• Start
 • Wiadomości
 • Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w trakcie epidemii? PRZEWODNIK

Jak załatwić sprawę w Urzędzie Miejskim w Gdańsku w trakcie epidemii? PRZEWODNIK

Urząd Miejski w Gdańsku od początku pandemii funkcjonuje i realizuje obsługę mieszkańców przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa. Przyjęte rozwiązania pozwalają na płynną realizację zadań, a mieszkańcy mają możliwość załatwiania swoich spraw. Obowiązują jednak pewne ograniczenia związane z bezpośrednią obsługą klientów.
28.05.2020
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Urząd Miejski w Gdańsku funkcjonuje od początku epidemii, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa
Urząd Miejski w Gdańsku funkcjonuje od początku epidemii, przy zachowaniu wszystkich zasad bezpieczeństwa
Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

 

Zalecamy kontakt elektroniczny
REZERWACJA WIZYT: https://www.gdansk.pl/rezerwacja 

 • pisma zwykłe, skargi i wnioski / e-mail: umg@gdansk.gda.pl.
 • pisma/wnioski wymagające podpisu / platforma: https://epuap.gov.pl/
 • chcąc uzyskać informację (jak załatwić sprawę czy na jakim etapie jest toczące się postępowanie) skontaktuj się z Gdańskim Centrum Kontaktu (24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu) / e-mail: kontakt@gdansk.gda.pl, portal internetowy https://www.gdansk.pl/kontaktgdansk/zglos, tel. 58 524 45 00. 
 • we wszystkich sprawach merytorycznych związanych z pracą wydziałów i biur Urzędu Miejskiego prosimy nawiązywać kontakt telefoniczny lub mailowy / książka adresowa: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/ksiazka-telefoniczna,a,1784 


PŁATNOŚCI

Opłaty, w tym podatek od nieruchomości, można dokonywać online za pośrednictwem strony https://oplaty.gdansk.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną. Ponadto podatek od nieruchomości można wpłacać bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta.


WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

Referat rejestracji pojazdów:
- obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z rejestracją pojazdów odbywa się po wcześniejszym internetowym zarezerwowaniu wizyty za pośrednictwem strony https://www.gdansk.pl/rezerwacja lub telefon całodobowy 58 52 44 500
- informacja telefoniczna rejestracji pojazdów pod numerem telefonu: 58 323 71 70

Referat Praw Jazdy:
- obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z prawami jazdy odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 58 323 71 54
- informacja telefoniczna praw jazdy pod numerem telefonu: 58 323 71 52

Referat Transportu i Nadzoru:
- obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z transportem odbywa się po wcześniejszym umówieniu telefonicznym pod numerem: 58 323 7198

Nabycie lub zbycie pojazdu oraz na rejestracja pojazdu sprowadzonego z terytorium UE

Termin na zgłoszenie został wydłużony do 180 dni. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 568).

UPŁYNIĘCIE TERMINU WAŻNOŚCI

W przypadku, gdy ważność:
1) prawa jazdy
2) pozwolenia na kierowanie tramwajem,
3) zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub pojazdem przewożącym wartości pieniężne
4) świadectwa kierowcy
5) legitymacji instruktora nauki jazdy
6) legitymacji egzaminatora
7) zaświadczenia o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy (świadectwa instruktora techniki jazdy)
8) uprawnień do kierowania pojazdami
9) wpisu w prawie jazdy kodu 95 potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej albo ukończenie szkolenia okresowego
– upływa w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ważność tych dokumentów, uprawnień i wpisu ulega przedłużeniu do dnia upływu 60 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku, gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii albo stanu epidemii. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


CZASOWA REJESTRACJA POJAZDU 

Dokonana na podstawie art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284 i 568), oraz wydane podczas tej rejestracji pozwolenie czasowe i zalegalizowane tablice rejestracyjne, zachowują ważność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli termin ważności czasowej rejestracji upłynął w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.  Czasowa rejestracja pojazdu, o której mowa powyżej, zachowuje ważność w okresie do 14 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, jeżeli pojazd posiada ważne badania techniczne. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.


WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY

Wydawanie zatwierdzonych projektów oraz projektów do poprawy odbywa się w środy w godz. 14.20–16.40 tel. 58 32 36 448 i piątki w godz. 8.20–9.40 oraz 13.00-14.40 tel. 58 32 36 451 (wejście C,  na parterze przy windzie) po wcześniejszym umówieniu terminu .
Postępowania administracyjne dla zadań, o których mowa w par. 12 ust. 3 rozporządzenia z 16.05.2020 r., prowadzimy na bieżąco. Informacje dla stron postępowania udzielane są telefonicznie lub mailowo u osoby prowadzącej sprawę. (książka telefoniczna https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/ksiazka-telefoniczna,a,1784 ).
Wszelkie zaświadczenia oraz wypisy i wyrysy z planu miejscowego wydawane są na bieżąco i wysyłane pocztą  lub  poprzesz ePUAP  (w przypadku braku opłaty skarbowej wnioskodawca dostarcza potwierdzenie mailem).

Przyjmowanie dokumentacji oraz udzielanie szczegółowych informacji w zakresie architektury i urbanistyki – Sala Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 11


WYDZIAŁ ŚRODOWISKA

Wszystkie zadania realizowane są drogą korespondencyjną. Informacje  udzielane są telefonicznie lub mailowo (sekretariat tel: 58 768 82 00, wosr@gdansk.gda.pl).
Obsługa bezpośrednia klienta po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z pracownikiem merytorycznym - kontakt za pośrednictwem sekretariatu lub bezpośrednio z pracownikiem merytorycznym (numery dostępne na stronie internetowej oraz na drzwiach siedziby wydziału przy ul. Piekarniczej 16).


URZĄD STANU CYWILNEGO

Zalecamy kontakt telefoniczny 58 52 44 500, 58 323 6139 lub korespondencyjny (pocztą tradycyjną lub elektroniczną usc@gdansk.gda.pl, platforma ePUAP (www.gov.pl), w zakresie:

 • wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
 • wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
 • wydania zaświadczenia o danych zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze
 • zmiany imion i nazwisk.

Rejestracja zgonów – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu.

Rejestracja urodzeń – na podstawie elektronicznego zgłoszenia urodzenia (www.gov.pl). Odbiór dokumentów: w wersji elektronicznej na skrzynkę ePUAP lub listem poleconym na adres korespondencyjny lub osobiście, po uzyskaniu informacji z Urzędu Stanu Cywilnego.

Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa (po rozwodzie), po umówieniu terminu wizyty pod numerami telefonu 58 323 65 41, 58 52 44 500.

Wpisy zagranicznych aktów stanu cywilnego drogą korespondencyjną lub po umówieniu terminu wizyty: tel. 58 323 65 00, 58 52 44 500 lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl

Wydanie zaświadczeń do ślubu konkordatowego i ustalenie terminu ślubu odbywa się w Urzędzie Stanu Cywilnego po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty: tel. 58 323 70 31, 58 52 44 500 lub  e mail: usc@gdansk.gda.pl.

Czynności, które wymagają osobistego stawienia się klienta w USC są wykonywane po wcześniejszej rezerwacji wizyty pod numerami 58 323 6139, 58 52 44 500 lub e-mail: usc@gdansk.gda.pl


WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

 • Odbiór dowodów osobistych odbywa się w tym Zespole Obsługi Mieszkańców, w którym złożono wniosek. Wnioski złożone elektronicznie przez ePuap realizowane są w budynku przy ul. Nowe Ogrody 8/12.
  Rezerwacja wizyty: https://www.gdansk.pl/rezerwacja 
 • Pozostałe sprawy dotyczące dowodu osobistego (w tym złożenie wniosku o wymianę)  realizujemy elektronicznie za pośrednictwem platformy ePUAP: https://www.gov.pl/ lub po wcześniejszej rezerwacji wizyty:  https://www.gdansk.pl/rezerwacja 
 • Zgłoszenia zameldowania, wymeldowania, wyjazdu za granicę i powrotu z tego wyjazdu, zaświadczenia z ewidencji ludności obsługujemy po wcześniejszej rezerwacji wizyty:  https://www.gdansk.pl/rezerwacja 
 • Zaświadczenie o zameldowaniu, wymeldowaniu, numerze PESEL, innych danych wnioskodawcy zawartych w rejestrze mieszkańców realizujemy również elektronicznie przez pismo ogólne na stronie https://pz.gov.pl/ lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. 

Zaświadczenia wydawane są po uiszczenia należnej z tego tytułu opłaty skarbowej w wysokości 17 zł. Opłatę należy wnieść na rachunek Urzędu Miejskiego: 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935, a dowód wpłaty dołączyć do wniosku. Szczegóły oraz wymagane dokumenty: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/zaswiadczenie-z-ewidencji-ludnosci-zawierajace-odpis-danych-wnioskodawcy,a,44472.

Zaświadczenie o własnym zameldowaniu (w języku polskim) można również pobrać samodzielnie (bez opłaty) na stronie Ministerstwa Cyfryzacji (gov.pl) w zakładce Pobierz dokument o zameldowaniu. Zaświadczenie to zawiera imiona, nazwisko, adres zameldowania i numer PESEL.

▪ Udostępnienie danych z ewidencji ludności realizujemy: elektronicznie przez pismo ogólne na stronie https://pz.gov.pl/ lub listownie za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły oraz wymagane dokumenty: https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-spraw-obywatelskich/procedury/udostepnianie-danych-z-ewidencji-ludnosci,a,44465.

• Obsługa bezpośrednia Przedsiębiorców w sprawach związanych z działalnością gospodarczą oraz wpisem do ewidencji obiektów noclegowych odbywa po wcześniejszej rezerwacji wizyty:  https://www.gdansk.pl/rezerwacja  

• Potwierdzanie profilu zaufanego – rezerwacji wizyty: https://www.gdansk.pl/rezerwacja 


WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA I PODATKÓW

Referat Wymiaru Podatków

Deklaracje, pisma oraz korespondencja  w sprawie podatku od nieruchomości osób prawnych,  podatku rolnego, leśnego, podatku od  środków transportowych realizowane są za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP,

Wnioski i korespondencja  w sprawie opłaty skarbowej realizowane są za pośrednictwem poczty  
lub platformy e PUAP.

Czynności, które wymagają osobistego stawienia, w tym zapoznanie się z materiałem dowodowym,   
realizowane są po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu wizyty:
- tel. 58 323 62 47, 58 323 65 48 – podatek od nieruchomości,
- tel. 58 323 65 86 - podatek od środków transportowych,
- tel. 58 323 62 50  - podatek rolny i leśny,
- tel. 58 323 62 36  - oplata skarbowa,
- tel. 58 323 62 48, 58 323 62 50 – ulgi podatkowe.

Referat Wymiaru Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych

Informacje podatkowe (druk IN-1, ZIN-1, ZIN-2, ZIN-3), pisma oraz korespondencja  w sprawie podatku od nieruchomości osób fizycznych realizowane będą za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP,

Obsługa bezpośrednia klienta dotycząca wszystkich spraw związanych z podatkiem od nieruchomości osób fizycznych odbywa się na Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 13

Referat Egzekucji:
 Postępowania egzekucyjne w administracji prowadzone są na bieżąco.
- bezpośrednia obsługa klienta w pokoju nr 10  w budynku przy ul. Wały Jagiellońskie 1 (Wozownia), 80-803 Gdańsk,
- informacja telefoniczna 58 323 71 02, 58 323 71 03


WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Gospodarka Odpadami

Obsługa w Biurze Obsługi Klienta Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy ul. Partyzantów 36D wyłącznie po umówieniu pod nr telefonu: 58 731 64 64.

Uwaga! Wypełnioną deklaracje lub inne dokumenty można zostawić we wrzutni znajdującej się przy drzwiach budynku przy ul. Partyzantów 36A.

Worki na odpady komunalne wydawane będą przy drzwiach przez pracownika urzędu.

Mieszkania komunalne

Referat Lokalowy (ul. Partyzantów 74B) przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: 58 323 69 45.

Wnioski i wszelkie dokumenty należy przekazywać na zasadach ogólnych Urzędu. Uprzejmie prosimy nie dostarczać ich osobiście do Referatu Lokalowego.

Referat Handlu

Referat Handlu, przy ul. Kartuskiej 5, na bieżąco proceduje m.in. usługi:
- wydawania i cofania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wydawania decyzji w sprawie wygaśnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie opłaty, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- zawierania i obsługi umów na umieszczanie nośników reklamy na nieruchomościach Miasta i przyjmuje Klientów wyłącznie po umówieniu pod nr tel.: 58 526 80 90.


WYDZIAŁ SKARBU

Opłaty z tytułu jednorazowej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności czy opłatę za użytkowanie wieczyste, można dokonywać online za pośrednictwem strony https://oplaty.gdansk.pl/ oraz przez bankowość elektroniczną. Ponadto wpłacać można bez prowizji w kilkunastu placówkach banku PEKAO rozlokowanych na terenie miasta.
 
Kontakt telefoniczny pod nr 58 323 63 79, 58 323 63 93 - sekretariat lub na adres mailowy ws@gdansk.gda.pl, złożenie korespondencji oraz obsługa bezpośrednia na Sali Obsługi Mieszkańców, ul. Nowe Ogrody 8/12, parter, stanowisko 12

Wszelkie procedury można znaleźć na stronie https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/wydzial-skarbu,a,2274

Wizyty klientów po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym:
- sprzedaży nieruchomości (lokali, terenów) nr tel. 58 323 63 32; 58 323 63 34; 58 323 63 35; 58 323 63 36
- regulacji stanu prawnego nieruchomości nr tel. 58 323 6329; 58 323 66 29
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nr tel. 58 323 62 70; 58 323 62 71;
- użytkowanie wieczyste nr tel. 58 323 62 25; nr tel. 58 323 62 26; 58 323 62 27; 58 323 62 74