Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki

W piątek, 24 maja, na Scenie Teatralnej NOT pry ul. Rajskiej w Gdańsku odbędzie się Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki. O kobietach zagrają i zaśpiewają utalentowani soliści, którym towarzyszyć będzie Orkiestra Kameralna i tancerze. Dla naszych Czytelników mamy podwójne bilety na to wydarzenie, wystarczy wziąć udział w konkursie.
22.05.2024
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grafika, na której są dwie eleganckie kobiety w czerwonych sukniach i dwóch mężczyzn w czarnych koszulach i czerwonych muszkach. Kobiety są w ramach obrazu, nad nimi napis: Portret kobiety
Koncert odbędzie się w piątek, 24 maja, na Scenie Teatralnej NOT przy ul. Rajskiej 6 w Gdańsku
fot. Materiały organizatora

Koncert dla mam

Arie Carmen Georgesa Bizeta, Flower Duet z opery Lakmé Leo Delibes’a, aria Julii z Romeo i Julii Charlesa Gounoda, utwory ze specjalną dedykacją dla mam m.in. "Kołysanka dla Okruszka", "Nie dokazuj", "Dziękuję Mamo", walc Wojciecha Kilara z filmu "Trędowata", temat przewodni Andrzeja Kurylewicza z serialu "Dom", czy światowe prawykonanie utworu “Morze” - kompozycji Beniamina Baczewskiego, która zapewniła mu wygraną w Międzynarodowym Projekcie “Butterfly”.

To wszystko - i wiele więcej - podczas Portretu Kobiety - Koncertu z okazji Dnia Matki, który odbędzie się w piątek, 24 maja, na Scenie Teatralnej NOT pry ul. Rajskiej w Gdańsku o godz. 19.00. 

O kobietach zagrają i zaśpiewają utalentowani soliści: Paulina Araśniewicz - sopran, Agnieszka Karpińska - mezzosopran, Maciej Naczk - baryton. Towarzyszyć im będzie Orkiestra Kameralna pod kierownictwem Beniamina Baczewskiego oraz Tancerze Milo Group (choreografia Sylwia Balt). 

Więcej o wydarzeniu i biletach

KONKURS DLA CZYTELNIKÓW

Dla naszych Czytelników mamy 2 podwójne bilety na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki. Żeby je otrzymać należy napisać w kilku zdaniach:

za co kochasz, lubisz, szanujesz, podziwiasz swoją mamę.

Jeden uczestnik może przesłać jedną odpowiedź.

W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców, którzy otrzymają jeden podwójny bilet na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.

Odpowiedzi z podaniem własnego imienia i nazwiska należy przesyłać do czwartku, 23 maja, do godz. 12.00 na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila prosimy wpisać: DZIEŃ MATKI.

WAŻNE: Każdy uczestnik konkursu pod odpowiedzią wysłaną na adres e-mail: redakcja@gdansk.pl zobowiązany jest dopisać: "Zapoznałem się z treścią regulaminu".

Zwycięzcy o sposobie odebrania nagrody zostaną poinformowani drogą elektroniczną na adres mail, z którego została wysłana odpowiedź na zadane pytanie konkursowe. 

Regulamin Konkursu „Bilety na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki

 

I. Warunki ogólne

1. Organizatorem Konkursu „Bilety na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki” zwanym dalej Konkursem jest: Gdańskie Centrum Multimedialne Spółka z o. o.z siedzibą w Gdańsku, 80-601 Gdańsk, ul. Prof. Witolda Andruszkiewicza 5, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000651507, kapitał zakładowy w wysokości 250.000,00 zł wpłacony w całości. NIP: 5833222796, REGON: 366033639

2. Konkurs jest przeprowadzony na portalu Gdańsk.pl.

3. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 09, poz. 1540,).

4. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, zarządzany ani powiązany z innymi podmiotami.

5. W trakcie trwania Konkursu treść Regulaminu Konkursu będzie dostępna do wglądu w artykule konkursowym na stronie www.gdansk.pl.

6. Konkurs jest organizowany na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

7. Udział w Konkursie możliwy jest tylko na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.


II. Czas trwania Konkursu

1. Konkurs przeprowadzony jest od 22.05.2024 od godz. 8.00 do 23.05.2024 do godz. 12.00.


III. Uczestnicy Konkursu

1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 18. rok życia oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych, będąca konsumentem w rozumieniu art.22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. Z Konkursu wyłączeni są pracownicy Organizatora, osoby wyznaczone przez Organizatora lub Partnera do przeprowadzenia nadzoru nad przebiegiem Konkursu, pracownicy podmiotów współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, jak również osoby bezpośrednio zaangażowane w przygotowanie Konkursu, pracownicy którejkolwiek z agencji lub podmiotów reklamowych współpracujących z Organizatorem lub Partnerem, a także członkowie najbliższej rodziny tych osób.

3. Przez członków najbliższej rodziny, o których mowa w pkt. 3.2 powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik Konkursu musi:

  1. wykonać zadanie konkursowe poprzez wysłanie odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl z dopiskiem DZIEŃ MATKI.
  2. zaakceptować Regulamin Konkursu poprzez złożenie przez Uczestnika w w/w mailu oświadczenia o następującej treści: "Zapoznałem się z regulaminem konkursu", „Znam regulamin konkursu”, "Zgadzam się z warunkami regulaminu konkursu" albo innego podobnego i jednoznacznego w treści oświadczenia Uczestnika o zgodzie na warunki Konkursu przewidziane Regulaminem.

5. Każda osoba, która spełni wszystkie warunki podane w ust. 1 oraz 4 powyżej, staje się uczestnikiem Konkursu (dalej „Uczestnik”).


IV. Zasady Konkursu

1. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest zgłoszenie poprzez wypełnienie zadania konkursowego. Wysyłając zgłoszenie osoba staje się Uczestnikiem Konkursu.

2. Zadanie konkursowe polega na:

  1. Opisaniu w kilku zdaniach: za co kochasz, lubisz, szanujesz, podziwiasz swoją mamę.
  2. Wysłaniu powyższej odpowiedzi na adres mail: redakcja@gdansk.pl. W temacie maila wpisać: DZIEŃ MATKI. 
  3. Jeden uczestnik może opublikować jedną odpowiedź na zadanie konkursowe.
  4. W konkursie zostanie wyłonionych 2 zwycięzców, którzy otrzymają jeden podwójny bilet na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki. 
  5. Zwycięzców wybierze Jury Konkursowe na podstawie kreatywności, walorów artystycznych oraz oryginalności udzielonej odpowiedzi.
  6. Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwać będzie komisja konkursowa.
  7. Zwycięzcy konkursu zostaną powiadomieni o wygranej indywidualnie drogą elektroniczną (e-mail).

8. Jeżeli liczba zgłoszeń będzie mniejsza niż liczba nagród bądź udzielona odpowiedź nie będzie spełniała kryteriów kreatywności oraz oryginalności lub będzie pozbawiona walorów artystycznych – zgodnie z postanowieniami Regulaminu nie przyznana Nagroda pozostaje w dyspozycji Organizatora.

9. W Konkursie wezmą udział wyłącznie zgłoszenia, które dotrą do Organizatora w okresie trwania Konkursu określonym w pkt. 2.1, spełniające warunki Regulaminu.

10. Zwycięzca zostanie poinformowany o możliwości i sposobie odebrania nagrody najpóźniej dzień po rozstrzygnięciu konkursu.

12. Zwycięzca wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Organizatora dzieł stworzonych w ramach Konkursu na wszelkich polach eksploatacji i w nieograniczonym terminie.


V. Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na podstawie niniejszego regulaminu jest Organizator.

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu są przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym w celu przeprowadzenia Konkursu, komunikowania się z Uczestnikami, wydania Nagród oraz obsługi reklamacji. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie konieczne do należytego przeprowadzenia Konkursu. Po upływie tego okresu dane osobowe Uczestników zostaną usunięte.

3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie oraz otrzymania nagrody lub rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. W tym celu należy skontaktować się z Organizatorem za pośrednictwem funkcjonalności serwisu Facebook.

4. W związku z prowadzeniem Konkursu, od Uczestników zbierane będą następujące dane osobowe Uczestników: ID konta użytkownika w Serwisie (Nick), a od Zwycięzcy dodatkowo imię i nazwisko.

5. Zwycięzca konkursu udziela zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora wg następującej formuły: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych osobowych w celu realizacji Konkursu "Bilety na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki", wydania Nagród oraz obsługi reklamacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.


VI. Nagrody

1. Nagrodami w konkursie są 2 podwójne bilety na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki.

2. Każdy ze zwycięzców otrzyma jeden podwójny bilet na Portret Kobiety - Koncert z okazji Dnia Matki.

3. Nagrody nie podlegają wymianie na inne nagrody lub ekwiwalent pieniężny.


VII. Wydawanie nagród

1. O odbiorze nagród zwycięzcy zostaną poinformowani drogą elektroniczną (e-mail).

2. Każdemu Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia reklamacji związanej z Konkursem – począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu, czyli od 22.05.2024r. do dnia 23.05.2024 r. (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje, które zostaną wysłane po terminie 23.05.2024 r. nie będą rozpatrywane. Reklamacje należy zgłaszać wyłącznie w formie pisemnej listem poleconym, na adres Organizatora z dopiskiem „Reklamacja”. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres Uczestnika, przyczynę reklamacji wraz z jej uzasadnieniem oraz podpis.

3. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 7 dni roboczych od daty ich otrzymania. O decyzji Organizatora Uczestnik zostanie powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty otrzymania reklamacji (decyduje data stempla pocztowego).

4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna.


VIII. Inne postanowienia

1.Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne.

2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w czasie trwania Konkursu wynikających z nadużyć ze strony Uczestnika, w tym w szczególności złamania przez Uczestnika zasad Regulaminu Konkursu, Organizator ma prawo nieodwołalnie wykluczyć danego Uczestnika z Konkursu.

3. Organizator zastrzega sobie prawo powierzenia wykonania poszczególnych czynności organizacyjnych, administracyjnych i innych w ramach realizacji Konkursu, podwykonawcom Organizatora.

4. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie, związane z jego funkcjonowaniem Uczestnik Konkursu może uzyskać wysyłając wiadomość prywatną na redakcja@gdansk.pl z dopiskiem DZIEŃ MATKI.

5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z Konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla Organizatora Konkursu.

7. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących ustaw.

8. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.

 

Polityka prywatności

 

TV

Kolorowa Parada Seniorów w sercu Gdańska