PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Regulamin uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej o godz. 4:45 na Westerplatte

Regulamin uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej o godz. 4:45 na Westerplatte
 1. Wstęp na teren uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej organizowanej w dn. 1 września 2018 r. o godz. 4:45 na Westerplatte jest nieodpłatny.

 2. Organizatorem Uroczystości jest Prezydent Miasta Gdańska

 3. Wejście na teren organizowanej Uroczystości jest jednoznaczne z zapoznaniem się z niniejszym regulaminem oraz akceptacją jego postanowień.

 4. Organizator Uroczystości może odmówić wstępu na Uroczystości oraz przebywania na niej osobom:

 1. znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,

 2. posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje, środki lub substancje,

 3. zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku Uroczystości,

 4. noszącym buty o metalowych zakończeniach,

 5. których ubiór uniemożliwia identyfikację.

 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Uroczystości oraz porządek podczas trwania Uroczystości, poprzez m. in.:

 1. służby porządkowe i służby informacyjne,

 2. udostępnienie pomocy medycznej.

 1. Uczestnicy Uroczystości oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie na którym odbywa się Uroczystość, zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Osoby małoletnie uczestniczą w Uroczystości na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi pieczę.

 2. Uczestnicy Uroczystości oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie Uroczystości zobowiązani są zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Uroczystości, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu Uroczystości.

 3. Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Uroczystości:

 1. broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

 2. materiałów wybuchowych,

 3. wyrobów pirotechnicznych,

 4. napojów alkoholowych,

 5. środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 6. transparentów itp.

 1. Organizator nie zapewnia depozytu na przedmioty, które zgodnie z niniejszym Regulaminem zabronione są do wnoszenia na teren Uroczystości.

 2. Ponadto zakazuje się wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Uroczystości oraz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej działalności zarobkowej podczas trwania Uroczystości.

 3. Służby porządkowe, legitymujące się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione do:

 1. legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

 2. przeglądania zawartości bagaży i odzieży osób w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty niedozwolone,

 3. wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z Regulaminem Uroczystości, a w przypadku niewykonywania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Uroczystości,

 4. ujęcia w celu niezwłocznego przekazania Policji osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby porządkowe są zobowiązane do usunięcia z terenu Uroczystości osób, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem Uroczystości.

 2. Członkowie służb porządkowych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni, m.in. w:

 1. ręczne wykrywacze metalu,

 2. inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.

 3. Sprzęt obsługujący Uroczystość stanowi: sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy i wygrodzenia (barierki ochronne).

 4. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe podczas Uroczystości.

 5. W czasie Uroczystości Organizator oraz Uczestnicy Uroczystości, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 6. Ocena przedmiotów jako niebezpiecznych należy do służb porządkowych.

 7. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na stronie internetowej www.gdansk.pl/westerplatte oraz poprzez wywieszenie w miejscu Uroczystości i może być w każdym czasie zmieniony przez Organizatora Uroczystości, przy czym zmiana nie może naruszać praw uczestników Uroczystości nabytych na podstawie treści regulaminu obowiązującej przed jego zmianą.

Organizator