PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę / zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części

Zaświadczenie o przyjęciu zgłoszenia budowy i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę / zamiaru dokonania zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Wniosek osoby fizycznej lub prawnej, która ze względu na swój interes prawny wnosi o wydanie zaświadczenia.

Wymagane załączniki do wniosku:

  • oryginalny dowód wniesienia opłaty skarbowej za wydanie zaświadczenia (lub zaświadczeń) oraz wniesienia opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo do reprezentowania wnioskodawcy,
  • upoważnienie udzielone pełnomocnikowi działającemu w imieniu wnioskodawcy (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa).

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
17,00 zł za zaświadczenie  Zapłać
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa do reprezentowania wnioskodawcy (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

  • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
  • placówek Banku PEKO S.A świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat): https://bip.gdansk.pl/urzad-miejski/Wplaty-na-rzecz-Miasta-dokonywane-bez-oplat-i-prowizji,a,28873,
  • opłatomatów ustawionych przy wszystkich Zespołach Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
  • płatności on-line:https://oplaty.gdansk.pl (prowizja 1 zł);

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

  • zgodnie z art. 217 Kodeksu postępowania administracyjnego w terminie 7 dni - gdy wniosek jest kompletny,
  • odmowa wydania zaświadczenia bądź zaświadczenia o treści żądanej przez wnioskodawcę następuje w drodze postanowienia na podstawie art. 219 Kpa, na które służy zażalenie.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40,
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku przy ul. Podwale Przedmiejskie 30, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Gdańska w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego - art. 217 i 219,
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -