PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zasady dotyczące kas fiskalnych

Zasady dotyczące kas fiskalnych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

I. Ogólne

1. Nadzór nad rozpoznaniem i realizacją obowiązku rejestracji obrotu przy zastosowaniu kasy fiskalnej, w przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych pełni kierownik jednostki organizacyjnej.
2. Gmina nie ma prawa do korzystania ze zwolnienia z obowiązku rejestracji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych ze względu na wysokość obrotu.
3. W przypadku kas online ewidencjonowanie sprzedaży umożliwia, oprócz zapisu w pamięci fiskalnej i chronionej kasy, również przekazywanie w sposób ciągły, zautomatyzowany i bezpośredni danych rejestrowanych przy ich użyciu z prowadzeniem ewidencji oraz danych o zdarzeniach mających znaczenie dla pracy kas do systemu teleinformatycznego Centralnego Repozytorium Kas.

II. Rejestracja kas fiskalnych online

1. W przypadku kas online rejestracja dokonuje się automatycznie i nie ma obowiązku zgłoszenia kasy do naczelnika urzędu skarbowego. Wystarczy, że użytkownik kasy online zapewni sobie:
a. pomoc serwisanta przy fiskalizacji,
b. dostęp do sieci internetowej, która umożliwi przesłanie danych pomiędzy kasą online, a Centralnym Repozytorium Kas (CRK).
2. Paragony fiskalne, dokumentujące transakcje sprzedaży, winny zawierać dane podatnika: nazwę i adres oraz NIP, wg wzoru: Gmina Miasta Gdańska ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk, NIP 5830011969, pełna lub skrócona nazwa oraz adres jednostki organizacyjnej.
3. Po dokonaniu automatycznej rejestracji kasa online przekazuje CRK dane o sobie i o właścicielu kasy, otrzymując zwrotnie przydzielony numer ewidencyjny.
4. Jednostka organizacyjna używająca kasę online zobowiązana jest wpisać w książce kasy numer ewidencyjny, a także w sposób trwały nanieść go na obudowę kasy (numer ten jest niepowtarzalny i żadna inna kasa w Polsce nie będzie miała takiego numeru).
5. Kierownik jednostki organizacyjnej/Kierownik GCUW w zakresie jednostek obsługiwanych jest zobowiązany przekazać przez ePuap do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym, pismo informujące o dokonaniu rejestracji kasy online w jednostce organizacyjnej/jednostce obsługiwanej, w ciągu maksymalnie 3 dni od dnia dokonania fiskalizacji wraz z następującymi dokumentami:
a. kopia "Raport Fiskalny Fiskalizacji",
b. kopia "Książki Kasy Rejestrującej".

UWAGA!
W przypadku jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez GCUW, dokumenty wymienione w pkt 5, Dyrektor jednostki obsługiwanej przekazuje do GCUW w dniu rejestracji kasy.

III. Wyrejestrowanie kasy fiskalnej

1. Jednostka organizacyjna wystawia raport fiskalny - raport dobowy (bez względu na rodzaj używanej kasy), raport miesięczny (tylko, jeśli korzysta z kas tradycyjnych).
2. Po wystawieniu raportu należy zmienić tryb pracy kasy na tryb "do odczytu" (w kasie online zrobi się to automatycznie, w pozostałych przypadkach jednostka organizacyjna zwraca się do serwisanta).
3. Czynności opisane w pkt 1 i pkt 2 jednostka organizacyjna wykonuje na ostatni dzień, w którym korzysta z kasy, po zamknięciu sprzedaży.
4. Jednostka organizacyjna odczytuje zawartość pamięci kasy fiskalnej i sporządza protokół, niezwłocznie po przejściu kasy w tryb "tylko do odczytu". W tych czynnościach pomaga serwisant.

Pobierz:

5. Jednostka organizacyjna sporządza również wniosek o wyrejestrowanie kasy fiskalnej.

Pobierz:

6. Kierownik jednostki organizacyjnej/Kierownik GCUW w zakresie jednostek obsługiwanych jest zobowiązany przekazać do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym, w ciągu maksymalnie 2 dni, pismo informujące o wyrejestrowaniu kas w jednostce obsługiwanej wraz z załącznikami:
a. 2 egzemplarze wniosku o wyrejestrowanie kasy fiskalnej (1 egzemplarz z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej w jednostce organizacyjnej, 1 egzemplarz bez podpisu),
b. 2 egzemplarze protokołu z czynności odczytania zawartości pamięci kasy fiskalnej (1 egzemplarz tylko z podpisem serwisanta, 1 egzemplarz z podpisem serwisanta i podpisem osoby upoważnionej w jednostce organizacyjnej),
c. 1 egzemplarz "Łączny raport okresowy" (oryginał),
d. 1 egzemplarz "Raport fiskalny rozliczeniowy" (oryginał),

- ponieważ podatnik GMG w ciągu 5 dni od podpisania przez serwis protokołu jest zobowiązany do złożenia do urzędu skarbowego wszystkich wymaganych dokumentów dotyczących wyrejestrowania.

UWAGA!
W przypadku jednostek organizacyjnych obsługiwanych przez GCUW, dokumenty wymienione w pkt 6, Dyrektor jednostki obsługiwanej przekazuje niezwłocznie do GCUW.

IV. Ulga na zakup kasy fiskalnej online

1. Ulga na zakup kasy fiskalnej online przysługuje podatnikowi, który dokonał zakupu urządzenia online, nawet jeśli wcześniej skorzystał już z ulgi na zakup pierwszej kasy rejestrującej, pod warunkiem że zakup kas rejestrujących nastąpił nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia tej ewidencji. Dzień, w którym rozpoczęto prowadzenie ewidencji, jest uważany za datę:
a. 1 stycznia 2021 r. – dla jednostek organizacyjnych świadczących usługi gastronomiczne (również sezonowe), hotelarskie oraz sprzedaż węgla,
b. 1 lipca 2021 r. – dla jednostek organizacyjnych świadczących usługi fryzjerskie, kosmetyczne, budowlane, prawnicze, usługi w zakresie opieki medycznej świadczone przez lekarzy, dentystów, a także branży fitness (w zakresie wstępu).
2. Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących, aby skorzystać z ulgi na zakup kasy fiskalnej online należy spełnić dodatkowo określone warunki:
a. posiadać fakturę potwierdzającą zakup kasy rejestrującej oraz dowód zapłaty całej należności za jej zakup,
b. rozpocząć ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym terminie przy użyciu kas rejestrujących nabytych w okresie, kiedy kasy te spełniały funkcje określone w art. 111 ust. 6a ustawy o VAT.
3. Ulga na zakup kasy fiskalnej online w 2020 r. wynosi 90% ceny zakupu urządzenia, nie więcej jednak niż 700 zł.
4. Ulga na zakup kasy fiskalnej online nie przysługuje przy dobrowolnej wymianie urządzenia. Odliczenia takiego jednostka organizacyjna może dokonać tylko wtedy, gdy wykonuje czynności wymienione w art. 145b ust. 1 ustawy o VAT.