PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Składanie dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT Gminy Miasta Gdańska

Składanie dokumentów związanych z rozliczeniem podatku VAT Gminy Miasta Gdańska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Jednostki organizacyjne, w nieprzekraczalnym terminie do 16 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, mają obowiązek:

 1. Sporządzić i przesłać w aplikacji e-Portal w module VAT cząstkowy plik JPK_V7M; 

 

 1. Złożyć przez ePuap do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym zapisane w formacie PDF i podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym:
  1. cząstkowy plik JPK_V7M;
  2. cząstkowy rejestr VAT sprzedaży;

WAŻNE!

W przypadku jednostek organizacyjnych prowadzących ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas fiskalnych, cząstkowy rejestr sprzedaży za dany miesiąc powinien uwzględniać także wszystkie faktury sprzedaży wystawione do paragonu oznaczone atrybutem „FP”.

     c. cząstkowy rejestr zakupu należy złożyć w podziale na transakcje w zakresie:

- wydatków bieżących,

- wydatków majątkowych - w przypadku, gdy w danym okresie rozliczeniowym występują takie zakupy.

 

 1. Jeżeli w danym okresie rozliczeniowym wystąpią okoliczności skutkujące koniecznością złożenia cząstkowej informacji podsumowującej VAT-UE należy złożyć ją wraz z pismem wyjaśniającym, w terminie do 16 dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

 

Korekty dotyczące rozliczenia podatku VAT przed centralizacją (deklaracja VAT-7):

 1. Informacja do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym o konieczności skorygowania deklaracji wraz z podaniem przyczyny korekty, na adres e-mail: vatcentralny@gdansk.gda.pl.

 

 1. Wystąpienie o udzielenie pełnomocnictwa dla kierownika jednostki organizacyjnej do podpisania i złożenia korekty deklaracji do US.

 

 1. Przekazanie przez ePuap do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym, zapisanej w formacie PDF oraz podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, korekty deklaracji VAT-7 wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty.

 

 1. W przypadku wystąpienia zobowiązania podatkowego, wpłaty należy dokonać niezwłocznie po złożeniu korekty, na rachunek bankowy GMG: 34 1240 1268 1111 0010 7094 9460. Należne odsetki za zaległości podatkowe należy wpłacić niezwłocznie po potwierdzeniu w Referacie Podatku VAT wysokości odsetek.

 

Korekty dotyczące rozliczenia podatku VAT po centralizacji (deklaracja VAT-7, plik JPK_V7M):

 1. Informacja do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym o konieczności złożenia korekty wraz z podaniem przyczyny korekty, na adres e-mail: vatcentralny@gdansk.gda.pl.

 

 1. Sporządzenie korekty deklaracji VAT/pliku JPK_V7M w ePortalu, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

 

 1. Przekazanie przez ePuap do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym, zapisanej w formacie PDF oraz podpisanej elektronicznym podpisem kwalifikowanym, korekty deklaracji VAT-7/pliku JPK_V7M wraz z uzasadnieniem korekty.

 

 1. W przypadku wystąpienia zobowiązania podatkowego, wpłaty należy dokonać niezwłocznie po złożeniu korekty, na rachunek bankowy GMG: 34 1240 1268 1111 0010 7094 9460. Należne odsetki za zaległości podatkowe należy wpłacić niezwłocznie po potwierdzeniu w Referacie Podatku VAT wysokości odsetek.

 

UWAGA! 

W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna, dopuszcza się możliwość złożenia podpisanych dokumentów w postaci papierowej za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, po wcześniejszym powiadomieniu Referatu Podatku VAT.

 

Do kontaktu z Referatem Podatku VAT dedykowana jest skrzynka mailowa:

 

vatcentralny@gdansk.gda.pl