• Start
 • Wiadomości
 • Konsultacje społeczne zmian statutów dzielnic: jakie uwagi zgłoszono podczas spotkania online?

Konsultacje społeczne zmian statutów dzielnic: jakie uwagi zgłoszono podczas spotkania online?

Jeszcze do 15 lutego trwać będą konsultacje społeczne projektu zmian w zasadach funkcjonowania rad dzielnic w Gdańsku. W ramach tychże, we wtorek, 9 lutego, odbyło się spotkanie otwarte online o charakterze wysłuchania publicznego. Swoimi pomysłami, opiniami i uwagami podzieliło się kilkunastu przedstawicieli rad dzielnic
( Publikacja: 09.02.2021 )
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Panorama Gdańska z punktu widokowego Pogańska Góra
Panorama Gdańska z punktu widokowego Pogańska Góra
fot. Grzegorz Mehring/www.gdansk.pl

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt zmian w statutach dzielnic, który przygotowała Komisja doraźna Rady Miasta Gdańska ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska (czyli właśnie rad dzielnic). 

Z projektem zmian można się zapoznać w zakładce na portalu gdansk.pl i wysłać swoje uwagi umieszczone w dedykowanym formularzu do 15 lutego br. (potrzebne adresy w powyższej zakładce).

Zgłoszone uwagi (także te wygłoszone podczas wysłuchania publicznego) zostaną zebrane i  w raport przez pracowników Referatu Partycypacji Społecznej i Rad Dzielnicy UMG i trafią do prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz, która przekaże następnie przekaże raport na ręce przewodniczącej Rady Miasta Gdańska Agnieszki Owczarczak.  

Spotkanie online we wtorkowe popołudnie, 9 lutego, poprowadziła Sylwia Betlej - kierowniczka wspomnianego już referatu UMG. Uczestników obowiązywał limit czasowy wystąpień - maksymalnie 5 minut, który był dość rygorystycznie przestrzegany. 

Dla wielu zabierających głos czas ten nie był wystarczający, prawie wszystkie osoby postanowiły przesłać później wszystkie swoje, już kompletne, uwagi w formie pisemnej.

Przez wystąpienia radnych dzielnicowych przewijały się najczęściej następujące zagadnienia/uwagi/głos krytyczne dotyczące zmian w statutach rad dzielnic: 

 

 • konsultacje projektu nie powinny mieć miejsca w czasie pandemii, lecz później; formuła konsultacji uniemożliwia udział mieszkańcom wykluczonym cyfrowo
 • projekt zmian nie spełnia pokładanych w nich nadziei społeczników/ radnych dzielnicowych: nie zwiększa się realny wpływ rad dzielnic na funkcjonowanie miasta, w tym jego coroczne priorytety inwestycyjne, kształtowanie polityki przestrzennej (w szczególności opiniowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego) i innych polityk miejskich
 • niedopuszczalny parytet wydatków z budżetów dzielnic ustawiony na sztywno - 70 proc. na inwestycje infrastrukturalne (słabo zdefiniowane w projekcie) i 30 proc. na działania miękkie; o strukturze wydatków powinny decydować rady dzielnic
 • projekt zakłada zmiany detaliczne w statutach, nie jest faktyczną reformą funkcjonowania rad dzielnic, radni zamiast otrzymać nowe kompetencje, otrzymują  zwiększone obciążenie biurokracją
 • postulat utworzenia nowego wydziału w urzędzie miejskim, którego zadaniem byłoby wyłącznie wspieranie rad dzielnic (np. występowanie o informacje do jednostek miejskich, sporządzanie notatek ze spotkań rad, pisanie projektów uchwał) 
 • podwyższenie diet dla radnych czynnych zawodowo, by wyrównywały przynajmniej koszt dni wolnych wziętych w zakładzie pracy na poczet działalności w radzie
 • konieczność precyzyjnej regulacji granic między dzielnicami - brak tej kwestii w projekcie zmian
 • postulat wprowadzenia inicjatywy uchwałodawczej do Rady Miasta Gdańska dla radnych dzielnicowych w przypadku uzyskania ustalonego poziomu poparcia wśród innych członków danej jednostki pomocniczej
 • sugestia, by po przeanalizowaniu nadesłanych przez mieszkańców uwag rozpocząć pracę nad nowym projektem zmian w statutach rad dzielnic

 

Zestawienie postulatów, które padły podczas spotkań informacyjnych dotyczących projektu zmian w statutach (w grudniu 2020 i styczniu br.) przedstawili  z kolei radni z Komisji Doraźnej RMG ds. Reformy Jednostek Pomocniczych Miasta Gdańska: Anna Golędzinowska, Kamila Błaszczyk, Karol Ważny oraz Jan Perucki. Zagadnienia w dużej mierze pokrywały się z zaprezentowanymi 9 lutego.

 

FILMOWY ZAPIS SPOTKANIA ONLINE Z 9 LUTEGO

 

 

Głos podczas wysłuchania publicznego zabrali: Tomasz Strug - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Oliwa; Magdalena Wiszniewska - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Stogi oraz stowarzyszenia Forum Rad Dzielnic; Monika Mazurowska - przewodnicząca zarządu Dzielnicy Aniołki oraz Aleksandra Feldzensztajn-Bojarska radna tej dzielnicy; Łukasz Wojach - Rada Dzielnicy Nowy Port; Zenobia Glac-Ściebura - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Orunia Górna - Gdańsk Południe; Halina Królczyk - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Wrzeszcz Dolny oraz Roger Jackowski - członek tego Zarządu; Jadwiga Kubik - przewodnicząca Zarządu Dzielnicy Olszynka; Hubert Grzegorczyk z Rady Dzielnicy Chełm; Łukasz Świacki - przewodniczący Zarządu Dzielnicy Piecki - Migowo oraz Andrzej Witkiewicz przewodniczący Zarządu Dzielnicy Strzyża.