Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zgłoszenie zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 • opis i rysunek określający usytuowanie obiektu budowlanego w stosunku do granic nieruchomości i innych obiektów budowlanych istniejących lub budowanych na tej i sąsiednich nieruchomościach, z oznaczeniem części obiektu budowlanego, w której zamierza się dokonać zmiany sposobu użytkowania,
 • zwięzły opis techniczny, określający rodzaj i charakterystykę obiektu budowlanego oraz jego konstrukcję, wraz z danymi techniczno-uzytkowymi, w tym wielkościami i rozkładem obciążeń, a w razie potrzeby również danymi technologicznymi,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • ekspertyzę techniczną wykonaną przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności lub przez rzeczoznawcę budowlanego w zakresie obejmującym odpowiednią specjalność w przypadku podjęcia bądź zaniechania w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń,
 • w zależności od potrzeb - pozwolenia, uzgodnienia lub opinie wymagane odrębnymi przepisami,
 • w przypadku działania w imieniu wnioskodawcy - dowód potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe albo oświadczenie reprezentowanego - pełnomocnictwo (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać


Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia, wnosi sprzeciw w drodze decyzji,
 • zgłoszenia należy dokonać przed dokonaniem zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części. Zmiana sposobu użytkowania może nastąpić, jeżeli w terminie 30 dni, od dnia doręczenia zgłoszenia, właściwy organ, nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji i nie później niż po upływie 2 lat od doręczenia zgłoszenia,
 • właściwy organ wnosi sprzeciw, jeżeli zamierzona zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części:
  • wymaga wykonania robót budowlanych, objętych obowiązkiem uzyskania pozwolenia na budowę;
  • narusza ustalenia obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego;
  • może spowodować niedopuszczalne:
     a) zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

     b) pogorszenia stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

     c) pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

     d) wprowadzenie, utrwalenie bądź zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.
 • organ może zażądać przedstawienia dodatkowych danych o obiekcie budowlanym lub o zamierzonym sposobie jego użytkowania, jeżeli okaże się to konieczne do należytego wyjaśnienia zgodności przyjętych rozwiązań z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, z decyzją o warunkach zabudowy w przypadku braku obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, z przepisami techniczno-budowlanymi, oraz obowiązującymi Polskimi Normami,
 • jeżeli z treści wniosku wynika, że zmiana sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części wiąże z koniecznością wydania pozwolenia na wykonanie robót budowlanych, organ wydaje postanowienie, w którym: wzywa wnioskodawcę do wystąpienia z wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę,
 • jeżeli planowane roboty sa objęte obowiązkiem zgłoszenia, wniosek traktuje się jako zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

- nie dotyczy -

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,
 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Jacek Jabłoński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury