PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zadania Biura

Zadania Biura
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
 • współpraca z klubami i związkami sportowymi w zakresie rozwoju sportu
 • współpraca z innymi stowarzyszeniami kultury fizycznej i fundacjami działającymi w zakresie kultury fizycznej
 • opracowanie i wdrożenie programu rozwoju kultury fizycznej mieszkańców Gdańska
 • prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportu
 • inicjowanie działań mających na celu rozwój sportu na terenie Miasta Gdańska, ze szczególnym uwzględnieniem imprez i zawodów odbywających się na wodzie oraz imprez sportowych o charakterze masowym, zarówno lokalnych jak i o randze krajowej lub międzynarodowej
 • organizacja i koordynowanie systemu działań promujących Miasto Gdańsk poprzez sport oraz promujących ideę sportu wśród mieszkańców
 • koordynowanie Bazy Priorytetów Inwestycyjnych w zakresie sportu i turystyki z uwzględnieniem obszarów wodnych
 • obsługa instytucji doradczych związanych z rozwojem sportu, w szczególności Gdańskiej Rady Sportu
 • organizowanie i współorganizowanie imprez o charakterze sportowym, sportowo – kulturalnym oraz turystycznym na terenie Miasta
 • tworzenie i prowadzenie kalendarza imprez sportowych
 • koordynowanie prac związanych z organizacją przez Miasto imprez sportowych i turystycznych o charakterze masowym, w tym na obszarach wodnych
 • prowadzenie banku danych o imprezach sportowych w Mieście
 • wykonywanie zadań z zakresu merytorycznego nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi
 • prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo – rekreacyjnych na terenie Gdańska
 • prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem umów i rozliczaniem dotacji przekazanych w ramach konkursów organizowanych przez Biuro Prezydenta ds.Sportu
 • przygotowywanie projektu budżetu Biura i sprawozdań z jego wykonania
 • aktualizacja planu wykonania wydatków budżetowych oraz nadzór nad wykonaniem budżetu Biura w zakresie wydatków,
 • wspieranie działań, programów z zakresu profilaktyki zdrowia publicznego
 • opracowywanie kierunków rozwoju obszarów wodnych Gdańska w zakresie sportu i turystyki
 • opracowywanie kierunków rozwoju gdańskiej turystyki we współpracy z branżą turystyczną
 • wspieranie tworzenia produktów turystycznych oraz rozwoju i podnoszenia jakości usług turystycznych - w ścisłej współpracy z gdańską branżą turystyczną
 • współudział w planowaniu rozwoju infrastruktury turystycznej i informacji turystycznej
 • współpraca z samorządami terytorialnymi oraz lokalnymi, regionalnymi i krajowymi instytucjami w zakresie rozwoju i promocji turystyki Gdańska, w tym wspieranie działań organizacji turystycznych działających na terenie aglomeracji w celu ciągłego podnoszenia atrakcyjności turystycznej Gdańska
 • współpraca z Gdańską Organizacją Turystyczną w zakresie realizacji celów i zadań statutowych stowarzyszenia
 • monitorowanie i analiza efektów działań podejmowanych przez podmioty działające na rzecz podnoszenia atrakcyjności turystycznej Miasta (m.in. statystyki: ruchu lotniczego, ruchu statków wycieczkowych, tramwaju wodnego, obsługi turystów w punktach informacji turystycznej)
 • wykonywanie czynności związanych z nadzorem merytorycznym i organizacyjnym nad Gdańską Organizacja Turystyczną w zakresie zadań statutowych stowarzyszenia
 • wykonywanie praw i obowiązków wynikających z członkostwa Miasta w Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej
 • inicjowanie promocji turystycznej Miasta poprzez organizację lub stworzenie warunków dla organizatorów dużych imprez sportowych w Gdańsku.