• Start
  • Wiadomości
  • Plan dla Jelitkowa: rozwój, ale z poszanowaniem wartości historycznych miejsca. Zabytkowe budynki pozostaną miejskie

Plan dla Jelitkowa: rozwój, ale z poszanowaniem wartości historycznych miejsca. Zabytkowe budynki pozostaną miejskie

„Gdańsk patrzy na morze” - pod takim hasłem pod koniec 2020 roku władze Gdańska przedstawiały kompleksowy plan zagospodarowania terenów w pasie nadmorskim. Teraz czas na kolejny etap. Na styczniowej sesji Rady Miasta złożony zostanie - uzgodniony wcześniej z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla Jelitkowa.
20.01.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Wizualizacja - plac w Jelitkowie
Wizualizacja - plac w Jelitkowie
mat. UMG

- Wioska rybacka w Jelitkowie, ulica Bałtycka to serce Jelitkowa, dlatego chcemy, by to cenne miejsce pozostało w rękach publicznych, żeby było miejscem, w którym będzie eksponowana sztuka, rękodzieło, a także będzie gastronomia – zapewnia Piotr Grzelak, zastępca prezydenta. - Chcemy, by było to stare - nowe centrum Jelitkowa. Mamy nadzieję, że na najbliższej sesji uchwalony zostanie plan miejscowy umożliwiający dalsze działania na tym obszarze. Remont chat wymaga dużych nakładów finansowych, ale są na tyle cenne, że warto by pozostały publiczną własnością.

Ten kierunek to zmiana w dotychczasowym podejściu miasta. Pierwotnie przewidywano formułę partnerstwa publiczno-prywatnego dla tej lokalizacji, a obiekty zabytkowe miały stać się elementem obiektu sanatoryjno-hotelowego.

Link do konferencji z 2020 roku - tutaj 

 

Plan Miejscowy Jelitkowo: rejon ulic Kaplicznej i Bałtyckiej

Obszar planu miejscowego obejmuje atrakcyjną nadmorską lokalizację z historycznym, unikatowym charakterem wsi rybackiej. Celem sporządzenia planu jest określenie sposobu zagospodarowania i zabudowy z poszanowaniem wartości historycznych miejsca.

Projekt planu wpisuje się w politykę poprawy jakości funkcjonalno-wizerunkowej obszaru, umożliwiając rozwój usług turystyki, kultury, sztuki i gastronomii przy zachowaniu skali i charakteru historycznego założenia oraz poprawę atrakcyjności przestrzeni publicznych i jakości życia mieszkańców oraz turystów korzystających z kąpieliska Jelitkowo.

Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów, w tym funkcji usługowej dla chat rybackich – turystyki, rekreacji, gastronomii, kultury, oświaty, działalności artystycznej lub rzemieślniczej, oraz parametrów urbanistycznych zachowują walory krajobrazowe, poprawiają warunki inwestowania oraz umożliwiają wykreowanie atrakcyjnych przestrzeni miejskich. Pozwalają również na optymalne wykorzystanie terenów inwestycyjnych poprzez m.in. dopuszczenie nowej zabudowy dostosowanej skalą do charakteru zabudowy historycznej oraz remonty i modernizacje chat rybackich wpisanych do rejestru zabytków i pozostałych budynków o walorach kulturowych. 

Plan daje możliwość realizacji zabudowy mieszkaniowo-usługowej i usługowej, która wzmocni walory turystyczno-rekreacyjne Jelitkowa i poprawi warunki zamieszkiwania. Realizacji celów publicznych: ochronę cennego dziedzictwa historycznego, jakim są dawne chaty rybackie, wytworzenie przestrzeni publicznych w formie woonerfów (ul. Bałtycka, ul. Piastowska), realizację ciągów pieszych łączących ulicę Bałtycką z ulicą Piastowską oraz bulwarem nadmorskim (ul. Jantarowa). Możliwe będzie również zapewnienie parterów usługowych wzdłuż ulicy Piastowskiej i bulwaru nadmorskiego, utrzymanie parkingu w sąsiedztwie bulwaru nadmorskiego i plaży oraz co niezmiernie istotne, ochronę drzewostanu – szpalerów i pojedynczych okazów drzew, ochronę zieleni łęgowej.

Przyjęte w projekcie planu regulacje zostały wypracowane w długotrwałym procesie konsultacji z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Wizualizacja: tak mogą wyglądać okolice ulicy Bałtyckiej
Wizualizacja: okolice ulicy Bałtyckiej. Projekt dotyczący Wioski Rybackiej obejmuje modernizację praktycznie całego zasobu nieruchomości gminnych, w tym najcenniejszych chat rybackich przy ul. Bałtyckiej. Szacunkowy koszt to 16 mln zł.
mat. UMG

 

Priorytet rewitalizacji

Budynki komunalne w obrębie dawnej osady rybackiej w Jelitkowie, stanowią jeden z priorytetowych obszarów przygotowywanych obecnie do rewitalizacji. Jest to kolejny zakres, stanowiący kontynuację dotychczasowych działań. W przypadku rejonu ul. Bałtyckiej, niezbędnym elementem do tego celu jest przyjęcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W trakcie opracowania jest plan inwestycyjny dla wszystkich budynków miejskich w tym rejonie. Realizacja prac możliwa będzie po wykonaniu pełnej dokumentacji zgodnej z zaleceniami Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Gdańskie Nieruchomości w piśmie wysłanym 3 grudnia 2021 r. zwróciły się do PWKZ z prośbą o spotkanie w celu omówienia zagadnień dotyczących zagospodarowania całości obszaru. Po odpowiedzi ze strony konserwatora możliwe będą dalsze działania.

Na podstawie opracowanej dokumentacji wykonana zostanie kompleksowa modernizacja zespołu domów rybackich oraz pozostałych budynków miejskich.

- Jelitkowo to obszar, który wymaga modernizacji i odnowienia, obszar o potencjale kurortu, tak jak zresztą było przed wojną i na przełomie XIX i XX w. Teren, o którym długo dyskutowaliśmy z konserwatorem zabytków. To były też dyskusje z radnymi i przede wszystkim z mieszkańcami - mówił przed rokiem prezydent Aleksandrowicz.

Projekt dotyczący Wioski Rybackiej obejmuje modernizację praktycznie całego zasobu nieruchomości gminnych, w tym najcenniejszych chat rybackich przy ul. Bałtyckiej. Będzie to finansowane z wpływów ze sprzedaży wolnych terenów. Szacunkowy koszt to 16 mln zł.

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów