• Start
 • Wiadomości
 • IMPULS - konkurs grantowy dla pomorskich firm czasu wolnego, których dochody spadły przez pandemię

IMPULS - konkurs grantowy dla firm czasu wolnego, których dochody spadły w pandemię

Firmy z branży czasu wolnego z województwa pomorskiego, których dochody spadły w wyniku pandemii w latach 2020-2021, mogą ubiegać się o granty z projektu „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” Agencji Rozwoju Pomorza. Wnioski należy przesłać w terminie od 15 do 21 lipca. ARP zaprasza chętnych do startu w programie na spotkania informacyjne i konsultacje indywidualne.
20.06.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Kajakarze na kanale Młynówka na Wyspie Sobieszewskiej
Kajakarze na kanale Młynówka na Wyspie Sobieszewskiej
Fot. Dominik Paszliński/www.gdansk.pl

IMPULS w Pomorskiem - co to za program?

Wśród firm województwa pomorskiego szczególnie dotkniętych pandemią covid-19 znalazły się przedsiębiorstwa branży czasu wolnego, stąd projekt „IMPULS” realizowany przez Agencję Rozwoju Pomorza, który odpowiada na potrzeby tego sektora i zakłada m.in. organizację konkursu grantowego.

 

Dla kogo?

O grant mogą ubiegać się mikro lub mali przedsiębiorcy którzy:

 • posiadają PKD (Polska Klasyfikacja Działalności) głównej działalności wskazane w regulaminie konkursu grantowego (PKD: 55.20.Z; 55.30.Z; 56.10.A; 49.39.Z; 55.10.Z; 79.11.A; 79.11.B; 79.12.Z; 79.90.A; 79.90.B; 79.90.C; 82.30.Z; 90.01.Z; 90.02.Z; 93.19.Z; 93.21.Z; 93.29.Z). Są wśród nich przedsiębiorcy oferujący usługi noclegowe, gastronomiczne, sportowe, artystyczne, zajmujący się organizacją turystyki oraz wydarzeń biznesowych i rekreacyjnych;
 • działają co najmniej od 1 stycznia 2019 r. i od tego czasu wspomniany powyżej PKD jest główną formą ich działalności;
 • ich główna siedziba oraz realizowany projekt będą zlokalizowane w województwie pomorskim;
 • wykażą co najmniej 25 proc. spadek przychodów, liczony jako średnia z lat 2020-2021, w stosunku do roku 2019.

Szanse zwiększa większy wkład własny

Dodatkowe szanse będą mieli wnioskodawcy, którzy zdecydują się na zwiększenie wkładu własnego powyżej zakładanych 30 proc. wartości inwestycji. Wśród preferowanych firm są te, które wykorzystają w swoich przedsięwzięciach rozwiązania cyfrowe lub proekologiczne oraz takie, które nie otrzymały wsparcia w ramach poprzedniego konkursu ARP w czerwcu 2020 r, który był dedykowany branży czasu wolnego.

 

Ile pieniędzy z IMPULSu?

Firmy mogą pozyskać dofinansowanie na projekty od 25 tys. do 160 tys. zł. Jego maksymalny poziom wynosi 70 proc. kosztów kwalifikowalnych. Pula środków do rozdysponowania w konkursie to ponad 40 mln zł.

Na co można wydać dofinansowanie?

Głównym celem projektów powinien być rozwój i zdobywanie nowych przewag konkurencyjnych firm m.in. poprzez:

 • wdrażanie nowych lub zmianę dotychczasowych rozwiązań produkcyjnych, technologicznych, organizacyjnych cyfrowych i ekoefektywnych,
 • unowocześnienie wyposażenia.

Za co można otrzymać dodatkowe punkty?

 • Dodatkowo punktowane będą projekty związane z transformacją cyfrową firmy oraz o charakterze proekologicznym.
 • Preferowane będą również przedsięwzięcia polegające na wprowadzeniu nowych usług lub produktów do oferty firmy.
 • Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na zakup nowych środków trwałych i wyposażenia oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych jak oprogramowanie czy licencje. Może to być przykładowo zakup instalacji paneli fotowoltaicznych stacji ładowania pojazdów elektrycznych, systemu informatycznego usprawniającego działanie restauracji ale także zakup łóżek do pokoi gościnnych czy wyposażenia kuchni hotelowej.
 • Dofinasowaniu nie podlegają koszty robót budowlanych.

 

Jak, gdzie i kiedy?

Podstawą udziału w konkursie jest jedynie złożenie wniosku o udzielenie grantu, stanowiącego załącznik do regulaminu konkursu. Przedsiębiorca może składać w ramach konkursu tylko jeden wniosek.

Przyjmowanie dokumentów rozpocznie się 15 lipca i potrwa do 22 lipca br. Wnioski w wersji papierowej należy wysłać pocztą na adres Agencji Rozwoju Pomorza SA (80-309 Gdańsk, al. Grunwaldzka 472 D).

Dofinansowanie otrzymają firmy, których projekty uzyskały najwyższą liczbę punktów. Najwcześniejszym możliwym dniem rozpoczęcia realizacji projektu oraz kwalifikowalności wydatków jest dzień ogłoszenia naboru wniosków. Wnioski o płatność będą rozliczane wyłącznie metodami uproszczonymi tj. kwotami ryczałtowymi przypisanymi do poszczególnych zadań. Wprawdzie nie przewiduje się mechanizmu zaliczkowania, ale można złożyć wnioski o rozliczenie dwukrotnie, po zakończeniu etapu i na koniec realizacji projektu. Projekty muszą zostać zakończone do 30 czerwca 2023 r.

ZUS: "Już prawie 58 tys. cudzoziemców pracuje na Pomorzu. To przede wszystkim Ukraińcy"

Jak się przygotować?

Z dokumentacją konkursową można zapoznać się na stronie internetowej ARP. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z nieodpłatnych szkoleń, konsultacji, webinariów. Informacje na ten temat będą publikowane na stronie ARP, w mediach społecznościowych oraz rozsyłane newsletterem.

Pracownicy ARP udzielają też informacji na temat konkursu telefonicznie pod numerami: (58) 32 33 258, (58) 32 33 177, (58) 32 33 216, (58) 32 33 104, (58) 32 33 215, (58) 32 33 227, (58) 32 33 230 lub za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: impuls-pytania@arp.gda.pl).

Agencja Rozwoju Pomorza realizuje projekt „IMPULS – odbudowa potencjału pomorskich przedsiębiorstw z branży czasu wolnego” w ramach Poddziałania 13.1.1. Mikro, Małe I Średnie Przedsiębiorstwa – React-Eu – Wsparcie Dotacyjne Dla Osi Priorytetowej 13. Odbudowa I Odporność (React-Eu) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

TV

II dzień Zjazdu Hanzy w Gdańsku. Jarmark i Szczyt Burmistrzów