Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Do zgłoszenia należy dołączyć (obligatoryjnie):

 • cztery egzemplarze projektu budowlanego podpisane prze osobę sporządzającą projekt i posiadającą stosowne uprawnienia budowlane,
 • zaświadczenie projektanta (projektantów) o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego aktualne na dzień opracowania projektu budowlanego,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono pełnomocnika)Wniosek osoby fizycznej lub prawnej, która ze względu na swój interes prawny wnosi o wydanie zaświadczenia.


Do zgłoszenia należy dołączyć (fakultatywnie):

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • postanowienie o uzgodnieniu projektowych rozwiązań w odpowiednim zakresie z właściwym organem administracji architektoniczno-budowlanej - art. 33 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • specjalistyczną opinię - art. 33 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane,
 • dowód uiszczenia opłaty skarbowej,
 • zgodę na usytuowanie obiektu budowlanego przy drodze w odległości mniejszej niż określona w art. 43 ust.1 ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) ZapłaćOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • do wykonywania robót można przystąpić , jeżeli organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia (kompletnego), nie wniósł sprzeciwu, w drodze decyzji administracyjnej,
 • w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia właściwy organ nakłada na zgłaszającego, w drodze postanowienia, obowiązek uzupełnienia, w określonym terminie, brakujących dokumentów, a w przypadku ich nieuzupełnienia - wnosi sprzeciw w drodze decyzji.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane;
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Jacek Jabłoński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury