PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zadania Biura

Zadania Biura
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
  • świadczenie pomocy prawnej na rzecz Prezydenta, Zastępców Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika i Zastępcy Skarbnika oraz wydziałów Urzędu;
  • opiniowanie projektów aktów wydawanych przez Radę i Prezydenta;
  • opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów umów i porozumień;
  • udział w przygotowaniu i negocjowaniu przez merytoryczne wydziały projektów umów o skomplikowanym charakterze prawnym lub mogących spowodować powstanie dla Miasta poważnych zobowiązań finansowych;
  • udzielanie porad i konsultacji prawnych, a także sporządzanie opinii prawnych w ramach świadczenia pomocy prawnej,
  • śledzenie procesów legislacyjnych i bieżące informowanie o zmianach zachodzących w obowiązującym stanie prawnym, a mających wpływ na działania organów Miasta;
  • zastępstwo procesowe w sprawach z udziałem Miasta, Skarbu Państwa-Prezydenta Miasta Gdańska lub Urzędu oraz zastępstwo na zgromadzeniach lub w radzie wierzycieli w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych;
  • współpraca z radcami prawnymi jednostek organizacyjnych Miasta w zakresie świadczenia pomocy prawnej.