PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z terenu nieruchomości stanowiącej ich własność, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem terenów nieruchomości i obszarów wpisanych do rejestru zabytków

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osoby fizyczne, z terenu nieruchomości stanowiącej ich własność, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyłączeniem terenów nieruchomości i obszarów wpisanych do rejestru zabytków
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Uwaga:

Do zgłoszenia można dołączyć zdjęcie drzewa/drzew w ujęciu ogólnym i w okolicy pnia (dla każdego drzewa osobno). Na zdjęciu pnia - musi być widoczna miarka /np. centymetr krawiecki, taśma miernicza itp./ otaczająca pień drzewa na wysokości 5 cm i widniejąca na niej wartość w celu możliwości weryfikacji obwodu drzewa.

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa, zgodnie z art. 83 f ust. 4 ustawy o ochronie przyrody z  16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz. U. 2022, poz. 916) ma zawierać:

 1. imię, nazwisko i adres właściciela/li nieruchomości;
 2. oznaczenie nieruchomości;
 3. rysunek albo mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zgłoszenie rozpatrywane jest w ciągu dwóch miesięcy od dnia wpłynięcia zgłoszenia.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
informacja ogólna
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
pokój nr 40
tel. 58 323 60 64 do 67

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
stanowisko informacji i składania korespondencji
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Przyrody i Rolnictwa
siedziba wydziału
80-104 Gdańsk, ul. Kartuska 32/34
pokój nr 7, 8 (parter)
tel. 58 768 82 09, 58 768 82 12, 58 768 82 05, 58 768 82 34, 58 768 82 04, 58 323 68 14

Tryb odwoławczy:

Od decyzji o wniesieniu sprzeciwu służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku, ul. Podwale Przedmiejskie 30 w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. 2023, poz. 1336),
 • Rozporządzenie Ministra Środowiska z 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokości opłat za usunięcie drzew i krzewów (Dz.U.2017, poz. 1330),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz. U. 2023, poz. 775 ze zm.).

Inne informacje:

Komunikat

W przypadku usuwania drzew, krzewów zarówno owocowych jak i ozdobnych, z terenu nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków- zgłoszenie należy złożyć do Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Gdańsku, ul. Dyrekcyjna 2-4

Kompetencje PWKZ : obszary wpisane do rejestru pod:

 • nr 15 – terytorium Miasta Gdańska /Stare Miasto/
 • nr 850 – układ urbanistyczny Starej Oliwy wraz z zespołem potoku Oliwskiego
 • nr 970 – zespół zabudowy ul. Jaśkowa Dolina
 • nr 847 – kolonia domów robotniczych fund. dr Abegga /rejon ul. Czarnej, Miedzianej/
 • nr 820 – kolonia domów robotniczych fund. dr Abegga /okolice Politechniki/
 • nr 1013 – zabytkowy zespół urbanistyczny osady portowej w Nowym Porcie
 • nr 1119 – zespół ruralistyczny przedmieścia Św. Wojciech

Kto może złożyć zgłoszenie:

Osoba fizyczna, będąca właścicielem nieruchomości, w związku z zamiarem usunięcia, na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej, drzew których obwód pnia na wysokości 5 cm przekracza:

 1. 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
 2. 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
 3. 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew

Jak rozpatrywane jest zgłoszenie:

 • Organ, w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia dokonuje oględzin w celu ustalenia, odpowiednio nazwy gatunku drzewa; obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo:
  1. posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,
  2. nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

  Z oględzin sporządza się protokół /art. 83f ust. 6, 7 ustawy o ochronie przyrody/.

 • Po dokonaniu oględzin organ, w terminie 14 dni od dnia oględzin może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie /art. 83f ust. 8 ustawy o ochronie przyrody/.
 • W przypadku gdy zgłoszenie nie zawiera wszystkich elementów organ, w drodze postanowienia, nakłada obowiązek uzupełnienia zgłoszenia w terminie 7 dni. /art. 83f ust. 9 ustawy o ochronie przyrody/.
 • Nałożenie obowiązku, o którym mowa w art. 83f ust. 9, przerywa bieg terminu, o którym mowa w art. 83f ust. 8 / art. 83f ust. 10 ustawy o ochronie przyrody/.
 • Za dzień wniesienia sprzeciwu uznaje się dzień nadania decyzji administracyjnej
  w placówce pocztowej /art. 83f ust. 11 ustawy o ochronie przyrody/.
 • Organ, może przed upływem terminu, o którym mowa wart. 83f ust. 8, wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. Wydanie zaświadczenia wyłącza możliwość wniesienia  sprzeciwu, o którym mowa w ust. 8, oraz uprawnia do usunięcia drzewa /art. 83f ust. 12 ustawy o ochronie przyrody/.
 • W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia /art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody/.

Kiedy organ może wnieść sprzeciw:

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku:

 1. lokalizacji drzewa:
  1. na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  2. na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  3. na terenach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o ochronie przyrody;
 2. spełnienia przez drzewo kryteriów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 40 ust. 3. – dotyczy to kryteriów jakie ma spełniać drzewo aby mogło zostać uznane za pomnik przyrody /art. 83f ust. 14 ustawy o ochronie przyrody/.

Kiedy organ musi wnieść sprzeciw:

Organ, wnosi sprzeciw:

 1. jeżeli zgłoszenie dotyczy usunięcia drzewa objętego obowiązkiem uzyskania zezwolenia na usunięcie;
 2. w przypadku nieuzupełnienia zgłoszenia w trybie określonym w ust. 9 tj. w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do uzupełnienia wniosku /art. 83f ust. 15 ustawy o ochronie przyrody/.

Kiedy właściciel (osoba fizyczna) może wystąpić z wnioskiem:

Wydanie ostatecznej decyzji administracyjnej, o wniesieniu sprzeciwu odnośnie zamiaru usunięcia drzewa stanowi podstawę wystąpienia z wnioskiem o wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 83 ust. 1. /art. 83f ust. 16 ustawy o ochronie przyrody/

Czy osoba fizyczna objęta jest obowiązkiem ponoszenia opłat za usuwanie drzew:

osoba fizyczna nie ponosi opłat za usuwanie drzew  /art. 83f ust. 16 ustawy o ochronie przyrody/

Jaki jest okres na usunięcie zgłoszonych do wycinki drzew :

6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin /art. 83f ust. 13 ustawy o ochronie przyrody/.

W przypadku nieusunięcia drzewa w ww. terminie, jeżeli właściciel nadal chce usunąć drzewo, konieczne jest ponowne zgłoszenie do organu zamiar wycinki.

Co grozi właścicielowi gdy w miejscu usuniętych drzew będzie prowadził budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej?

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenie opłaty za usunięte drzewa./ art. 83f ust. 17 ustawy o ochronie przyrody/.