• Start
  • Wiadomości
  • Pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

LXX sesja RMG. Pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W czwartek, 30 listopada, podczas LXX sesji Rady Miasta Gdańska, radni podjęli m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: cztery plany uchwalono i odstąpiono od prac nad jednym. Ponadto radni podjęli uchwały dotyczące zmiany statutu Biura Rozwoju Gdańska oraz tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.
30.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
mapa z zaznaczonymi granicami planow
Mapa z zaznaczonymi granicami planów zagospodarowania przestrzennego
mat. BRG

Rejony objęte uchwałami

Przyjęty przez radnych plan Olszynka – rejon ulicy Zawodzie (druk 1845uzasadnienie) pozwala na wprowadzenie zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej w bliskim sąsiedztwie Śródmieścia, co zróżnicuje ofertę mieszkaniową w Gdańsku i zwiększy atrakcyjność dzielnicy Olszynka. W planie zarezerwowano teren pod niezbędny do prawidłowego funkcjonowania lokalny układ drogowy.

Szadółki rejon ulicy Nowej Jabłoniowej (druk 1843); uzasadnienie) to kolejny uchwalony podczas sesji miejscowy plan. Jego zapisy umożliwiają powiększenie terenu zieleni w rejonie Zielonego Stawu, sukcesywnie zagospodarowywanego w ramach Budżetu Obywatelskiego. Dzięki temu wokół stawu będzie mógł powstać teren zieleni powiązany kompozycyjnie z placami i usługami przewidzianymi na północ od planowanej ul. Nowej Jabłoniowej oraz z miejscem wyznaczonym pod budowę domu społecznego w części północnej terenu zieleni publicznej. Plan pozwala także na realizację, zgodnej z wytycznymi karty Gdańskich Przestrzeni Lokalnych, przestrzeni ogólnodostępnej w sąsiedztwie Zielonego Stawu – placu z dostępem do usług w parterach – oraz intensyfikację zabudowy mieszkaniowej; wyznaczono również tereny pod nową szkołę i usługi sportu. Zmiany przestrzenne w tym rejonie są efektem korekty układu drogowego, związanej z powstaniem ulicy tzw. Nowej Jabłoniowej. Plan był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu w związku z uwzględnieniem części uwag zgłaszanych przez mieszkańców.

Uchwalony plan Brzeźno rejon ulic Uczniowskiej i Gdańskiej (druk 1840uzasadnienie) umożliwia realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej na terenach po dawnej oczyszczalni ścieków Zaspa. Zapisy planu pozwalają także na wykreowanie nowej, atrakcyjnej i dostępnej przestrzeni publicznej oraz powiązań transportowych o charakterze ulic miejskich – tzw. ul. Nowej Gdańskiej, ul. Uczniowskiej z trasą tramwajową po północnej stronie, a także ciągów pieszych i rowerowych. Ponadto w planie przewidziano teren pod funkcje społeczne, na którym w przyszłości może powstać szkoła. Wskazano również nowe tereny zieleni publicznej oraz zapewniono ochronę walorów przyrodniczo-krajobrazowych już istniejącej zieleni wysokiej, w tym kompleksu leśnego we wschodniej części terenu, zapewniając tym samym powiązania przyrodnicze i rekreacyjne dla obecnych i nowych mieszkańców.

Plan Rejon kąpieliska morskiego Stogi II (druk 1841 + autopoprawkauzasadnienie) zakłada realizację celów publicznych, które umożliwią rozwój kąpieliska morskiego Stogi w kierunku wschodnim. Plan pozwala na urządzenie oraz zagospodarowanie wejść na plażę nr 25 i 26, budowę toalet i natrysków oraz infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej. W zapisach ujęto również ciągi piesze i pieszo-rowerowe prowadzące do wejścia nr 25 oraz park leśny w rejonie wejścia nr 26. Plan gwarantuje ochronę reliktów dawnego kąpieliska morskiego oraz wartości przyrodniczych wydm i lasów nadmorskich. Plan w niniejszych granicach był dwukrotnie wykładany do publicznego wglądu.

Wytyczne

W ramach procedury zostały również przygotowane wytyczne dla projektantów, jednostek miejskich i osób zainteresowanych możliwością zagospodarowania obszarów wejścia nr 25 i 26, które w sposób przystępny przedstawiają możliwości realizacji rekreacyjnych przestrzeni publicznych w rejonie dojść do plaży Stogi. Są one spójne z planowanym zagospodarowaniem w rejonie pętli tramwajowej, które ma powstać na podstawie zwycięskiej pracy w ramach konkursu studialnego na koncepcję urbanistyczno-architektoniczną strefy wejściowej na plażę Stogi, rozstrzygniętego w czerwcu 2022 r.


OBEJRZYJ CAŁĄ LXX SESJĘ RADY MIASTA GDAŃSKA

 

Odstąpienie od projektu

Decyzją radnych odstąpiono od prac na projektem planu Siedlce rejon ulic Kartuskiej i Seweryna Goszczyńskiego II (druk 1830; uzasadnienie). Plan miał na celu ujednolicenie warunków urbanistycznych dla obszaru pozostającego w rękach jednego inwestora. Projekt planu został przedstawiony Pomorskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków i uzyskał decyzję odmowną; pomimo podjęcia rozmów z konserwatorem w zakresie wypracowania spójnej i zrównoważonej wizji zagospodarowania tego terenu, nie udało się uzyskać pozytywnego stanowiska, co spowodowało zawieszenie prac nad planem na kilka lat. Jednocześnie inwestor podjął starania o uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy na planowaną przez siebie inwestycję mieszkaniowo-usługową. Ostatecznie właściciel taką decyzję uzyskał, a następnie otrzymał pozwolenie na budowę zespołu dwóch budynków mieszkalnych z usługami w parterze i garażami podziemnymi, co spowodowało, że dalsze procedowanie niniejszego projektu planu było niecelowe.

LXX sesja RMG. Uchwały o dofinansowaniach z budżetu miasta

Zmiana statutu Biura Rozwoju Gdańska

Radni podjęli także uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Biura Rozwoju Gdańska (druk 1844uzasadnienie). W związku z wejściem w życie przepisów ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw zasadnym było wprowadzenie zmian do statutu jednostki i określenie jej zadań zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami. Dotyczy to w szczególności powierzenia jednostce sporządzania projektu planu ogólnego w miejsce studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz ustawowych zmian w zakresie procesu partycypacji społecznej.

LXX sesja RMG. Pieniądze na programy społeczne

Tekst jednolity uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

Na początku 2023 roku Rada Miasta Gdańska przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w mieście Gdańsku. Podjęcie uchwały w trakcie bieżącej sesji (druk 1842uzasadnienie) ma na celu ujednolicenie jej treści zgodnie z obecnie obowiązującym stanem.


ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z LXX SESJI RADY MIASTA GDAŃSKA 

 

TV

Dobiega końca realizacja zakładu termicznej obróbki odpadów