Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć:

 • zgodę strony, na rzecz której została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę, na przeniesienie tej decyzji na rzecz osoby ubiegającej się o jej przeniesienie,
 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
 • oświadczenie o przyjęciu przez wnioskodawcę wszystkich warunków zawartych w decyzji o pozwoleniu na budowę,
 • w przypadku działania w imieniu wnioskodawcy - dowód potwierdzający przedstawicielstwo ustawowe albo oświadczenie reprezentowanego - pełnomocnictwo.

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
90,00 zł Przeniesienie pozwolenia na budowę na rzecz innego podmiotu Zapłać

90 zł (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, które jest zwolnione z opłaty skarbowej)

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w kasie Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. 3 Maja 9,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Wniosek załatwiany jest w trybie decyzji administracyjnej w terminie określonym w art. 35 K.p.a.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Stronom służy odwołanie do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję o przeniesieniu pozwolenia na budowę, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego,
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Jacek Jabłoński (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Urbanistyki i Architektury