• Start
  • Wiadomości
  • LVI sesja Rady Miasta Gdańska. Uchwały w sprawie planów miejscowych w czterech dzielnicach

LVI sesja Rady Miasta Gdańska. Uchwały w sprawie planów miejscowych w czterech dzielnicach

W czwartek, 24 listopada, podczas LVI sesji, Rada Miasta Gdańska podjęła m.in. pięć uchwał w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Trzy plany uchwalono, do dwóch przystąpiono. Uchwalone plany obejmują tereny na Ujeścisku, Krakowcu - Górkach Zachodnich oraz rejon (przy Ergo Arenie). Zainicjowane prace planistyczne dotyczą terenów na Łostowicach i Letnicy.
24.11.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Mapa Gdańska z zaznacznymi granicami planów uchwalonych oraz planów do których przystapiono podczas LVI sesja Rady Miasta Gdańska
Mapa Gdańska z zaznacznymi granicami planów uchwalonych oraz planów do których przystapiono podczas LVI sesja Rady Miasta Gdańska
Materiały Biura Rozwoju Gdańska

Uchwalenie planu na Ujeścisku

Plan Ujeścisko – rejon ulic Piotrkowskiej i Wieżyckiej pozwala na realizację nowego zagospodarowania i intensyfikację zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Dodatkowo daje możliwość stworzenia atrakcyjnej przestrzeni publicznej przy uwzględnieniu bezpośredniego sąsiedztwa planowanego Centrum Dzielnicy Południe wraz z parkiem. Ponadto zapewnia ochronę najsilniej zadrzewionym terenom poprzez ustalenie parku rekreacyjnego. Obszar ten, wraz z parkiem retencyjno-rekreacyjnym poza zachodnią granicą planu, będzie jednym z fragmentów Parku Południowego, gdzie przewidziano naturalne zagospodarowanie terenu.

Jaki będzie Park Południowy? Wyniki konsultacji społecznych i piknik już w sobotę

Uchwalenie planu dla Krakowca - Górek Zachodnich

Przyjęty przez radnych plan Krakowiec – Górki Zachodnie w rejonie ulic Łowickiej i Łęczyckiej umożliwia wprowadzenie nowej zabudowy mieszkaniowo - usługowej, wkomponowanej w układ istniejących budynków wielorodzinnych. Zakłada również realizację zieleni urządzonej ogólnodostępnej oraz niewielkiego obiektu usługowego w zieleni (z zakresu turystyki, sportu, rekreacji, kultury, zdrowia itp.). Zapisy planu zezwalają także na rezygnację ze zbędnego ciągu pieszo-rowerowego przebiegającego wzdłuż terenów leśnych, co zakładał dotychczas obowiązujący na tym terenie plan miejscowy. Nieruchomości, przez które miałby przebiegać ciąg pieszo-rowerowy, są w znacznej mierze zabudowane, a komunikację rowerową zapewnia przebiegająca równolegle do planowanego ciągu ulica Łowicka.

Ergo Arena przy Placu Dwóch Miast na granicy Gdańska i Sopotu
Ergo Arena przy Placu Dwóch Miast na granicy Gdańska i Sopotu
Fot. Jerzy Pinkas/www.gdansk.pl

Uchwalenie planu przy placu Dwóch Miast

Kolejny uchwalony plan Rejon hali widowiskowo-sportowej przy Placu Dwóch Miast pozwala na spójne zagospodarowanie terenu położonego w granicach Gdańska i Sopotu. Przyjęte zapisy umożliwiają rozwój usług związanych z działalnością Ergo Areny. Gdańskie opracowanie obejmuje część hali widowiskowo-sportowej i parkingu oraz fragmenty układu drogowego i Placu Dwóch Miast. Dodatkowo w planie miejscowym została ustalona obsługa transportowa terenów inwestycyjnych.

 

Przystąpienie do planu na Łostowicach

Przystąpienie do prac nad planem Łostowice - rejon Potoku Kowalskiego ma na celu umożliwienie regulacji potoku, co poprawi bezpieczeństwo powodziowe. Wprowadzone zapisy zwiększą odporność systemu odwadniającego, pozwolą na umocnienie i stabilizację skarp, stworzenie pasa technicznego oraz wprowadzenie nasadzeń zieleni. Prace planistyczne będą przebiegać zgodnie z założeniami dokumentu „Przebudowa Potoku Kowalskiego z budową zbiornika retencyjnego K2”.

 

Przystąpienie do planu w Letnicy

Celem sporządzenia planu Letnica rejon ul. Żaglowej i Narwickiej jest dopuszczenie realizacji tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenu w sytuacjach kryzysowych. Plan zakłada również rezygnację z przeznaczenia fragmentu terenu na cele kolejowe, dopuszczając przeznaczenie przemysłowo-usługowe z parametrami umożliwiającymi spójne zagospodarowanie z terenami sąsiadującymi.

oprac. IB

TV

Po Wielkanocy zacznie jeździć autobus na wodór