PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Aktualizacja zgłoszenia NIP-2 w zakresie związanym z podatkiem VAT

Aktualizacja zgłoszenia NIP-2 w zakresie związanym z podatkiem VAT
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 1. Przypadki wymagające aktualizacji zgłoszenia NIP-2 w zakresie związanym z podatkiem VAT:
  • otwarcie lub zamknięcie rachunków bankowych związanych z prowadzoną działalnością. Należy wypełnić odpowiednio dane w sekcji „C.2. POZOSTAŁE RACHUNKI ZWIĄZANE Z PROWADZONĄ DZIAŁALNOŚCIĄ”,
  • utworzenie, zmiany danych lub likwidacji jednostki organizacyjnej. Należy wypełnić odpowiednio dane w sekcji „D.3. DANE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO” tj. powód zgłoszenia jednostki, nazwę pełną, identyfikator podatkowy NIP oraz numer identyfikacyjny REGON.

 

 1. W celu zapewnienia terminowego składania aktualizacji zgłoszenia NIP-2 zobowiązuje się:
  • Dyrektora Wydziału Kadr i Organizacji do niezwłocznego przekazywania do Wydziału Finansowego kopii uchwały podjętej przez Radę Miasta Gdańska w sprawie zmian dotyczących jednostek organizacyjnych w zakresie zmiany nazwy, zmiany adresu, utworzenia nowej lub likwidacji istniejącej jednostki;
  • kierownika jednostki organizacyjnej do każdorazowego przekazywania zgłoszenia aktualizacyjnego na druku NIP-2 wypełnionego w zakresie aktualizowanych danych wraz z pismem przewodnim i informacją o dacie zmiany powodującej konieczność złożenia zgłoszenia. Pismo przewodnie podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez kierownika jednostki wraz z wypełnionym drukiem NIP-2, należy przekazać do Referatu Podatku VAT przez ePuap w terminie 2 dni od zaistnienia zmiany. W uzasadnionych sytuacjach, jeżeli z przyczyn technicznych nie jest możliwa droga elektroniczna, dopuszcza się możliwość złożenia kompletu dokumentów o których mowa wyżej w formie papierowej za pośrednictwem Kancelarii UMG, po wcześniejszym powiadomieniu Referatu Podatku VAT, przy zachowaniu terminu, o którym mowa wyżej.
 2. Interaktywny wzór zgłoszenia NIP-2

NIP - 2 (13) CZĘŚCIOWO WYPEŁNIONY (421.88 KB)

 1. Formularz NIP-2 do druku:

Formularz NIP-2 do druku