PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Przyjmowanie zgłoszenia eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3/dobę, wykorzystywanej na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód

A
A

Formularze do pobrania:

- nie dotyczy -

Rezerwacja wizyty:

Internetowa rezerwacja wizyty

Złóż wniosek przez Internet:

- nie dotyczy -

Wymagane dokumenty:

Zgłoszenie powinno zawierać informacje zgodnie z art. 152 ust 2, ust 6 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2020.1219) t.j.:

  • oznaczenie właściciela oczyszczalni, adres zamieszkania
  • adres lokalizacji oczyszczalni, nr ewidencyjny działki
  • oświadczenie, że oczyszczalnia wykorzystywana jest na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód 
  • określenie rodzaju i ilości oczyszczanych ścieków oraz maksymalnej przepustowości oczyszczalni
  • określenie typu i rodzaju oczyszczalni
  • opis technologii oczyszczania ścieków i sposobu ich odprowadzania

Można składać zgłoszenie przez Internet: wosr@gdansk.gda.pl

Opłata skarbowa:

- nie dotyczy -

Opłaty administracyjne:

- nie dotyczy -

Termin i sposób załatwiania:

30 dni (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli 30 dni od daty zgłoszenia Prezydent Miasta Gdańska nie wniesie sprzeciwu).

Miejsce złożenia dokumentów:

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 1
ul. Partyzantów 74
80-254 Gdańsk
punkt informacyjny - parter
tel. 58 323 69 00

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 3
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
stanowisko 14,15,16
tel. 58 323 60 64 do 66

ZESPÓŁ OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW NR 4
ul. Wilanowska 2
80-809 Gdańsk
tel. 58 323 71 30

Jednostka odpowiedzialna:

Wydział Środowiska Urząd Miejski w Gdańsku - Referat Gospodarki Wodnej
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
Siedziba wydziału
ul. Piekarnicza 16
pokój nr 7
tel. 58 768 82 07

Tryb odwoławczy:

Od decyzji odmownej (sprzeciw w drodze decyzji) służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku , za pośrednictwem organu wydającego decyzję, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Podstawa prawna:

  • art. 152 ust 1,2,3,4,4a,5,6,7 art. 378 ust 1 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (t.j. Dz.U.2020.1219 )
  • Kodeks postępowania administracyjnego z 14 czerwca 1960r. (t.j. Dz.U.2020.256)
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (t.j. Dz.U.2020.1546 )
  • Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U.2019.1510)

Inne informacje:

Do rozpoczęcia eksploatacji nowo zbudowanej lub zmienionej w sposób istotny oczyszczalni przydomowej można przystąpić , jeżeli organ w terminie 30 dni od daty zgłoszenia organ nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji (art. 152 ust 4 ustawy prawo ochrony środowiska).