PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych

Zatwierdzanie projektów robót geologicznych
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

- nie dotyczy -

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Podanie o zatwierdzenie projektu robót geologicznych wraz z 2 egz. projektu robót geologicznych. (oryginały). Projekt robót geologicznych winien spełniać wymagania określone w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz. U.2022.1072 ze zm.) i Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących projektów robót geologicznych, w tym robót, których wykonywanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. 2011.288.1696 ze zm.). We wniosku o zatwierdzenie projektu robót geologicznych zamieszcza się informację o prawach, jakie przysługują wnioskodawcy do nieruchomości w granicach, której mają być wykonywane roboty geologiczne.

Opłata skarbowa:

Kwota Tytuł płatności  
10,00 zł za wydanie decyzji administracyjnej Zapłać
17,00 zł w przypadku złożenia pełnomocnictwa (nie dotyczy pełnomocnictw udzielonych małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej) Zapłać

Opłatę należy opłacić za pośrednictwem:

na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Gdańsku
80-803 Gdańsk
ul. Nowe Ogrody 8/12

Nr konta 31 1240 1268 1111 0010 3877 3935
(z dopiskiem dokonywanej operacji, np. "Opłata skarbowa z tytułu ....")
Dowód uiszczenia opłaty proszę okazać przy odbiorze dokumentu.
Informujemy, że w/w konto dotyczy tylko i wyłącznie opłat skarbowych.

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

Zgodnie z K.P.A. decyzję administracyjną wydaje się w ciągu jednego miesiąca. W przypadkach szczególnie skomplikowanych termin może wydłużyć do 2-miesięcy.

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacji - pok. 103
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
punkt informacji - pok. 40
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
punkt informacji
tel. 58 52 44 500 - Gdańskie Centrum Kontaktu

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Geolog Miejski
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
siedziba wydziału: ul. Kartuska 32/34

tel. 58 768 82 18; 58 768 82 08

Tryb odwoławczy:

Od decyzji administracyjnej służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz.U.2022.1072 ze zm.),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego  (t. j. Dz.U.2022.2000),
  • ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej  (t. j. Dz.U.2021.1923 ze zm.).

Inne informacje:

Odbiór decyzji administracyjnej wraz z 1 egz. projektu robót geologicznych - przesyła się pocztą lub na życzenie klienta powiadamia się telefonicznie o możliwości odbioru  - ul. Kartuska 32/34.