• Start
 • Wiadomości
 • Najlepsi uczniowie w ciągu dwóch dni odebrali stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

Talenty nagrodzone. Najlepsi uczniowie w ciągu dwóch dni odebrali stypendia Prezydenta Miasta Gdańska

W Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 7 na Chełmie wręczono jednorazowe stypendia dla najlepszych gdańskich uczniów w pięciu kategoriach. Pośród uczniów wyróżnionych w poniedziałek, 4 grudnia, znaleźli się m.in. najlepsi maturzyści, laureaci lub finaliści olimpiad i turniejów przedmiotowych oraz wybitne talenty. Kolejnego dnia, w Miejskiej Hali Sportowej wręczono stypendia sportowe.
05.12.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
czwórka nastolatków stojących w rzędzie, przed nimi prezydent, gratulująca jednej z uczennic
Najlepsi gdańscy uczniowie odebrali stypendia za osiągnięcia naukowe, 4 grudnia 2023, z rąk prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz...
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Za jakie osiągnięcia uczeń może otrzymać stypendium?

Stypendium przyznawane jest najlepszym maturzystom oraz uczniom od IV klasy szkoły podstawowej szkół publicznych i niepublicznych pobierającym naukę na terenie Gminy Miasta Gdańska.

Budżet przeznaczony na jednorazowe stypendia Prezydenta Miasta Gdańska za rok szkolny 2022/2023 to 439 300 zł.

743 stypendystów to:

 • uczniowie, którzy posiadają osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu), uzyskali odpowiednią do wnioskowanej kategorii stypendium średnią ocen oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów, turniejów i olimpiad lub zawodów sportowych odpowiednich dla danej kategorii.
 • absolwenci, którzy uzyskali najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskali udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej (w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu) oraz są zwycięzcami, laureatami konkursów i turniejów lub olimpiad.

Warunkiem ubiegania się o stypendium w każdej z sześciu kategorii było uzyskanie co najmniej bardzo dobrej oceny zachowania, z wyjątkiem uczniów spełniających roczny obowiązek szkolny lub nauki w edukacji domowej.

Edukacyjni liderzy uhonorowani. Gala konkursu Gdański Nauczyciel i Dyrektor Roku

dwie dziewczyny przyjmują gratulacje od wiceprzewodniczącego
...oraz Piotr Gierszewski, wiceprzewodniczący Rady Miasta Gdańska i wiceprzewodniczący Komisji Edukacji RMG
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

Kategoria I

Stypendium może otrzymać absolwent szkoły ponadpodstawowej, który uzyskał najwyższy średni wynik procentowy w danej szkole z egzaminu maturalnego z części obowiązkowej i jednego przedmiotu dodatkowego liczony łącznie oraz uzyskał udokumentowane osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • jest zwycięzcą tj. osiągnął I miejsce w konkursie lub turnieju wojewódzkim.

Na wypłatę stypendiów w kategorii I przeznaczono 15 000 zł. Stypendystami w kategorii I zostało 5 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 3 000 zł.

Kategoria II

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej:

 • 5,0 – dla szkół podstawowych,
 • 4,8 – dla szkół ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest laureatem lub finalistą olimpiady na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie lub turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim,
 • uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca albo wyróżnienia w konkursie/turnieju na szczeblu międzynarodowym lub ogólnopolskim.

Na wypłatę stypendiów w kategorii II przeznaczono 75 500 zł. Stypendystami w kategorii II zostało 151 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 500 zł.

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z UROCZYSTOŚCI PIERWSZEGO DNIA

 

ORAZ DRUGIEGO DNIA

Kategoria III

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej:

 • 5,0 – dla szkół podstawowych,
 • 4,8 – dla szkół ponadpodstawowych,

a także spełnia jeden z poniższych warunków:

 • jest laureatem/ finalistą olimpiady na szczeblu wojewódzkim,
 • jest zwycięzcą, tj. osiągnął I, II lub III miejsce w konkursie/turnieju (innym niż sportowe) na szczeblu wojewódzkim,
 • uczniowie niepełnosprawni – osiągnięcie I, II lub III miejsca lub wyróżnienia w konkursie/turnieju na szczeblu wojewódzkim,
 • jest laureatem konkursu wojewódzkiego przedmiotowego organizowanego przez Pomorskie Kuratorium Oświaty.

Na wypłatę stypendiów w kategorii III przeznaczono 112 950 zł. Stypendystami w kategorii III zostało 251 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 450 zł.

Kategoria IV - sportowa

Stypendium może otrzymać uczeń, który uzyskał osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego w szczególności w formie wolontariatu oraz uzyskał średnią z ocen co najmniej 4,5, a także spełnia jeden z poniższych warunków:

 • zajął 1-8 miejsce na szczeblu międzynarodowym,
 • zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski w dyscyplinach i konkurencjach zaliczanych do punktacji „systemu sportu młodzieżowego” zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki,
 • zajął miejsce od 1 do 4 w Mistrzostwach Polski Osób Niepełnosprawnych.

Na wypłatę stypendiów w kategorii IV przeznaczono 140 850 zł. Stypendystami w kategorii IV zostało 313 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 450 zł.

“Motywacji nigdy za wiele” - wymiana doświadczeń podczas III Forum Wolontariatu Szkolnego w Gdańsku

Kategoria V - wybitnych talentów

Stypendium może otrzymać uczeń wskazany przez dyrektora szkoły wykazujący spektakularne osiągnięcia w dziedzinie swoich zainteresowań. Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć przygotowaną przez ucznia prezentację multimedialną przedstawiającą osiągnięcia ucznia w danej dziedzinie w formie pliku o rozmiarze max. 10 MB. Stypendium w kategorii V jeden uczeń może otrzymać tylko raz w całym okresie pobierania nauki. Komisja stypendialna dla każdego ucznia, któremu zostało przyznane stypendium przydziela tutora. Tutor we współpracy z uczniem opracowuje indywidualny program rozwoju ucznia. Program zawiera określony cel, który chce osiągnąć podopieczny oraz wskazanie w jaki sposób mogą być wydatkowane środki z przyznanego stypendium. Środki na wydatki związane z realizacją programu przekazywane są bezpośrednio do szkoły, która wnioskowała o stypendium.

Na wypłatę stypendiów w kategorii V przeznaczono 30 000 zł. Stypendystami w kategorii V zostało 10 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 3 000 zł.

Kategoria VI - Odyseja Umysłu

Stypendium może otrzymać uczeń od klasy IV szkoły podstawowej szkół publicznych i niepublicznych reprezentujący Polskę w Finale Światowym Odysei Umysłu, który nie korzystał z dofinansowania na pokrycie kosztów podróży.

Na wypłatę stypendiów w kategorii VI przeznaczono 65 000 zł. Stypendystami w kategorii VI zostało 13 uczniów. Dla każdej z tych osób przyznano stypendium w wysokości 5 000 zł.

Szczegóły dotyczące pomocy i stypendiów dla uczniów z ramienia Miasta Gdańska dostępne są na stronie internetowej gdansk.pl w zakładce edukacja.

TV

Obrona Westerplatte – pierwsze starcie II wojny. Rozmowa z dr. Janem Szkudlińskim