Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej

Pętla Żuławska – rozwój turystyki wodnej
( Publikacja: 14.05.2009 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
loga_nowe

Informacje ogólne o Projekcie:

0

Tytuł projektu:
Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I
Numer Umowy o dofinansowanie:
POIG.06.04.00-00-009/10
Beneficjent:
Województwo Pomorskie
Partnerzy:
Województwo Warmińsko-Mazurskie
Gmina Miasto Braniewo
Gmina Braniewo
Gmina Cedry Wielkie
Gmina Miasto Elbląg
Gmina Miasta Gdańska
Gmina Miasta Krynica Morska
Miasto Malbork
Gmina Nowy Dwór Gdański
Gmina Stegna
Powiat Sztumski
Gmina Miejska Tczew
Gmina Tolkmicko
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku
Gmina Sztutowo
Zadanie Gminy Miasta Gdańska:
Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie
Jednostka Realizująca zadanie GMG:
Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku
Całkowita wartość Projektu:
87 582 207 PLN
Wartość zadania GMG:
11 603 002 PLN
Koszt kwalifikowany zadania GMG:
11 603 002 PLN
Poziom dofinansowania:
60 % wydatków kwalifikowalnych
Kwota dofinansowania zadania GMG:
6 961 801 PLN
w tym z EFRR 5 917 531 PLN
w tym z dotacji z budżetu państwa 1 044 270 PLN
Okres realizacji Projektu:
2007-2014
Okres realizacji zadania GMG:
2009-2012
Źródło dofinansowania:
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013
Fundusz:
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
Oś Priorytetowa:
6. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym
Działanie:
6.4  Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym
Instytucja Wdrażająca:
Polska Organizacja Turystyczna
Instytucja Zarządzająca:
Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (dawniej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego)

Projekt: „Pętla Żuławska - rozwój turystyki wodnej" znalazł się na 1 pozycji Listy indykatywnej projektów indywidualnych w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013, Działanie 6.4.

Celem projektu jest rozwój turystyczno-kulturalny i gospodarczy, uatrakcyjnienie obszarów miejskich oraz zwiększenie bezpieczeństwa publicznego. Wykreowanie markowego produktu turystycznego, na który składają się oryginalna kompozycja dóbr turystycznych oraz usług, z których będzie można korzystać w trakcie pobytu na terenie Żuław i Zalewu Wiślanego.

Projekt „Żuławska - rozwój turystyki wodnej. Etap I" pilotowany jest od 2005 roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Partnerami w projekcie są: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz gminy obu województw (w tym Gmina Miasta Gdańska) usytuowane na terenie Delty Wisły. Projektem został objęty obszar wodny Wisły, Martwej Wisły, Szkarpawy, Wisły Królewieckiej, Nogatu, Kanału Jagiellońskiego i inne.

W ramach projektu Gmina Miasta Gdańsk zrealizowała budowę mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie. Inwestycja umożliwiła wpływanie z rzeki Wisły na wody Martwej Wisły jednostek żaglowych o wysokich masztach. Budowa mostu otworzyła trasę Międzynarodowej Drogi Wodnej „E-70" od Amsterdamu do Kłajpedy.

{id56014}
{id56013}
Wizualizacja mostu - stan przed realizacją
Wizualizacja mostu zwodzonego - stan po realizacji

Materiały: WPR UMG

Zakres prac budowlanych obejmował:

 • budowę mostu z przęsłem otwieranym wraz z przebudową dróg dojazdowych (ok. 450m),
 • budowę instalacji niezbędnych do sterowania funkcją otwierania/zamykania przęsła zwodzonego oraz adaptację istniejącej wieży sterowniczej śluzy Przegalina na potrzeby obsługi mostu,
 • budowę odwodnienia mostu z odprowadzeniem do przebudowywanego odwodnienia dojazdów,
 • przebudowę istniejącego oświetlenia dojazdów,
 • usunięcie kolizji z istniejącymi sieciami teletechnicznymi, energetycznymi i wodociągowymi. 

Most zwodzony - parametry techniczne:

 • długość całkowita obiektu – 50,36 m
 • nośność obiektu – kl. A wg PN-85/S-10030
 • ustrój niosący to jednoprzęsłowy ruszt stalowy, który stanowią cztery dźwigary główne i poprzecznice. Dźwigary główne zaprojektowano jako stalowe blachownice spawane o zmiennej wysokości. Rozstaw pomiędzy dźwigarami skrajnymi i wewnętrznymi wynosi 3,5 m, rozstaw dźwigarów wewnętrznych wynosi 4,2 m. Pas górny dźwigara stanowi płyta ortotropowa pomostu. Zaprojektowano poprzecznice przęsłowe o przekroju blachownicy oraz poprzecznice podporowe o przekroju skrzynkowym. Do jednej z poprzecznic pośrednich mocowany jest siłownik podnoszący i zamykający przęsło zwodzone. Podparcie przęsła na przyczółku północnym realizowane jest za pomocą dwóch łożysk. Podparcie przęsła na przyczółku południowym jest realizowane za pomocą 4 łożysk. Do podparcia ustroju niosącego zaprojektowano dwa przyczółki: północny i południowy. W przyczółku północnym projektuje się komory na lokalizację mechanizmów i przeciwwagi mostu. Posadowienie przyczółków na palach. Do podnoszenia przęseł zastosowano dwa cylindry hydrauliczne.
 • elementy przekroju poprzecznego mostu:
  • jezdnia o szerokości 8,7 m
  • jednostronna (strona prawa) dwukierunkowa droga rowerowa o szerokości 2,0 m
  • jednostronny (strona prawa) chodnik dla pieszych o szerokości 1,5 m
 • spód konstrukcji mostu o rzędnej 9,60 m n. p. m. co zapewnia światło mostu zamkniętego nad poziom WWŻ równe 7,9 m
 • otwierania i zamykanie przęsła zwodzonego za pomocą siłowników hydraulicznych umieszczonych w komorze przyczółka północnego. 
l.p. Wielkość Jednostka Wielkość
1.
Wymiary przęsła:
- Długość przęsła od osi obrotu
- długość całkowita przęsła
- szerokość

m
m
m

18,70
22,58
14,70

2.
Masa przęsła t 103,7
3.
Masa przeciwwagi t 133
4.
Kąt podnoszenia przęsła deg. 700
5.
Czas otwierania/zamykania przęsła s 110
6.
Moc napędu podstawowego kW 22
7.
Ciśnienie maksymalne w układzie hydraulicznym MPa 28
8.
Wydajność maksymalna pomp hydraulicznych cm3 /obrót 100
9.
Pojemność cylindrów głównych dm3 353
10.
Moc napędu awaryjnego kW 4,0
11.
Czas otwierania awaryjnego min. 10

Generalny Wykonawca: Mostostal Warszawa S.A.

Zadanie Gminy Miasta Gdańska „Budowa mostu zwodzonego nad śluzą w Przegalinie” jest zakończone pod względem rzeczowym i finansowym. Rozliczono również Umowę o dofinansowanie w części dotyczącej tego zadania.

{id56015}
{id56016}
Most w Przegalinie - stan przed realizacją
Most zwodzony w Przegalinie - stan po realizacji

Zdjęcia: ZDiZ

{id56017}

Materiały: WPR UMG

Ogólne informacje na stronach:

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 2007-2013

 

Artykuły archiwalne: