• Start
  • Wiadomości
  • Koronawirus. Rektorzy odwołują wszystkie (UG) lub niektóre (GUMed) zajęcia na uczelniach

Koronawirus. Rektorzy odwołują wszystkie (UG) lub niektóre (GUMed) zajęcia na uczelniach

Decyzją rektora Uniwersytetu Gdańskiego z powodu koronawirusa wszystkie zajęcia dydaktyczne zostały wstrzymane do odwołania. Władze Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego zdecydowały się odwołać części zajęć. Politechnika Gdańska odwołała na razie organizowane przez siebie imprezy.
( 10.03.2020 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Uniwersytet Gdański
Uniwersytet Gdański
zdj. Jerzy Pinkas/gdansk.pl


We wtorek 10 zajęcia dydaktyczne na Uniwersytecie Gdański zostały wstrzymane do odwołania. Jak czytamy w zarządzeniu rektora prof. Jerzego Gwizdały decyzja został podjęta na podstawie ustawy o szkolnictwie wyższym i specustawy dotyczącej zwalczania i przeciwdziałania chorobie COVID-19, którą wywołuje koronawirus. Odwołanie zajęć zostało skonsultowane z Parlamentem Studentów UG i Radą Doktorantów. Zamknięta jest Biblioteka i czytelnia. Wprowadzono też wiele innych ograniczeń. Odowołano też organizowane przez UG imprezy w tym Targi Akademia i Dni Otwarte Uniwersytetu Gdańskiego.

Treść zarządzenia rektora UG


Zarządzenie Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 10 marca 2020 roku w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19
życie akademickie

Zarządzenie nr 20/R/20
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia 10 marca 2020 roku

w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVID-19

 

Na podstawie art. 23 ust. 2 pkt 2, art. 50, ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 85) oraz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 374), w porozumieniu z Parlamentem Studentów oraz Radą Doktorantów – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Wszystkie zajęcia dydaktyczne prowadzone na Uniwersytecie Gdańskim zostają wstrzymane do odwołania.

Zamyka się do odwołania czytelnie Biblioteki Głównej oraz bibliotek specjalistycznych.

Zawiesza się do odwołania wszelkie wydarzenia naukowe, sportowe i artystyczne organizowane na terenie Uniwersytetu Gdańskiego.

Zawiesza się zajęcia prowadzone w Gdańskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku.

 

§ 2.

Wstrzymuje się do odwołania wszelkie wyjazdy pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego oraz przyjazdy do Uniwersytetu Gdańskiego gości z zagranicy.

Wstrzymuje się zakwaterowanie nowych osób w domach studenckich i wprowadza zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych.

 

§ 3.

Wprowadza się obowiązek niezwłocznego zawiadomienia odpowiednio dziekana, dyrektora jednostki ogólnouniwersyteckiej, dyrektora szkoły doktorskiej lub bezpośredniego przełożonego o fakcie powrotu z krajów objętych epidemią koronawirusa COVID-19.

Pracownikom, studentom i doktorantom, którzy przebywali ostatnio w krajach objętych epidemią koronawirusa COVID-19, zaleca się pozostanie w miejscu zamieszkania przez okres 14 dni od dnia powrotu i postępowanie zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

 

§ 4.

Traci moc Zarządzenie nr 17/R/20 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 3 marca 2020 roku w sprawie zawieszenia wyjazdów do wybranych krajów dla pracowników, studentów i doktorantów Uniwersytetu Gdańskiego

 

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

 

prof. dr hab. Jerzy Gwizdała

 

Podobną decyzję podjął rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, choć tu nadal mogą odbywać się zajęcia seminaryjne. Odwołane natomiast są m.in. wykłady w Uczelni oraz zajęcia kliniczne przy łóżkach pacjentów. Do odwołania zamknięte zostały: czytelnia Biblioteki Głównej GUMed oraz Centrum Sportu. Zawieszone zostają także zajęcia wychowania fizycznego. Do odwołania zarządzenia na terenie GUMed nie będą odbywały się wydarzenia, imprezy, zgromadzenia i konferencje. Rektor zaleca pracownikom Uczelni powracającym z zagranicy, aby przez dwa tygodnie pracowali zdalnie (po ustaleniu tego z kierownikiem jednostki), a pracownikom na miejscu ograniczenie kontaktów osobistych do niezbędnego minimum.


Treść zarządzenia rektora GUMed:

gumed


Z kolei decyzją władz Politechniki Gdańskiej, wszystkie zaplanowane na najbliższe tygodnie wydarzenia i imprezy, których gospodarzem miała być uczelnia, zostały odwołane. Ponadto, z dniem 10 marca 2020 r., odwołuje się wszystkie zaplanowane wyjazdy zagraniczne pracowników i studentów PG, a także wizyty gości z zagranicy.

 

Czytaj też: Inne odwołane imprezy z powodu koronawirusa

Jestem z Gdańska. O śmiertelnym ataku na prezydenta Adamowicza