źródeł, niż dotacje publiczne.

Konsekwentnie rozwijana będzie sieć domów sąsiedzkich i tworzonych wokół nich lokalnych koalicji dzielnicowych i partnerstw ogólnomiejskich.
Pod koniec 2017 roku zostaną wprowadzone i obowiązywać będą na rok kolejny, elektroniczne wnioski o dotacje w ramach otwartych konkursów ofert dla organizacji pozarządowych.

Nowością będzie upowszechnianie inicjatyw lokalnych, czyli wspólnej realizacji działań przez samorząd i mieszkańców za pośrednictwem organizacji społecznych.

Według ewidencji Urzędu Miejskiego w mieście działa 1 116 stowarzyszeń, 420 fundacji, 350 stowarzyszeń kultury fizycznej i związków sportowych, (w tym 55 uczniowskich klubów sportowych).

TV

To przedszkole jest wzorem