• Start
  • Wiadomości
  • Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Cztery uchwalenia, jedno przystąpienie

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Jedno przystąpienie, cztery uchwalenia - w tym pas startowy na Zaspie

Rada Miasta Gdańska w czwartek, 28 kwietnia, podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Cztery plany uchwalono, zapoczątkowano prace nad jednym. Obejmują tereny na Aniołkach, Oruni Górnej, Jasieniu oraz w dzielnicy Zaspa-Młyniec. Wśród nich - plan nowej zabudowy w części dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II.
28.04.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Uchwalone plany (na mapie zaznaczone na czerwono) zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do planów (zaznaczone na niebiesko) obejmują tereny na Aniołkach, Oruni Górnej, Jasieniu oraz w dzielnicy Zaspa-Młyniec
Uchwalone plany (na mapie zaznaczone na czerwono) zagospodarowania przestrzennego i przystąpienia do planów (zaznaczone na niebiesko) obejmują tereny na Aniołkach, Oruni Górnej, Jasieniu oraz w dzielnicy Zaspa-Młyniec
mat. BRG

Skwer Bohaterskiego Mariupola we Wrzeszczu jest już faktem. Radni Miasta Gdańska jednogłośnie za

Plany uchwalone podczas kwietniowej sesji Rady Miasta Gdańska umożliwiają m.in. powstanie parku leśnego oraz skweru, zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej, a także uzupełnianie zabudowy mieszkaniowej w dzielnicach posiadających rozwiniętą infrastrukturę społeczną i transportową. Decyzją radnych rozpoczęto prace nad planem w dzielnicy Zaspa Rozstaje.

Przystąpienie

Celem przystąpienia do prac nad planem Zaspa Rozstaje rejon ulic Leszczyńskich i Chrobrego jest ochrona walorów przyrodniczych Parku Millenium Gdańska. Dodatkowo, w południowej części obszaru proponowanego do objęcia planem, przewiduje się wprowadzenie funkcji mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z polityką w zakresie rozwoju miasta do wewnątrz.

Uchwalenia

Uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Aniołki park leśny przy Uniwersyteckim Centrum Klinicznym umożliwia realizację celu publicznego – parku leśnego. Zapisy planu pozwalają na urządzenie istniejących połączeń pieszych i pieszo-rowerowych oraz oświetlenie głównego ciągu pieszego (na kierunku wschód – zachód) – zgodnie z postulatem Rady Dzielnicy Aniołki oraz wprowadzenie nowych elementów małej architektury i zagospodarowanie niewielkiej polany rekreacyjnej w części północno-zachodniej. Na terenie objętym planem, oprócz lasu, znajduje się zbiornik wody pitnej obsługujący szpital; plan, obok ochrony walorów przyrodniczych terenu, zabezpiecza również jego funkcjonowanie.

Plan Orunia Górna – skwer przy ulicy Emilii Hoene umożliwia realizację celu publicznego – stworzenie terenu zieleni urządzonej, co jest zgodne z oczekiwaniami Rady Dzielnicy Orunia Górna – Gdańsk Południe. Uchwalenie planu pozwoli również na wykonanie, w ramach nowego skweru, łąki kwietnej z altaną, tj. realizację zwycięskiego projektu Zielonego Budżetu Obywatelskiego z 2021 roku. Zapisy planu obejmują również ochroną okazałe drzewo rosnące na terenie planowanego skweru.

Uchwalenie planu Jasień rejon ulicy Jasieńskiej pozwala na zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej. Ustalenie przeznaczenia terenu oraz sposobu jego zagospodarowania i zabudowy pozwoli na utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego, a w konsekwencji zwiększy liczbę dostępnych miejsc w przedszkolach dzielnicy Jasień.

Plan Zaspa - Młyniec – południowa część dawnego pasa startowego przy al. Jana Pawła II pozwoli na realizację zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zgodnie z ideą rozwoju miasta do wewnątrz. Przyczyni się to do optymalnego wykorzystania terenów niezagospodarowanych, położonych w bliskim sąsiedztwie infrastruktury i transportu publicznego. Plan umożliwia realizację nowej zabudowy, która w sposób harmonijny uzupełni istniejącą strukturę osiedla i wykreuje nową, śródmiejską jakość zagospodarowania tej przestrzeni. Zachowane zostaną istniejące powiązania piesze, w oparciu o które będą mogły powstać atrakcyjne i funkcjonalne przestrzenie ogólnodostępne. Plan wskazuje także na obowiązkową realizację usług społecznych, takich jak: żłobek, przedszkole, punkt przedszkolny, pomoc społeczna, pomoc socjalna, dom sąsiedzki lub dom kultury, o powierzchni minimum 500 m2. Dodatkowo w północnej części terenu powstanie biblioteka. Plan ustala również rezerwę terenu dla nowej publicznej ulicy dojazdowej, przecinającej pas startowy na przedłużeniu ul. Pilotów, co umożliwi połączenie ul. Dywizjonu 303 z al. Jana Pawła II. Plan zakłada jednocześnie utworzenie obszaru zieleni urządzonej z drzewami wysokopiennymi w północnej części terenu.

Dziewięć kąpielisk morskich czynnych w tym sezonie letnim. Ruszają od 24 czerwca

TV

Nowy punkt widokowy na Suchaninie już gotowy