PORTAL MIASTA GDAŃSKA
Logo Unii Europejskiej

WYKAZ 25 gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę

WYKAZ 25 gruntu przeznaczonego do oddania w dzierżawę
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Wywieszono 03.2008r.

WYKAZ 25
gruntu przeznaczonego
do oddania w dzierżawę

  1. Grunt stanowi własność Skarbu Państwa , obejmuje  część  działki o nr ewidencyjnym  26  Obręb 62, o pow. 0,2675ha  zapisaną  w Sądzie Rejonowym  Kw GD1G/0001346/6.
  2. Nieruchomość zgodnie z kartą terenu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  przeznaczona jest na teren obsługi komunikacji ?parking samochodowy.
  3. Grunt przeznaczony jest na prowadzenie sezonowego parkingu.
  4. Okres dzierżawy od 01.08.2008r.  do 30.09.2008r.
  5. Czynsz dzierżawny wynosi miesięcznie za jeden m kw. powierzchni 0,52zł. co daje kwotę  3117,92zł. (słownie: trzy tysiące sto siedemnaście złotych 92/100 ) plus 22% VAT(podatek od towarów i usług ) tj. 685,94zł. Daje to łączną kwotę w wysokości  3803,86zł. (słownie: trzy tysiące osiemset trzy złote 86/100 ) płatną do 15 każdego miesiąca.    
  6. Jeżeli umowa będzie przedłużona, to  opłata może być podwyższona raz w roku za pisemnym powiadomieniu.