Majowe Kolegium Zarządów Dzielnic za nami. Rozmowy o reformie Rad Dzielnic i Gdańskiej Polityce Wodnej

W środę, 18 maja, odbyło się kolejne spotkanie przewodniczących zarządów gdańskich dzielnic z pracownikami Urzędu Miejskiego. Dyskutowano przede wszystkim o polityce wodnej miasta - w związku z opracowaniem w ostatnim czasie przez Biuro Rozwoju Gdańska dokumentu "Gdańska Polityka Wodna". Rozmawiano też o trwających wciąż pracach nad zmianami w statutach Rad Dzielnic. Spotkanie odbyło się online.
( Publikacja: 18.05.2022 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Majowe kolegium zarządów dzielnic odbyło się w trybie online
Majowe kolegium zarządów dzielnic odbyło się w trybie online
Screen z aplikacji Teams

W tym roku powinny zakończyć się prace nad wspomnianą reformą Rad Dzielnic. Założenie było takie, by wprowadzić takie rozwiązania, które ułatwią pracę radnym na najniższym szczeblu samorządowym działającym w naszym mieście. W ubiegłym roku odbyły się konsultacje społeczne w sprawie statutów rad dzielnic, przeanalizowano setki propozycji mieszkańców i samych radnych. Co ciekawe, wiele z nich się powtarzało. Wszystkie trzeba było więc najpierw posegregować według kategorii pomysłów, a później także przedyskutować.

O tym, na jakim etapie są obecnie prace, opowiadał podczas kolegium radny miejski z klubu KO Karol Ważny, który przewodniczy komisji Rady Miasta Gdańska zajmującej się właśnie tą kwestią.

Kwietniowe spotkanie przewodniczących dzielnic

- Opracowaliśmy propozycje zmian w statutach. Trafiły one do wszystkich klubów w Radzie Miasta, obecnie czekamy na ich opinie. W czerwcu planujemy zaprezentować opinie klubów, a także konkretne propozycje, które znajdą się w projekcie uchwały dotyczącym zmian w statutach Rad Dzielnic - zapowiedział radny Ważny. - W naszym klubie długo dyskutowaliśmy nad niektórymi pomysłami. Mogę zdradzić, że nie zgadzam się np. z częścią mojego klubu w niektórych kwestiach dotyczących wyborów. Uważam, że powinna być możliwość zagłosowania na kilka osób, a nie tylko na jedną, a tak uważa z kolei wielu moich klubowych kolegów. Są też jeszcze dyskusyjne kwestie w zakresie współpracy z urzędem miejskim, finansów. Zakładam, że w tym roku uda się wypracować ostateczny projekt, ale zawarte w nim zmiany raczej nie wejdą już w tej kadencji - przyznał.

Jednym z elementów wspomnianej reformy miało być też wprowadzenie korekt w granicach niektórych dzielnic. Są bowiem takie sytuacje, że jeden blok mieszkalny, a czasem i całe osiedle leży w granicach dwóch dzielnic. Taka sytuacja ma miejsce np. z osiedlem na granicy Piecek-Migowa i Ujeściska-Łostowic.

Radny Karol Ważny zapowiedział, że w najbliższych miesiącach zebrane zostaną postulaty i propozycje m.in. rad dzielnic w tej kwestii

- Myślę, że we wrześniu będzie można podyskutować o propozycjach korekt granic. Być może jeszcze w tym roku uda się złożyć projekt uchwały do Rady Miasta - przyznał.

Wrześniowe kolegium zarządów gdańskich dzielnic za nami. O czym rozmawiano?

Przypomnijmy niektóre propozycje zmian:

Procedura wyborcza:

  • Zniesienie obowiązku zbierania podpisów poparcia 10 proc. mieszkańców zameldowanych na terenie dzielnicy. Wymóg ten sprawiał bowiem wiele kłopotów w niektórych dzielnicach, czasem uniemożliwiał na kilka lat powołanie takiej Rady.

  • Zniesienie minimalnego progu frekwencyjnego, który obecnie wynosi 5 proc. (obecnie jeżeli na wybory pójdzie mniej mieszkańców niż wymagane 5 proc., wybory uznawane są za nieważne).

  • Wydłużenie kadencji Rady Dzielnicy. Obecnie kończą się one dwa miesiące po wygaśnięciu kadencji Rady Miasta Gdańska, co sprawia czasem pewne problemy praktyczne w działalności Rad. Kadencja wydłużona byłaby do czterech miesięcy po wygaśnięciu kadencji RMG.

  • Rezygnacja z informacji na kartach wyborczych na temat poparcia danego kandydata przez partię bądź organizację polityczną - by wszyscy kandydaci mieli równe szanse.

 Wydatki:

  • Propozycja, by minimum 70 proc. rocznego budżetu Rad Dzielnic przeznaczano na działania inwestycyjne, remontowe bądź związane z utrzymaniem danych przestrzeni bądź infrastruktury publicznej

  • Przenoszenie środków Rad Dzielnic na kolejne lata. Obecnie można je przekładać na kolejny rok, a propozycja jest taka, by można było je przekładać nawet do końca kadencji RD. Pozwoli to Radzie na uzbieranie większej kwoty na realizację zaplanowanych kosztownych inwestycji w dzielnicy

  • Wprowadzenie środków na promocję działalności Rad Dzielnic oraz środków na programy promocji zdrowia

  • Możliwość wydawania środków Rad Dzielnic na terenach niekomunalnych. Jest to ukłon przede wszystkim w stronę tych dzielnic, w których zdecydowaną większość terenów zajmują spółdzielnie mieszkaniowe.

Gdańska Polityka Wodna

O tym miejskim dokumencie opowiadała radnym Anna Fikus - Wójcik z Biura Rozwoju Gdańska. GPW to wypracowana spójna polityka zarządzania wodą w mieście, która pozwoli na zrównoważone zagospodarowanie terenów nadwodnych, z poszanowaniem walorów przyrodniczych i ochrony przeciwpowodziowej.

7
Mat. BRG

Urbaniści zbadali możliwości udostępnienia brzegów wód na poszczególnych odcinkach i opracowali wytyczne dla ich najkorzystniejszego urządzenia. Dla wszystkich analizowanych terenów wyznaczono odrębne kierunki rozwoju oraz jasno określono potencjał. Nie wszystkie nabrzeża mogą być w równym stopniu udostępniane mieszkańcom i zagospodarowane. W strefach sąsiadujących z zabudową mieszkaniową położono nacisk na zwiększenie i zrównoważenie dostępu do bezpiecznych zielonych przestrzeni nad wodą dla codziennej rekreacji mieszkańców. W śródmieściu wskazano z kolei na konieczność rozwoju prestiżowych nadwodnych przestrzeni publicznych, tzw. wodnego salonu miasta. Istotnym elementem opracowania jest podejście do zagospodarowania odcinków położonych w terenach chronionych przyrodniczo, gdzie zakłada się minimalną ingerencję w środowisko i krajobraz.

W trakcie dyskusji radni dopytywali o konkretne tereny m.in. przy opływie Motławy, na Wyspie Sobieszewskiej czy wokół portu morskiego.

9
Mat. BRG

W maju o świętach

Mimo iż większość mieszkańców myśli obecnie o planach wakacyjnych, radni dzielnic myślą już o Bożym Narodzeniu. W środę padły więc zapytania o tegoroczne iluminacje i inne ozdoby świąteczne w dzielnicach.