• Start
  • Wiadomości
  • Gdańscy radni dzielnicowi rozmawiali o możliwościach współpracy dla mieszkańców

Gdańscy radni dzielnicowi rozmawiali o możliwościach współpracy dla mieszkańców

Czego potrzebują dzielnice? Gdzie powstaną nowe kluby sąsiedzkie? Jakiego wsparcia udziela Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie? Czym zajmuje się Gdańskie Centrum Mediacji i rzeczniczka praw uczniowskich? - m.in. o tym rozmawiano w środę, 15 listopada, podczas kolegium z przewodniczącymi zarządów dzielnic.
16.11.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
ponad 20 osób siedzi za ustawionymi w podkową stołami
Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic odbyło się 15 listopada w Nowym Ratuszu
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

Trwa głosowanie na kandydatów do nagród społecznych prezydenta Gdańska

W Nowym Ratuszu w środę, 15 listopada, odbyło się kolejne w tym roku posiedzenie Kolegium Przewodniczących Zarządów Dzielnic. Spotkanie poprowadziła zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior. O czym rozmawiano?

1. Gdańskie Przestrzenie Lokalne jako element realizacji Strategii Rozwoju Gdańska 2030 Plus

Anna Fikus-Wójcik, kierowniczka Zespołu Przestrzeni Publicznych i Krajobrazu w Biurze Rozwoju Gdańska, zaprezentowała radnym podsumowanie ostatniego, III etapu prac prowadzonego od 2016 roku projektu „Gdańskie Przestrzenie Lokalne”. 

- Naszym celem jest wskazanie sieci przestrzeni lokalnych w Gdańsku, ale też opracowanie technicznych wytycznych dla ich wspólnego zagospodarowania. To są przestrzenie istniejące na osiedlach i w dzielnicach, położone blisko zabudowy mieszkaniowej, z których korzystamy codziennie, realizując swoje podstawowe potrzeby. Drugim naszym celem jest koordynacja działań w przestrzeniach lokalnych w ramach realizacji Programu Operacyjnego Przestrzeń Publiczna – nakreśliła radnym projekt Anna Fikus-Wójcik.

Zachęciła do korzystania z Katalogu Kart Gdańskich Przestrzeni Lokalnych - bezpłatnego internetowego zbioru, który zawiera wspomniane wytyczne urbanistyczne oraz propozycje zagospodarowania przestrzeni lokalnych - wielofunkcyjnych, powszechnie dostępnych, charakteryzujących się bliskością usług dla mieszkańców przestrzeni, budujących terytorialną wspólnotę i tożsamość - we wszystkich gdańskich dzielnicach. 

Z kart w Katalogu GPL mogą korzystać m.in. jednostki miejskie czy spółdzielnie mieszkaniowe, ale również inicjatorzy projektów do Budżetu Obywatelskiego i wszyscy mieszkańcy. W ramach projektu wskazywany jest lokalny potencjał danej przestrzeni, obejmujący rozpoznanie potrzeb mieszkańców oraz przeanalizowane przez Biuro Rozwoju Gdańska uwarunkowania. Nie jest to baza zamknięta, ponieważ miasto się rozwija – będą więc pojawiały się nowe lokalizacje.

Z dokumentem można zapoznać się tutaj: Lokalny znaczy bliski. Katalog Gdańskich Przestrzeni Lokalnych.

2. Zmiany w Wydziale Rozwoju Społecznego oraz współpraca z radami dzielnic

O głównych zadaniach Wydziału Rozwoju Społecznego radnym opowiedziała Katarzyna Ziemann, dyrektorka WRS. Wśród tych zadań są m.in. integracja i włączenie społeczne - w tym działania na rzecz praw człowieka, równego traktowania i integracji imigrantów; usługi społeczne - w tym pomoc społeczna, wspieranie rodziny i piecza zastępcza; współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz społecznościami lokalnymi; realizacja projektów społecznych ze środków zewnętrznych; a także profilaktyka i promocja zdrowia oraz przeciwdziałanie uzależnieniom.

Do nowych zadań WRS od kilku miesięcy należy zarządzanie Centrum Dolna Brama – to nowa przestrzeń aktywności i innowacji społecznych w Gdańsku, oferująca udostępnianie części swoich pomieszczeń na realizację działań. Znajduje się przy ulicy Dolna Brama 8.

WRS ponadto zajmuje się koordynacją domów i klubów sąsiedzkich – takich miejsc jest w Gdańsku aż 27.

- Na ten moment mamy w zarządzaniu 17 domów sąsiedzkich i 10 klubów sąsiedzkich, rozmieszczonych w różnych częściach Gdańska. Współpracujemy stale w tym obszarze z radami dzielnic - jesteśmy w trakcie rozmów z radą dzielnicy Olszynka, a po ostatnim spacerze prezydent Gdańska w dzielnicy Orunia Górna, analizujemy potencjał tej dzielnicy pod kątem powołania klubu sąsiedzkiego. Dwa masterplany są teraz wypracowywane z radą dzielnicy Piecki-Migowo, oraz radnymi dzielnic Olszynka i Orunia-Św. Wojciech-Lipce – zdradziła dyrektor Katarzyna Ziemann.

3. Współpraca Wydziału Edukacji z radami dzielnic

O strukturze Wydziału Edukacji pokrótce opowiedział jego dyrektor Grzegorz Kryger. Przypomniał, że w 2023 roku Gdańsk przeznaczył 1,5 miliarda złotych na edukację, a na 2024 rok przeznaczone na ten cel zostanie 1,8 miliarda.

Niższy deficyt, większe wydatki na usługi miejskie, środki na inwestycje z KPO. Projekt budżetu na 2024

- Niedługo zbliżymy się do 2 miliardów na edukację. Wydział Edukacji obejmuje de facto każdego mieszkańca Gdańska. Zajmuje się od żłobów, poprzez przedszkola, szkoły podstawowe i ponadpodstawowe i kształcenia ustawiczne, aż do Gdańskiej Akademii Seniora. Zachęcam do współpracy z nami, nie tylko wtedy, gdy jest wątpliwość co do tego, kiedy dana sala gimnastyczna zostanie wyremontowana, bądź będzie można zorganizować wydarzenie we współpracy z przedszkolem czy szkołą. Naszym hasłem jest Szkoła i przedszkole współpracy.

Do współdziałania zachęcała też działająca w ramach Wydziału Edukacji gdańska Rzeczniczka Praw Ucznia Katarzyna Gęba. - Jestem dostępna, bo uczniowie są ważni, ważne są ich prawa. Próbujemy uczyć się praworządności szkolnej na co dzień, wypracowujemy różne rozwiązania, monitorujemy zgłaszane nam przypadki. Podstawowym prawem każdego dziecka jest prawo do dobrej edukacji - w tę stronę przede wszystkim działamy.

Nowy rok szkolny w Gdańsku z Rzecznikiem Praw Ucznia

Rzecznik Praw Ucznia na co dzień współpracuje z Gdańskim Centrum Mediacji. To zapoczątkowany w lipcu 2012 roku przed Fundację Inicjatyw Społecznie Odpowiedzialnych projekt, którego celem jest rozpowszechnienie idei mediacji, jako alternatywnego sposobu rozwiązywania sporów, a także wsparcie pracowników socjalnych, adwokatów oraz organizacje pozarządowej w kwestii radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi. Jest przeznaczone dla wszystkich gdańszczan – dzieci, ich rodziców i opiekunów, nauczycieli. Oferuje pomoc pedagogów, psychologów, radcy prawnego i innych specjalistów wspierających w przeróżnych życiowych sytuacjach, które mogą być rozwiązane za pomocą mediacji.

cztery osoby siedzą za zestawionymi stołami, jednak kobieta mówi do mikrofonu
Spotkanie moderowała zastępczyni prezydent Gdańska ds. rozwoju społecznego i równego traktowania Monika Chabior
fot. Dominik Paszliński / www.gdansk.pl

4. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie – współpraca z radami dzielnic

Agnieszka Chomiuk, dyrektorka Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, opowiedziała o szerokim zakresie wsparcia udzielanego przez MOPR. To m.in. pomoc finansowa, poradnictwo specjalistyczne, praca socjalna, opieka nad osobami starszymi, wsparcie osób z niepełnosprawnością, wsparcie osób w bezdomności, organizacja zastępczej pieczy rodzicielskiej, aktywizacja społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także przeciwdziałanie przemocy i chronienia osób nią doświadczonych.

Dyrektorka MOPR zachęciła też do promowania idei pieczy zastępczej. Nieprzypadkowo – także 15 listopada odbyła się konferencja prasowa poświęcona kampanii społecznej „Daj przyszłość – zostań rodziną zastępczą”. To szlachetna akcja zachęcająca mieszkanki i mieszkańców Gdańska oraz okolicznych miejscowości do pełnienia roli zastępczych opiekunów dla potrzebujących dzieci. 

- To bardzo ważna kampania. Jest ona częścią naszej stałej pracy na rzecz szukania osób, które chcą dać ciepło i rodzinną atmosferę dzieciom, które nie mogą wychowywać się w swoich rodzinach. W Gdańsku jest ponad 300 dzieci, które potrzebują pieczy zastępczej. Może to być piecza instytucjonalna, mogą to być rodziny zastępcze spokrewnione lub niespokrewnione, czasem zawodowe. Jest wiele różnych możliwości. Każda nowa rodzina i każda nowa osoba, która chce się zgłosić, aby przejść szkolenie, a następnie przyjąć dziecko jest bardzo ważna – mówiła Monika Chabior, zastępczyni prezydenta ds. rozwoju społecznego i równego traktowania. - Bardzo się cieszę, że we współpracy z UNICEFem, który jest naszym stałym partnerem we wsparciu dzieci uchodźczych, które przybyły do Gdańska, a także z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, który stale koordynuje sytuację dzieci potrzebujących pieczy zastępczej, uruchomiliśmy tę wyjątkową kampanię.

5. Świadczenia finansowe dla rodzin

Edyta Zaleszczak-Dyks, dyrektorka Gdańskiego Centrum Świadczeń, i zastępczyni dyrektor ds. świadczeń dla rodzin Katarzyna Tynkowska przybliżyły radnym, czym zajmuje się GCŚ.

- Podstawowy zakres naszych działań, to obsługa mieszkańców, wypłata świadczeń i działanie wobec dłużnika alimentacyjnego – wymieniała Katarzyna Tynkowska. - Skala naszych działań to ponad 70 tysięcy różnego typu świadczeń w 2022 roku. To np. pomoc materialna dla uczniów, Karta Dużej Rodziny, obsługa obywateli Ukrainy, którzy przyjechali z związku z konfliktem zbrojnym, refundacja podatku VAT, świadczenia tymczasowe i inne.

Tylko w 2022 roku Gdańskie Centrum Świadczeń dokonało wypłaty świadczeń opiekuńczych związanych z niepełnosprawnością na kwotę 81 milionów. Dodatek węglowy i inne źródła ciepła wyniósł 33 mln złotych, a 9 mln to wartość wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Zastępczyni dyrektor ds. świadczeń dla rodzin zachęciła do odwiedzin w nowej siedzibie przy ulicy Kartuskiej 32/34. www.gcs.gda.pl - Jesteśmy dumni z nowej siedziby z udogodnieniami dla mieszkańców - to nowoczesna sala obsługi na 25 osób, dostosowana dla osób ze szczególnymi potrzebami: jest m.in. tłumacz języka migowego, pętla indukcyjna, a w planach instalacja komfortki i innych udogodnień – podkreślała Katarzyna Tynkowska.

6. Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych we współpracy z radami dzielnic

Na zakończenie spotkania Elżbieta Woroniecka i Brygida Banaszak z Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych zaprosiły radnych do zgłaszania propozycji wspólnych działań.

- Realizujemy różne projekty, pracujemy na rzecz środowiska lokalnego. Wspieramy wszystkie organizacje, które potrzebują pomocy. Korzystajmy z tego, że mamy lokalnie organizacje pozarządowe, bo razem możemy zrobić dużo więcej. Czekamy na Was – radnych i mieszkańców.

Kolegium Przewodniczących Dzielnic. Jakie plany i pomysły na miejskie budynki?