PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

A
A

Formularze do pobrania:

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek (podanie) o wydanie decyzji wraz z załącznikami.
 • Wzór wniosku z wyszczególnionymi załącznikami znajduje się w Formularze do pobrania

Opłata skarbowa:

Przy składaniu wniosku:

 • załączyć dowód wpłaty 107zł
 • Opłata skarbowa podlega zwrotowi w przypadku gdy nie dokonano czynności urzędowej. Zwrot opłaty skarbowej następuje na wniosek WnioskodawcyOpłatę skarbową należy opłacić za pośrednictwem:

 • Banków bądź Poczty (według obowiązujących cenników oraz taryf),
 • w o. Banku PEKAO S.A. mieszczących się w ZOM Urzędu Miejskiego w Gdańsku (bez dodatkowych opłat):
  • ul. Partyzantów 74,
  • ul. Milskiego 1,
  • ul. Nowe Ogrody 8/12,
  • ul. Wilanowska 2,
  • ul. Lastadia 2
 • w placówkach Banku PEKAO S.A. świadczących obsługę Gminy Miasta Gdańska (bez dodatkowych opłat).

 

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")

Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Decyzję wydaje się w ciągu miesiąca. Odbiór decyzji pocztą lub osobiście na życzenie wnioskodawcy w pokoju 7,  przy ul. Piekarniczej 16

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14, 15, 16
tel. 58 323 60 64 do 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Gospodarki Wodnej
ul.Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Siedziba wydziału
ul. Piekarnicza 16,
pokój nr 7
tel.58 768 82 07

Tryb odwoławczy:

Od decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U.2020.1439),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz.U.2020.1546 ze zm.),
 • Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960 r. (t.j. Dz.U.2020.256),
 • Uchwała nr XXX/619/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2012 r.

Inne informacje:

Wnioskodawca musi spełniać wymagania określone w uchwale nr XXX/619/12 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 września 2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie miasta Gdańska działalności w zakresie: opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz ochrony przed bezdomnymi zwierzętami.