Dotacje dla gdańskich zabytków przyznane - w sumie ponad 3,7 mln zł

Pod koniec kwietnia radni Miasta Gdańska przyznali 23 dotacje na roboty budowlane, restauratorskie i prace konserwatorskie zabytków. W środę, 11 maja 2022 roku poświadczenia udzielonych dotacji wręczył beneficjentom Piotr Grzelak, zastępca prezydenta ds. zrównoważonego rozwoju. Łączna kwota środków przeznaczonych na dotacje wynosi 3.732.700 zł
11.05.2022
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
Z lewej mężczyzna w średnim wieku w mundurze obok młody mężczyzna w garniturze
Piotr Grzelak (z prawej) wręczył poświadczenie dotacji hm. Arturowi Glebko, komendantowi Chorągwi Gdańskiej ZHP na remont dachu Baszty Schultza w Zespole dawnego Dworu Miejskiego.
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

Uroczystość przekazania poświadczeń dotacji na renowację zabytków odbyła się w sali Wielkiej Wety Ratusza Głównomiejskiego. 

- Zależy nam na tym, żebyśmy celebrowali to, że miasto pamięta o gdańskich zabytkach, ale przede wszystkim to, że Państwo podejmujecie trud renowacji tych zabytków - powiedział prezydent Piotr Grzelak. - Mamy świadomość, że bardzo często zebranie wkładu własnego, ale też prowadzenie inwestycji nie jest tematem prostym. Jesteśmy dumni, że możemy z Państwem współpracować, mamy nadzieję, że będziecie nadal składali wnioski o dotacje konserwatorskie, a miasto chce do renowacji zabytków swoją cegiełkę dołożyć. 

Odnowione sklepienia w św. Mikołaju. Zaglądamy z kamerą w niedostępne miejsca WIDEO I ZDJĘCIA

Łącznie 23 dotacje zostały przyznane 14 beneficjentom. Środki zaplanowane na dotacje w budżecie Miasta to 3.5 mln zł, dodatkowo, ponad 200 tys., przeznaczone na prace w Bazylice Mariackiej, zagwarantowane zostały w Wieloletniej Prognozie Finansowej na podstawie umowy pomiędzy Gminą Miasta Gdańsk a parafią. 

- Miasto wydało ponad trzy miliony złotych na dotacje dla zabytków, jest to wielki wysiłek dla samorządu, ale to również inwestycja, bo te zabytki to symbole czasu przeszłego dla czasu przyszłego. Chcemy, aby to trwało - powiedział Andrzej Stelmasiewicz, radny Miasta Gdańska.

- Bycie właścicielem, posiadaczem, zarządcą zabytku, to wielka pasja, ale to niekiedy pasja wymagająca ogromnego poświęcenia. Dziękuję, że Państwo robicie co w Waszej mocy, aby zachować te wyjątkowe obiekty w krajobrazie naszego miasta. Cieszymy się, że decyzją Rady Miasta mogliśmy Państwu pomóc - mówiła podczas spotkania Anna Golędzinowska, radna Miasta Gdańska, przewodnicząca Komisji Zrównoważonego Rozwoju.

Spośród 23 dotacji dla 14 beneficjentów przewidzianych w uchwale:

 • 17 dotyczy osób prawnych kościoła, czterech obrządków: katolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego i polsko-katolickiego 
 • 4 dotyczą Wspólnot Mieszkaniowych
 • 2 dotacje dotyczą innych podmiotów (Polskiego Związku Wędkarskiego – Mały Młyn oraz Związku Harcerstwa Polskiego, Chorągwi Gdańskiej - Baszta Schultza w zespole Dworu Miejskiego)

 

Przydzielone dotacje

Dotacje celowe na remonty, renowację i roboty budowlane przyznane zostały następującym zabytkom:

 1. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 425 000,00 zł (słownie złotych: czterysta dwadzieścia pięć tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie przy elewacji północnej Kościoła pw. Św. Mikołaja;
 2. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na I etap prac konserwatorsko - restauratorskich przy stallach w Kościele pw. Św. Mikołaja;
 3. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 415 000,00 zł (słownie złotych: czterysta piętnaście tysięcy 00/100) na wzmocnienie sklepień w nawie południowej Kościoła pw. Św. Mikołaja - etap II;
 4. Klasztorowi oo. Dominikanów w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) na prace konserwatorsko - restauratorskie w kaplicy Św. Józefa w Kościele pw. Św. Mikołaja;
 5. Parafii Prawosławnej pw. Św. Mikołaja w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 60 000,00 zł (słownie złotych: sześćdziesiąt tysięcy 00/100) na renowację elewacji budynków parafialnych przy Katedrze Prawosławnej pw. Św. Mikołaja;
 6. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 70 000,00 zł (słownie złotych: siedemdziesiąt tysięcy 00/100) na wykonanie izolacji poziomej przeciwwilgociowej w Kościele pw. Św. Barbary etap I – (ściana zachodnia);
 7. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Barbary w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 210 000,00 zł (słownie złotych: dwieście dziesięć tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie zachodniej elewacji wieży Kościoła pw. Św. Barbary - etap III;
 8. Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na wzmocnienie konstrukcyjne fundamentów Kościoła pw. Św. Bartłomieja - etap II;
 9. Parafii Greckokatolickiej pw. Św. Bartłomieja i Opieki NMP w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów Kościoła pw. Św. Bartłomieja;
 10. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 90 000,00 zł (słownie złotych: dziewięćdziesiąt tysięcy 00/100) na wykonanie izolacji przeciwwilgociowej poziomej murów Kościoła pw. Bożego Ciała;
 11. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 80 000,00 zł (słownie złotych: osiemdziesiąt tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie fragmentu malowanego plafonu – przedstawienie Alegorii Miłosierdzia wraz z polichromowanym gzymsem w Kościele pw. Bożego Ciała;
 12. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 8 000,00 zł (słownie złotych: osiem tysięcy 00/100) na wykonanie i opracowanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich ścian wewnętrznych w Kościele pw. Bożego Ciała;
 13. Parafii Polskokatolickiej pw. Bożego Ciała w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100) na wykonanie i opracowanie interdyscyplinarnych badań konserwatorskich, przeprowadzenie ekspertyz technicznych, wykonanie projektu nowej instalacji elektrycznej i sporządzenie programu prac konserwatorskich i restauratorskich dla drewnianej ambony zewnętrznej wraz z kruchtą oraz przybudówką w Kościele pw. Bożego Ciała;
 14. Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji południowej (drugiego przęsła liczonego od strony wschodniej) oraz wschodniej ściany transeptu w Kościele Św. Apostołów Piotra i Pawła - etap III;
 15. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na remont dachów zespołu budynków klasztornych - część północna wschodniej połaci dachu skrzydła zachodniego;
 16. Gdańskiemu Seminarium Duchownemu w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 150 000,00 zł (słownie złotych: sto pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na odwodnienie budynku Gdańskiego Seminarium Duchownego w Gdańsku - etap II (kontynuacja wykonania ścianki osuszającej);
 17. Parafii Rzymskokatolickiej pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 236 000,00 zł (słownie złotych: dwieście trzydzieści sześć tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie ołtarza antwerpskiego pw. Św. Adriana w Bazylice Mariackiej oraz prace konserwatorskie przy Bramy Cmentarnej przy ul. Piwnej;
 18. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mariacka 34/36 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji frontowych (południowe) i tylnych (północne) kamienic przy ul. Mariackiej 34, 35, 36;
 19. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Piwna 66 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 134 000,00 zł (słownie złotych: sto trzydzieści cztery tysiące 00/100) na remont stropu, ścian działowych, ścian fundamentowych przedproża wraz z pracami konserwatorskimi kamienicy przy ul. Piwnej 66;
 20. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Ogarna 11/12 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 100 000,00 zł (słownie złotych: sto tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji frontowej (północnej) i tylnej (południowej) kamienicy przy ul. Ogarnej 11;
 21. Wspólnocie Mieszkaniowej ul. Mariacka 6/8 w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 34 700,00 zł (słownie złotych: trzydzieści cztery tysiące siedemset 00/100) na ratunkowe prace konserwatorskie kamienicy przy ul. Mariackiej 6;
 22. Polskiemu Związkowi Wędkarskiemu, Okręg w Gdańsku do wysokości kwoty brutto 200 000,00 zł (słownie złotych: dwieście tysięcy 00/100) na prace konserwatorskie elewacji południowo-zachodniej i południowo-wschodniej Małego Młyna;
 23. Związkowi Harcerstwa Polskiego Chorągiew Gdańska do wysokości kwoty brutto 250 000,00 zł (słownie złotych: dwieście pięćdziesiąt tysięcy 00/100) na remont dachu Baszty Schultza w Zespole dawnego Dworu Miejskiego;

 

Kościół z cegły
Klasztor oo. Dominikanów w Gdańsku otrzymał cztery dotacje na prace konserwatorskie przy elewacji północnej Kościoła pw. Św. Mikołaja; na pierwszy i drugi etap prac konserwatorsko - restauratorskich przy stallach i prace konserwatorsko - restauratorskie w kaplicy Św. Józefa w Kościele pw. Św. Mikołaja
Fot. Piotr Wittman/gdansk.pl

 

Kto może otrzymać dotacje?

Wsparcie w postaci dotacji celowych może zostać udzielone na obiekty indywidualnie wpisane do rejestru zabytków decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Wirtualny spacer po historycznym śródmieściu. Pierwsze takie zdjęcia, detale w doskonałej jakości

Na jakie prace można uzyskać dotacje?

Przeznaczenie dotacji wynika wprost z Ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Zgodnie z jej zapisami może obejmować nakłady konieczne między innymi na: sporządzenie ekspertyz technicznych i konserwatorskich, przeprowadzenie badań konserwatorskich lub architektonicznych, opracowanie programu prac konserwatorskich i restauratorskich, wykonanie projektu budowlanego zgodnie z przepisami Prawa budowlanego, sporządzenie projektu odtworzenia kompozycji wnętrz, zabezpieczenie, zachowanie i utrwalenie substancji zabytku, odnowienie lub uzupełnienie tynków i okładzin architektonicznych albo ich całkowite odtworzenie, z uwzględnieniem charakterystycznej dla tego zabytku kolorystyki, odnowienie lub całkowite odtworzenie okien, w tym ościeżnic i okiennic, drzwi, więźby dachowej, pokrycia dachowego, rynien i rur spustowych, działania zmierzające do wyeksponowania istniejących, oryginalnych elementów zabytkowego układu parku lub ogrodu.

Zasady przyznawania dotacji

O dotacje mogą się ubiegać osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne posiadające tytuł prawny do zabytku wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego. Nie mogą się o nie ubiegać podmioty zaliczane do sektora finansów publicznych.

Wysokość przyznawanych dotacji uzależniona jest od liczby złożonych w danym roku wniosków oraz łącznej wysokości środków, przeznaczonych do podziału.