PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Obliczanie wskaźnika proporcji i prewskaźnika

Obliczanie wskaźnika proporcji i prewskaźnika
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

1. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest do:
a. ustalenia wskaźnika proporcji i prewskaźnika dla danej jednostki, za wyjątkiem tych jednostek, które prowadzą tylko działalność zwolnioną i niepodlegającą VAT,

Pobierz wzór do obliczenia wskaźnika proporcji i prewskaźnika

  obliczenie wskaźnika proporcji i prewskaźnika (559.43 KB)
 
b. dokonania obliczenia ostatecznej wartości wskaźnika proporcji oraz prewskaźnika, na podstawie faktycznych danych dla zakończonego roku,
c. obliczenia i ujęcia w pliku JPK_V7M za styczeń każdego roku, kwoty korekty podatku naliczonego od pozostałych nabyć oraz środków trwałych – w przypadku, gdy rzeczywista wartość wskaźników za dany rok będzie inna niż zastosowana w tym roku,
d. złożenia przez ePuap do Referatu Podatku VAT w Wydziale Finansowym, w terminie do 4 lutego każdego roku, pisma informującego o rzeczywistej wartości wskaźnika proporcji i prewskaźnika wraz z załącznikiem wyjaśniającym sposób wyliczenia wskaźników, podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

WAŻNE!
W uzasadnionych sytuacjach, Jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna, dopuszcza się możliwość złożenia podpisanych dokumentów w postaci papierowej za pośrednictwem Kancelarii Ogólnej, po wcześniejszym powiadomieniu Referatu Podatku VAT.

2. Kierownik jednostki organizacyjnej może zaproponować inną metodę ustalania prewskaźnika, w szczególności w oparciu o zasadę określoną w art. 86 ust. 2h ustawy o VAT, pod warunkiem, że sposób określenia proporcji będzie najbardziej odpowiadający specyfice wykonywanej przez jednostkę działalności i będzie bardziej reprezentatywny niż ten zaproponowany w rozporządzeniu.

3. Możliwość zastosowania w jednostce organizacyjnej innej metody obliczenia prewskaźnika należy odpowiednio wcześniej uzgodnić z Referatem Podatku VAT. Kierownik jednostki organizacyjnej zobowiązany jest przekazać na adres e-mail vatcentralny@gdansk.gda.pl szczegółowo opisaną metodologię, zaproponowany wzór wraz z uzasadnieniem oraz obliczenia wskazujące na szacunkowy skutek zastosowania innej niż dotychczasowa metody obliczenia prewskaźnika.