• Start
  • Wiadomości
  • Pomorskie Centrum Inwestycyjne. Tereny przemysłowo-portowe na Stogach 

Pomorskie Centrum Inwestycyjne. Tereny przemysłowo-portowe na Stogach 

Obszar PCI, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest terenem przeznaczonym pod rozwój infrastruktury przemysłowo-portowej. Cały obszar inwestycji obejmuje 67 ha, z czego 45 jest przeznaczonych dla inwestorów komercyjnych. Decyzje dotyczące usunięcia zieleni na tym terenie, wydawane przez Wydziała Środowiska, nakładają na inwestora obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych. Zgodnie z decyzją, liczba drzew, które zostaną nasadzone jest wielokrotnie wyższa od tych, które mogą zostać usunięte.
13.07.2021
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Obszar Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest terenem przeznaczonym pod rozwój infrastruktury przemysłowo-portowej
Obszar Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest terenem przeznaczonym pod rozwój infrastruktury przemysłowo-portowej
fot. Jerzy Pinkas/gdansk.pl

 

 

Utworzenie parku inwestycyjnego jakim jest Pomorskie Centrum Inwestycyjne odbywa się w dwóch etapach. 

Pierwszy z nich obejmuje utworzenie niezbędnej infrastruktury drogowej. W ramach tego etapu utworzona została droga wewnętrzna o długości około 1,3 km oraz infrastruktura łącząca teren parku z terenami Pomorskiego Centrum Logistycznego czy Terminalem Kontenerowym DCT. W ramach drugiego etapu, równolegle do projektów inwestorów, przystępuje się do prac związanych z budową centralnego systemu odwodnieniowego. W związku z tym, że teren objęty inwestycją jest obszarem narażonym na możliwość występowania podtopień, zdecydowano się na utworzenie dwóch zbiorników retencyjnych. Jednym z nich jest zbiornik infiltracyjno-retencyjny. Jest to typ zbiornika, który zostanie utworzony z maksymalnym zachowaniem drzewostanu. 

Równocześnie w ramach drugiego etapu utworzony zostanie Plac Północny, na którym zlokalizowane zostaną hale magazynowe oraz place składowe.

W związku z realizacją obu etapów, tj. utworzeniem obu zbiorników retencyjnych, dróg dojazdowych, pasów technologicznych, hal magazynowych i placów składowych, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego wystąpiła do Wydziału Środowiska Urzędu Miejskiego w Gdańsku z czterema wnioskami o wydanie decyzji zezwalających na usunięcie zieleni. 

Sumarycznie, we wnioskach ujęto 247 szt. drzew, głównie z gatunku olcha oraz 61,6 m2 krzewów. Prezydent Miasta Gdańska wydał decyzje zezwalające na usunięcie zieleni uwzględnionej w wymienionych wnioskach pod warunkiem wykonania nasadzeń zastępczych w liczbie 351 szt. drzew oraz opłaty za usunięcie krzewów w wysokości 2464 zł.


Pomorskie Centrum Inwestycyjne to przestrzeń przeznaczona na dwa duże i szereg mniejszych projektów inwestycyjnych
Pomorskie Centrum Inwestycyjne to przestrzeń przeznaczona na dwa duże i szereg mniejszych projektów inwestycyjnych
fot. gdansk.pl

 

Na terenie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego zlokalizowane zostaną również dwie inwestycje utworzone przez podmioty prywatne. Do Wydziału Środowiska wpłynęły wnioski o wydanie zezwolenia na usunięcie zieleni w związku z realizacją obu inwestycji. We wnioskach ujęto łącznie około 1200 szt. drzew. 

Ze względu na to, że oba wnioski są procedowane, wskazana liczba może ulec zmniejszeniu po weryfikacji dokumentacji oraz przeprowadzeniu oględzin w terenie. Bez względu na liczbę drzew, których będzie dotyczyła decyzja, wnioskujący będą mieli obowiązek wykonania nasadzeń zastępczych, które skompensują ewentualną wycinkę.

W obrębie planowanych inwestycji znajduje się również obszar o powierzchni 6,6 ha będący lasem. Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego wystąpiła do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych z wnioskiem o trwałe wyłączenie z produkcji leśnej obszaru o powierzchni 1,5786 ha. W ramach decyzji ustalono należność za wyłączenie gruntów, którą wpłacono na wskazane przez Dyrekcję konto. Z podobnymi wnioskami o wyłączenie z produkcji leśnej wystąpiły podmioty prywatne realizujące inwestycje w obrębie Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego.

Obszar Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jest terenem przeznaczonym pod rozwój infrastruktury przemysłowo-portowej. W ramach planowanych na tym terenie inwestycji powstanie m.in. największa w Europie fabryka systemów magazynowania energii, którą wybuduje firma Northvolt.

Northvolt to europejski dostawca wysokiej jakości ogniw i systemów bateryjnych, wytwarzanych w sposób zrównoważony dla środowiska. Firma założona w 2016 roku poczyniła szybkie postępy w swojej misji dostarczania najbardziej ekologicznej baterii na świecie o minimalnym śladzie węglowym i urosła do ponad 1000 pracowników. Zlokalizowana jest w Szwecji, Niemczech i Polsce. Do partnerów biznesowych i klientów Northvolt należą m.in. ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vatenfall, Vestas I Volkswagen Group. 

W Gdańsku, razem z zakładem produkcyjnym zbudowane zostanie centrum badawczo-rozwojowe. Dzięki temu łącznie powstanie 500 nowych miejsc pracy.

oprac. AU

 

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów