PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Zgodnie z załączonym wnioskiem.

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
36,00 zł Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę (nie dotyczy budownictwa mieszkaniowego, które jest zwolnione z opłaty skarbowej)  Zapłać

Opłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Lastadia 2,
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę ZAŁĄCZYĆ DO WNIOSKU.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

 • wniosek zostaje rozpatrzony w trybie decyzji administracyjnej w terminie określonym w art. 35 KPA,
 • rozpatrzenie sprawy w trybie decyzji poprzedza wszczęcie postępowania administracyjnego (art.61 § 4 K.p.a.). Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wystosowane zostaje do inwestora, właścicieli, użytkowników wieczystych bądź zarządców nieruchomości znajdujących się w obszarze oddziaływania obiektu,
 • decyzja wydana jest po upływie terminu do wniesienia uwag, wniosków lub zastrzeżeń,
 • w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na rozbiórkę wymagane jest uzyskanie zezwolenia w drodze decyzji Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, poprzedzonego uzyskaniem decyzji Generalnego Konserwatora Zabytków o skreśleniu tego obiektu z rejestru zabytków,
 • w przypadku rozbiórki obiektu budowlanego objętego ochroną konserwatorską na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, pozwolenie na rozbiórkę może być wydane w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacjny-parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40,
tel. 58 323 60 64 ,60 65,60 66.

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Można również przesłać pocztą na adres:
Wydział Urbanistyki i Architektury
Urząd Miejski w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Urbanistyki i Architektury
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 451
tel. 58 323 64 51

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy stronom odwołanie do Wojewody Pomorskiego, za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego;
 • ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
 • ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej.

Inne informacje:

- nie dotyczy -

Anna Białecka (0)
Urząd Miejski w Gdańsku