Dzieła sztuki współczesnej poszukiwane. Na zakup Miasto przygotowano 300 tys. złotych

Ruszył nabór dzieł sztuki, które dołączą do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej. Artyści i twórcy mogą zgłaszać swoje prace w otwartym konkursie. Wnioski w systemie Witkac należy składać do 8 października. Zakupione dzieła zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku. Pula przeznaczona na zakup dzieł sztuki współczesnej wynosi w tym roku 300 000 zł.
12.09.2023
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Grafika Gdańska Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza do składania wniosków
Gdańska Galeria Sztuki Współczesnej zaprasza do składania wniosków
mat. GGSW

Z wnioskiem o zakup dzieła sztuki przez Miasto, może wystąpić podmiot prawny, osoba prawna lub fizyczna. Wnioskodawca może złożyć ofertę na zakup maksymalnie dwóch dzieł sztuki. W przypadku, gdy dzieło jest zbiorem/cyklem prac, można wnioskować o zakup tylko jednego zbioru lub cyklu.

Jak się zgłosić?

Wnioski należy składać do 8 października za pośrednictwem systemu Witkac, wybierając nabór na Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.

Do wniosku należy dołączyć:

  • dokumentację fotograficzną dzieła, a w przypadku dzieł przestrzennych – kilka fotografii ukazujących dzieło z każdej strony, przedłożoną w postaci zapisu cyfrowego,
  • w przypadku, gdy przedmiotem wniosku jest zakup prac wideo/audio, lub których częścią składową jest zapis filmowy/dźwiękowy, konieczne jest przedstawienie kopii (demo) całego filmu/nagrania w postaci zapisu cyfrowego, lub przedstawienie uzasadnienia, jeśli przedstawienie zapisu filmowego/dźwiękowego nie jest możliwe z przyczyn technicznych lub prawnych. W przypadku plików o dużej wadze dopuszcza się możliwość pobrania lub odtworzenia pracy wideo/audio z Internetu bądź innej wskazanej bazy danych, gdzie dzieło jest udostępnione do wglądu,
  • zaleca się także przygotowanie prezentacji dzieła sztuki w formie jednej prezentacji (zapisanej w PDF), pliki nie mogą być dołączane do Elektronicznego Formularza w postaci skompresowanej.

Po złożeniu wniosku w systemie Witkac i wygenerowaniu potwierdzenia należy niezwłocznie, jednak najpóźniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zakończenia danego naboru, złożyć dokumenty w Urzędzie Miejskim. 

Potwierdzenie złożenia wniosku można złożyć:

  • używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  • dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję (bez załączonego wniosku, ani innych załączników) do siedziby organizatora konkursu:
  1. ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74,
  2. ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12,
  3. ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2,
  4. lub przesyłając dokumenty za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, z dopiskiem Zakup Dzieł Sztuki przez Gminę Miasta Gdańska.
Pomieszczenie muzealne, na ścianach współczesne obrazy
Widok wystawy Kolekcja w działaniu w Muzeum NOMUS
fot Grzegorz Nosorowski, MNG

Główne kryteria wyboru

Komisja rozpatrując wnioski o zakup weźmie w szczególności pod uwagę dzieła sztuki współczesnej z zakresu: sztuk wizualnych, sztuk audio-wizualnych, wzornictwa, które zostały stworzone przez twórców/artystów, którzy są  postaciami znaczącymi dla środowiska twórczego Gdańska. Komisja bierze pod uwagę także czy proponowane dzieło posiada walory kulturotwórcze odnoszące się do wartości, z którymi utożsamia się Gdańsk, w szczególności nawiązującymi do idei wolności, solidarności, równości i otwartości.

Program Zakupu Dzieł Sztuki

Program zakupu dzieł sztuki jest integralną częścią Programu Operacyjnego Kultura i Czas Wolny 2023 Strategii Rozwoju Miasta Gdańska - Gdańsk 2030 Plus. Są to działania o długofalowym charakterze mającym na celu stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej z zastosowaniem wysokich standardów w zakresie nabywania, opracowywania, przechowywania, konserwowania i popularyzowania dzieł sztuki współczesnej. 

Stworzenie Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej ma jednocześnie powodować zwiększenie udziału obywateli w kulturze oraz mocniejsze zaangażowanie ich we współtworzenie kultury w Gdańsku z uwzględnieniem charakteru miasta, które tworzy kolekcję, jego historii, tradycji i tożsamości.

Zakupione w ramach Programu dzieła sztuki zostaną przekazane w depozyt Muzeum Narodowemu w Gdańsku i prezentowane w ramach wystaw stałych i czasowych w dziale NOMUS. Jest to najmłodsze muzeum sztuki współczesnej w Polsce – na historycznych terenach gdańskiej stoczni stworzono przyjazną przestrzeń rozmowy z widzami o współczesnym świecie poprzez medium sztuki. Dzięki Programowi zakupów do kolekcji NOMUS może budować ją w sposób szczególny, kładąc nacisk na dzieła twórców pochodzących z Trójmiasta lub tworzących w lokalnym kontekście. Pozwala to też prowadzić badania i pisać historię sztuki z perspektywy lokalnej, umieszczając ją jednocześnie w sieci globalnych zjawisk kształtujących współczesną rzeczywistość.

Dzieła zakupione przez Miasto do Gdańskiej Kolekcji Sztuki Współczesnej cieszą się zainteresowaniem kuratorów wielu wystaw w naszym kraju. Wypożyczane były m.in. do Muzeum Sztuki w Łodzi, Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i Muzeum Sztuki Współczesnej – Pawilonie Czterech Kopuł we Wrocławiu.